Yayın: 02/09/2010 12:45

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GEÇİCİ ÖĞRETMEN

SIRALAMA SINAVI DUYURUSU

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Kamu Hizmeti Komisyonu’nca doldurulamayan İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan öğretmen kadrolarına geçici görevlendirme yapabilmesi için Kamu Hizmeti Komisyonu’nca Geçici Öğretmen Sıralama Sınavı yapılacaktır. Sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası’nın 10A(1) maddesi hükümleri uyarınca Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca başarı sıralamasına göre geçici görevlendirme yapılacaktır.

1. Sınav Tarihi ve Sınav Saatleri:

Sınav 18 Eylül, 2010 Cumartesi günü saat 9.30’da yapılacaktır. Sınav süresi 90 dakikadır.

2. Sınav Ücreti:

Geçici Öğretmen Sıralama Sınavı ücreti 21 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun (F.11) alınması gerekmektedir.

3. Geçici Öğretmen Sıralama Sınavına Başvuru:

Dilekçeler, Kamu Hizmeti Komisyonu http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfamızdan veya Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden temin edilebilendilekçe formları üzerinde yapılmalı ve     2 Eylül - 16 Eylül, 2010 Perşembe gününe kadar (her iki tarih dahil) Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

4. Genel Koşullar:

(1)    KKTC Yurtdaşı olmak;

(2)    Onsekiz yaşını bitirmiş olmak;

(3)    Kamu haklarından yasaklı bulunmamak;

(4)    1 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak ve affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak;

(5)    Atanacağı görevi, sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilmiş olmak;

(6)    Yurt ödevi yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak.

5. Aranan Nitelikler:

Sınava başvuru yapabilmek için Öğretmen Okulu veya Üniversite mezunu olmak gerekmektedir.

6. Sınav Yöntemi, Konular ve Süre:

Geçici Öğretmen Sıralama Sınavı tek oturumda, yazılı ve çoktan seçmeli yöntemle yapılacaktır. Sınavı oluşturan testlerin kapsamları aşağıda belirtildiği gibidir.

(1)    Sözel-Sayısal Analiz (200 puan)

(2)    Yabancı Dil (İngilizce) (80 puan)

(3)    Mevzuat (180 puan)

(4)    Eğitim Bilimleri (360 puan)

(5)    Genel Kültür (100 puan)

(6)    Bilgisayar (80 Puan)

7. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar:

      Sınavda sadece kurşun kalem kullanılacak, hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarının arkasından okunacak ve bu kurallara titizlikle uyulacaktır.

Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

8. Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi ve Başarı Puanı:

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.

Yerleşme listesine girilebilmesi için 600 ve üzeri puan alınması gerekmektedir.

9. Sonuçların Açıklanması:

Sınav sonuçları ayni gün Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sayfasından duyurulacaktır.

10. Sınav Sonucuna İtiraz:

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav Sonuçlarının açıklanmasından sonraki 5 gün içerisinde, yazılı olarak Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilecektir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirecektir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulacaktır.

11. Sınav Yerleri:

Adayların sınava gireceği yerler, başvuruların tamamlanmasından sonra ve en geç sınavdan 1 gün önce, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından, KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacak ve adaylar kimlik numaralarına göre sınav yerlerini önceden öğrenebileceklerdir.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

12. Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

(1)Başvuru Formu

(2)     Sınav Ücreti Makbuzu

(3)     KKTC Kimlik Kartı (Fotokopi)

(4)     Okul Diploması veya Çıkış Belgesi (Fotokopi)

(5)     Bir adet Resim

(6)     Terhis Belgesi (Fotokopi) – Erkek adaylar için