Yayın: 31 Aralık, 2012 10:30

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 33/2012

                                                                         

SANAYİ DAİRESİ 

MÜNHAL TERFİ KADROSU İLANI VE SINAVI DUYURUSU

                                           

Münhal Kadro Adı Münhal Kadro Adedi
III. Derece Teknisyen 1

ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR

1.       Başvurular

Münhal mevki  için aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurularını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden veya Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden temin edilebilen dilekçe formları(Form Gen.1) üzerinde yapmalı ve sınav harcı makbuzu ile birlikte en geç 18 Ocak, 2013 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırmalıdırlar.

2.       Sınav Tarihi

Sınav Tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından duyurulacaktır.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

3.       Sınav Ücreti

Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü’nde belirlenen tutardaki sınav ücretinin, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir.

4.       Sınav Yöntemİ

2 Mayıs, 2012 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılacak olan Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat) aşağıdaki kriterler çerçevesinde100 puan üzerinden Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacaktır.

1)       Hizmet Süresi (20 Puan) 

2)       Yabancı Dil (10 Puan)

3)       Performans Değerlendirme (15 Puan)

4)       Görevi ile igili kazanılan nitelikler; (20 Puan)

a)       Fazladan yapılan öğrenim;

b)       Katılınan veya eğitimci olarak bulunulan eğitim, seminer konferans;

c)       Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan vekaleten ve süresi üç aydan az               olmayan görevlendirmeler;

5)       Halen bulunduğu ve atanacağı kadronun görev, yetki ve sorumlulukları  ile ilgili kendini         ifade  etme (25 Puan)

6)       Genel Değerlendirme (10 Puan)

               

Münhal mevkie yapılacak müracaatlarla birlikte aşağıda belirtilen belgelerin de kurumlar aracılığı ile Komisyonumuza iletilmesi gerekmektedir.

               

a)      Sınav Yönteminde belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilecek belgeler;

b)      Personel Dairesi Müdürlüğü’nün kontrölünden geçirilmiş,son üç yıllık performans değerlendirme formları

5.       Başarı Puanı ve Sonuçların Açıklanması

Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Sonuçlar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinden yayınlanacaktır.

6.       Münhal Mevkilerin Doldurulma Yöntemi  

Konu kadro 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 73.(2)(A) maddesinin şart bendi uyarınca münhal ilan edilmiş olup, 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasa’nın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası çerçevesinde doldurulacaktır.

7.   Aranan Nitelikler

          Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası kuralları çerçevesinde; konu kadroya müracaat edecek adaylardan, Sanayi Dairesi’nde münhal kadronun bir alt derecesinde 3 fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az 4 yıl olmak üzere toplamda en az 7 yıl çalışmış olmak koşulu aranacaktır.

8.       Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

  Çetin Uğural

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                               Başkanı