Yayın:31 Aralık, 2012 10.30
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 29/2012

         

DEVLET LABORATUVARI DAİRESİ

MÜNHAL TERFİ KADROSU İLANI VE SINAVI DUYURUSU

         

Münhal Kadro Adı Münhal Kadro Adedi
I. Derece Kimyager 1
I. Derece Kıdemli Laboratuvar Teknisyeni 3
EKTEKİ HİZMET ŞEMASIDA BELİRTİLEN
ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR

1.     Başvurular

Münhal mevki için aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurularını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden veya Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapmalı ve sınav harcı makbuzu ile birlikte en geç 16 Ocak, 2013 Çarşamba günü çalışma saati bitimine kadar, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırmalıdırlar.

2.     Sınav Tarihi

Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından duyurulacaktır.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

3.  Sınav Ücreti

Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü’nde belirlenen tutardaki sınav ücretinin, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir.

4.  Sınav Yöntemi

2 Mayıs, 2012 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılacak olan Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat) aşağıdaki kriterler çerçevesinde100 puan üzerinden Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacaktır.

1)     Hizmet Süresi (20 Puan) 

2)     Yabancı Dil (10 Puan)

3)     Performans Değerlendirme (15 Puan)

4)     Görevi ile ilgili kazanılan nitelikler; (20 Puan)

a)     Fazladan yapılan öğrenim;

b)    Katılınan veya eğitimci olarak bulunulan eğitim, seminer konferans;

c)     Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan vekaleten ve süresi üç aydan az olmayan görevlendirmeler;

5) Halen bulunduğu ve atanacağı kadronun görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili kendini ifade etme (25 Puan)

6)     Genel Değerlendirme (10 Puan)

       

Münhal mevkie yapılacak müracaatlarla birlikte aşağıda belirtilen belgelerin de kurumlar aracılığı ile Komisyonumuza iletilmesi gerekmektedir.

       

a) Yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilecek belgeler;

       

b) Personel Dairesi Müdürlüğü’nün kontrolünden geçirilmiş, son üç yıllık performans değerlendirme formları.

5.   Başarı Puanı ve Sonuçların Açıklanması

      Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Sonuçlar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinden yayınlanacaktır.

6.  Münhal Mevkiin Doldurulma Yöntemi

Konu kadro, 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 59.(2) ve 77. (2) maddeleri çerçevesinde doldurulacaktır.

7.  Aranan Nitelikler

Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kuralları çerçevesinde; konu kadroya müracaat edecek adaylardan, Devlet Laboratuvarı Dairesi’nde münhal kadronun bir alt derecesinde 3 fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az 4 yıl olmak üzere toplamda en az 7 yıl çalışmış olmak koşulu aranacaktır.    

8.   Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

    Çetin Uğural

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                 Başkanı