Yayın: 10 Mayıs, 2013 - 14:10
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 1/2013

YABANCI DİL (İNGİLİZCE) SINAV DUYURUSU

1.    2013 Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı:

Kamudaki bazı kadrolar için yabancı dil bilgisi koşul olarak öngörüldüğü gibi, bazı kadroların sözlü sınavlarında da yabancı dil bilgisi adaya puan kazandıran önemli kriterlerden birisidir.

Yabancı dil bilgisinin geçerli bir belge ile tevsik edilmesi gereği, 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü, yabancı dil seviyesini tespit ve belgeleme için, Kamu Hizmeti Komisyonu’na, yılda bir kez “Yabancı Dil Sınavı” düzenleme görevi vermiştir.

Bu çerçevede bu yılki yabancı dil (İngilizce) sınavı, 29 Haziran, 2013 Cumartesi günü yapılacaktır.

2.    Sınav Ücreti ve Başvuru Süresi:

Sınav Ücreti 26 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi veya Şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir. 

Sınavla ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak başvurular, 13 Mayıs – 14 Haziran, 2013 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Sınava başvuracak adaylar, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan alacakları başvuru formunu (Yabancı Dil (İngilizce) Yeterlik Sınavı Dilekçe Formu) doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na, gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir. (Kanıtlayabileceği geçerli bir gerekçesi olmayan adayların yukarıdaki tarihler dışında yapacakları başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 3. Sınav Yöntemi, Sorular ve Süre:

Sınav, yazılı ve çoktan seçmeli yöntemle, Cambridge (First Certificate of English) düzeyinde yapılacak ve adaylara cevaplamaları için toplam 100 soru sorulacaktır. Sınav Süresi 120 dakikadır.

Bu sınavda başarılı olup başarı belgesi alınabilmesi için 60 ve üzeri puan alınması gerekmektedir.

 4. Sınav Konuları:

-  Cloze Test

-  Comprehension

-  Vocabulary (Word Building)

-  Error Correction

-  Transformation

  5. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar:

Sınavda sadece kurşun kalem kullanılacaktır. Cep telefonları sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır. Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarının arkasından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.

Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.           

  6. Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi, Başarı Puanı ve Sonuçların Açıklanması:

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayar ile yapılacak ve sonuçlar aynı gün http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfamızdan duyurulacaktır.

Başarı için 100 üzerinden en az 60 puan alınması gerekmektedir.

  7. Sınav Sonucuna İtiraz:

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından açıklanmasından sonra en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. Ayrıca Komisyon'a yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir. 

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulur.

  8. Sınav Yeri ve Saati:

Adayların sınava gireceği yer ve saat, başvuruların tamamlanmasından sonra ve en geç sınavdan 3 gün önce Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından, KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacaktır.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

   9. Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

(1) Başvuru Formu (KHK Web Sitesi'nden indirilebilir) 

(2)   Gelir ve Vergi Dairesi Sınav Harcı Makbuzu

(3)   KKTC Kimlik Kartı (Fotokopi)

(4)   Diploma veya Çıkış Belgesi (Fotokopi)

 10. Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi Ve Gelişmeler İle Duyuru ve Çağrılarımız İnternet Sayfamız Kanalıyla Yapılacak:

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfası  önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

  Kamil Kayral

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                 Başkanı