Yayın: 03 Nisan, 2012 15:50
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 3/2012

                                                                                                                                           

MAHKEMELER

MÜNHAL TERFİ KADROSU İLANI VE SINAV DUYURUSU

                                                       

Münhal Kadro Adı Münhal Kadro Adedi Muhtemel Münhal Yeri
II. Derece Başmukayyit Yardımcısı 2          Lefkoşa (2)

 

EKTEKİ HİZMET ŞEMALARINDA BELİRTİLEN

ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.

1.       Başvurular

Münhal mevki için aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurularını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden veya Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden temin edilebilen dilekçe formları(Form Gen.1) üzerinde yapmalı ve sınav harcı makbuzu ile birlikte en geç 20 Nisan, 2012 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırmalıdırlar.

2.   Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri

      Sınav 26 Nisan, 2012 Perşembe günü yapılacaktır.Sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler, başvuruların tamamlanmasından sonra  Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacaktır.  

      Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

3.   Sınav Ücreti

Sınav ücreti 25 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun  alınması gerekmektedir.

4.    Sınav Yöntemi, Süre ve Konuları

      Sınav yazılı ve çoktan seçmeli yöntemle yapılacak ve adaylara cevaplamaları için 50 soru sorulacaktır. Sınav süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar aşağıda verilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır.

           Sınav Konuları                                                                                  

1)     Değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası

2)       Fasıl 2 Avukatlar Yasası (değiştirilmiş şekliyle)

3)       1981 Avukatlar (İcrai-Meslek ve Etiket) Tüzüğü 

4)       Değiştirilmiş şekliyle 9/1976 sayılı Mahkemeler Yasası

5)       Anayasanın Mahkemeler ile ilgili Kısmı 

6)     Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası (değiştirilmiş şekliyle) ve Ceza Muhakemeleri Usulü Tüzüğü.

7)     Fasıl 15 Davalarda Zamanaşımı Yasası

8)     Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası ve Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü

9)    Fasıl 1 Tesfir Yasası

10)    Fasıl 195 değiştirilmiş şekliyle Vasiyetnameler ve Vesaret Yasası 

11)    Fasıl 18 Yeminler Yasası 

12)    1/1998 sayılı Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası ve 1998 Aile Mahkemeleri Tüzüğü  

13)    Değiştirilmiş şekliyle 19/1963 sayılı Pul Yasası

14)    17/1999 Sayılı Genel Muhasebe Yasası

15)    Fasıl 189 Tereke İdare Yasası ve Tereke İdare Tüzüğü 

16)    Fasıl 274 Evlat Edinme Yasası ve Evlat Edinme Tüzüğü

17)    Kıbrıs Tarihi, Kıbrıs Coğrafyası ve Güncel Konular  

18)    İngilizce-Intermediate  

 

5.   Yazılı Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Sınavda  Hesap Makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.

Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

6.   Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.

Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı 50 ve üzeri puan olacaktır. Münhal sayısının bir buçuk katı kadar en yüksek başarıyı gösteren adaylar sözlü yarışma sınavına (Mülakat) çağrılacaktır.

Sonuçlar, aynı gün, sınavın tamamlanmasından sonraki ilk saatlerde, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinden yayınlanacaktır.

   7.    Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasında açıklanmasından sonra en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz  ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulur.

 8.  Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Yazılı sınav sonrasındaki sözlü sınavların (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece KHK Web Sitesi’nden yapılacaktır.

 Çetin Uğural

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                               Başkan