Yayın: 09/10/2009 – 16:30

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

ÖĞRETMEN MÜNHALLERİ İLANI

VE

ÖĞRETMEN SINAVLARI DUYURUSU

 

1.  Öğretmen Münhalleri

    GENEL ORTAÖĞRETİM VE MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRELERİ

Öğretmen (16 Kişi)

Köy Kadın Kursu Öğretmeni (2 Kişi)    

   Görev Yerleri

2.  Sınav Tarihi ve Sınav Saatleri:

Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan öğretmen kadroları için 31 Ekim, 2009 Cumartesi günü iki oturumda sınav yapılacaktır.

Birinci Oturum saat 09:00–10:30 arasındaki 90 dakikada ve İkinci Oturum ise saat 12:30’da başlamak suretiyle, her branş için 75 dakikalık süreler itibariyle yapılacaktır. Birden fazla branşa başvuran adaylara, başvurdukları her branş için 75 dakikalık sınav süresi kullandırılacaktır.

Köy Kadın Kursu Öğretmeni sınavı da 31 Ekim, 2009 Çumartesi günü saat 12:30'da tek oturumda yapılacaktır. 

3.  Sınav Ücreti:

Öğretmenlik sınav ücreti 20 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun (F.11) alınması gerekmektedir.

4.  Öğretmenlik Sınavlarına Başvuru:

(1) Öğretmen münhalleri için aranan nitelikleri taşıyanlardan Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak başvurular, 09 – 23 Ekim, 2009 tarihleri (Her iki tarih dahil) arasında kabul edilecektir.

(2) Adayların, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan alacakları başvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na, gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.

(3) Birden fazla öğretmenlik münhaline başvuracak adayların, başvurularını ayrı başvuru formlarıyla yapmaları gerekmektedir.

5.  Öğretmenlik İçin Aranan GENEL KOŞULLAR:

(1)   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

(2)   Onsekiz yaşını bitirmiş olmak;

(3)   Kamu haklarından yasaklı bulunmamak;

(4)   Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak ve affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtekârlık, irtikâp, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkûm olmamış olmak;

(5)   Atanacağı görevi, sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilmiş olmak;

(6)   Yurt ödevi yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak;

(7)   Kamu görevinden emekli maaşı çekmemiş olmak veya disiplin suçundan ötürü daha önce kamu görevinden azledilmemiş olmak (görevden uzaklaştırılmamış olmak).

6.  GENEL ORTA ÖĞRETİM DAİRESİ VE MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ ÖĞRETMEN MÜNHALLERİNDE ARANAN NİTELİKLER:

(1)  Uygun konularda bir Üniversiteden mezun olmak ve pedagoji sertifikasına sahip olmak; veya

(2) Orta Öğretim Kurumlarında öğretmenlik yapma niteliğini kazandıran bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olmak.

Not:  İngilizce Dilinde Öğretmenliklere başvuruda bulunacak adayların, yabancı dilde eğitim veren bir üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmaları gerekmektedir.

    KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENLİĞİ MÜNHALİNDE ARANAN NİTELİKLER:

     (1)  Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunu olmak; veya

     (2)  Kız Sanat Enstitüsü veya Kız Meslek Lisesi mezunu olmak; veya

     (3) Kendisini öğretim yaptıracağı dalda ehil kılan bir kurstan veya deneyimden geçmiş              olmak.

7.  Sınav Yöntemi, Konular ve Süre:

Öğretmen Sınavlarının her iki oturumu da, yazılı ve çoktan seçmeli yöntemle yapılacak ve sınav konuları Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nde ilk kez öğretmenlik görevine atanmada yapılacak Yazılı Seçme Sınavını Oluşturan Testlerin Kapsamları Tablosu’nda öngörülen yüzdeliklerdeki sorulardan oluşacaktır.

Bu tabloya göre, Birinci Oturum konuları, sözel, sayısal analiz, İngilizce, bilgisayar kullanımı, genel kültür, mevzuat (Anayasa ve Öğretmenler Yasası), eğitim bilimleri ve İkinci Oturum ise alan bilgisi konularında olacaktır.

Birinci Oturum sınav süresi 90 dakika ve İkinci Oturum sınav süresi ise her branş için 75 dakika olacaktır.

Bazı Branşların Sınav Konuları

Köy Kadın Kursu Öğretmeni branşı tek oturumda yapılacaktır  ve süresi 100 dakika olacaktır.

8.  Sınavda Uyulması Gereken Kurallar:

Sınavda sadece kurşunkalem kullanılacak, hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarının arkasından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.

Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

9.  Sınav Kâğıtlarının Değerlendirilmesi ve Başarı Puanı:

Tüm öğretmenlik ve branşlarda yerleşme listesine girilebilmesi için 600 ve üzeri puan alınması gerekmektedir.

Sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.

Daha önceki yıllarda yapılan sınavlarda 600 ve üzeri puan almasına rağmen atanamayan ve bu yılki sınavda da 600 ve üzeri puan alacak adayların bu yıl başarı puanları:

(Üçüncü yıl başarı puanı + İkinci yıl artı puanı + birinci yıl artı puanı) formülüne göre;

2008 yılında yapılan sınavda 600 ve üzeri puan almasına rağmen atanamayan ve bu yılki sınavda da 600 ve üzeri puan alacak adayların bu yıl başarı puanları:

(İkinci yıl başarı puanı + birinci yıl artı puanı) formülüne göre hesaplanacaktır.

(Artı Puan = Yazılı seçme sınavında 600 ve üzeri puan alıp atanamayan adayın sınav notunun 0.05 ile çarpılması sonucu elde edilen puandır.)

Artı puanı olan adaylar, sıralama ve/veya yerleşme listesinde artı puanlarıyla yer alacaktır.

Köy Kadın Kursu Öğretmeni branşında sınav 100 puan üzerinden yapılacaktır.

10.  Sonuçların Açıklanması:

Sınavların tamamlanmasından sonraki ilk saatlerden itibaren, değerlendirilmesi tamamlanan her öğretmenlik ve branş, “Web Monitörü” sistemiyle, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından peyderpey yayınlanmaya başlanacak ve tüm öğretmenlik ve branş sonuçlarının açıklanması tamamlanana kadar çalışmalar kesintisiz olarak devam edecektir. Ancak teknik nedenlerle sürenin çok uzaması halinde çalışmalara ara verilerek ertesi gün tekrar kalınan yerden çalışmalara devam edilecektir.

11. Sınav Sonucuna İtiraz:

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 5 gün içerisinde, yazılı olarak Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilecektir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirecektir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulacaktır.

12. Sınav Yerleri:

Adayların sınava gireceği yerler, başvuruların tamamlanmasından sonra ve en geç sınavdan iki gün önce, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından, KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacak ve adaylar kimlik numaralarına göre sınav yerlerini önceden öğrenebileceklerdir.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

13.  Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

(1)  Başvuru Formu

(2)   Sınav Ücreti Makbuzu.

(3)   KKTC Kimlik Kartı (Fotokopi)

(4)       Okul Diploması veya Çıkış Belgesi (Fotokopi)

(5)   Pedagoji belgesi (Fotokopi)

(6)   Bir adet resim

(7)   Terhis Belgesi (Fotokopi) - Erkek adaylar için

       Not: Köy Kadın Kursu Öğretmeni branşına başvuruda bulunacak adaylardan pedogoji

           belgesi aranmayacaktır.

14.  Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılarımız İnternet Sayfamız Kanalıyla Yapılacak:

      Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için Kamu Hizmeti Komisyonu Web sayfası önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

      Yazılı sınav sonrasındaki sözlü sınavların (mülakat)  duyuru ve çağrıları da sadece Web Sayfamızdan yapılacaktır.