Yayın: 08 Haziran, 2012 - 13:00

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

YETERLİK SINAVI DUYURUSU

1.  Sınav Tarihi:

Kamu hizmetine ilk girişte ve bazı yükselme kadrolarında öngörülen düzeyde yeterlik belgesi alınabilmesi için yılda iki kez yapılan Ortaokul Düzeyi, Alt Düzey, Orta Düzey ve Üst Düzey Yeterlik Sınavlarının bu yıl birincisi 28 Temmuz, 2012 Cumartesi günü yapılacaktır.

2.  Sınav Ücreti:

Yeterlik sınav ücreti 25 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir.

3.  Yeterlik Sınavına Başvuru:

Sınavla ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak başvurular, 11 Haziran – 13 Temmuz, 2012 tarihleri arasında kabul edilecektir.

28 Temmuz’da yapılacak Yeterlik Sınavına başvuracak adaylar, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan alacakları başvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na, gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.

Kanıtlayabileceği geçerli bir gerekçesi olmayan adayların yukarıdaki tarihler dışında yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

4.  Düzey Yükseltme:

Halen kamu görevinde bulunanlar da, dışa açık olan Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı ile Üniversite ve Yüksek Öğrenim gerektiren mevkilerin I. Derecelerindeki dışa da açık münhal kadrolara müracaat etmek istiyorlarsa, aranan öğrenim düzeyini taşımaları koşuluyla, yeterlik düzeylerini yükseltmek amacıyla üst düzey yeterlik sınavına katılabilirler.

5.  Yeterlik Sınavı Düzeyleri:

YETERLİK DÜZEYLERİ

AÇIKLAMALAR

Ortaokul Düzeyi

Ortaokul mezunu veya dengi okul mezunu olanlar için.

Alt Düzey

Lise veya Meslek Lisesi veya dengi okul mezunları ile lise üstü 2 yıllık önlisansı olanlar için.

Orta Düzey

Üniversite veya en az 4 yıllık Akademi veya Yüksek Okul mezunları ile daha üst düzeyde eğitim alanlar için.

Üst Düzey

Hizmet dışına açık olan Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı, Üniversite veya Yüksek Öğrenim gerektiren mevkilerin I. Dereceleri ile Tabiplik Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolara müracaat edecek olanlar için.

6.  Sınav Sorularının Konulara Göre Dağılımı:

SINAV

KONULARI

Anayasa

(%)

Kamu Görevlileri Yasası

(%)

Türkçe

(%)

Matematik

(%)

Genel Kültür

(%)

Ortaokul Düzeyi

15

15

20

20

30

Alt Düzey

15

15

20

20

30

Orta Düzey

15

15

20

20

30

Üst Düzey

40

40

-

-

20

7.  Sınav Yöntemi, Sorular ve Süre:

Yeterlik Sınavı, yazılı ve çoktan seçmeli yöntemle yapılacak ve sınav konuları her düzey için yukarıdaki tabloda öngörülen yüzdeliklerdeki sorulardan oluşacak şekilde toplam 50 soru olacaktır.

Sınav süresi 75 dakikadır.

8.  Sınavda Uyulması Gereken Kurallar:

Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.

Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

9.  Sınav Kâğıtlarının Değerlendirilmesi,  Başarı Puanı ve Sonuçların Açıklanması:

Sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.

Bütün düzeylerde başarı için 100 üzerinden en az 60 puan alınması gerekmektedir.

Sınavın tamamlanmasından sonraki ilk saatlerden itibaren, değerlendirilmesi tamamlanan her düzey, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından peyderpey yayınlanmaya başlanacak ve tüm yeterlik düzeylerinin sonuçlarının açıklanması tamamlanana kadar çalışmalar kesintisiz olarak devam edecektir.

10. Sınav Sonucuna İtiraz:

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasında açıklanmasından sonra en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz  ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulur.

11. Sınav Yeri ve Saati:

Adayların sınava gireceği yer ve saat, başvuruların tamamlanmasından sonra ve en geç sınavdan üç gün önce, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından, KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacaktır.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

12. Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

(1)   KKTC Kimlik Kartı (Fotokopi)

(2)   Okul Diploması veya Çıkış Belgesi (Fotokopi)

(3)  Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak 25 TL sınav harcı karşılığında alınacak makbuz.

(4)  Başvuru Formu (Form Yet 1, 2, 3 ve 4: Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından veya Kurumumuzdan temin edilebilir.)

13.  Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılarımız İnternet Sayfamız Kanalıyla Yapılacak:

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için Kamu Hizmeti Komisyonu Web sayfası önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.