Yayın: 23 Ağustos, 2012 14:05

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 23/2012

                                                                     

PLANLAMA VE İNŞAAT DAİRESİ

MÜNHAL TERFİ KADROLARI İLANI VE SINAVLARI DUYURUSU

 

Münhal Kadro Adı Münhal Kadro Adedi Muhtemel Münhal Yerleri
I. Derece Mimar 1 Lefkoşa 
II. Derece Mimar 1 Lefkoşa 
I. Derece İnşaat Mühendisi 2 Lefkoşa (2)
I. Derece Makine Mühendisi 1 Lefkoşa 
II. Derece Elektrik Mühendisi 1 Lefkoşa 
I. Derece Teknisyen 2 Lefkoşa (2)
II. Derece Teknisyen 3 Lefkoşa (3)
III. Derece Teknisyen 1 Lefkoşa 
 

EKTEKİ HİZMET ŞEMALARINDA BELİRTİLEN
ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR

1.       Başvurular

Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurularını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden veya Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden temin edilebilen dilekçe formları(Form Gen.1) üzerinde yapmalı ve sınav harcı makbuzu ile birlikte en geç 28 Eylül, 2012 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırmalıdırlar.

2.       Sınav Tarihi

Sınav Tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından duyurulacaktır.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

3.       Sınav Yöntemi

2 Mayıs, 2012 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılacak olan Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat) aşağıdaki kriterler çerçevesinde100 puan üzerinden Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacaktır.

1)       Hizmet Süresi (20 Puan) 

2)       Yabancı Dil (10 Puan)

3)       Performans Değerlendirme (15 Puan)

4)       Görevi ile igili kazanılan nitelikler; (20 Puan)

a)       Fazladan yapılan öğrenim;

b)       Katılınan veya eğitimci olarak bulunulan eğitim, seminer, konferans;

c)       Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan vekaleten ve süresi üç aydan az                 olmayan görevlendirmeler;

5)       Halen bulunduğu ve atanacağı kadronun görev, yetki ve sorumlulukları  ile ilgili kendini         ifade etme (25 Puan)

6)       Genel Değerlendirme (10 Puan) 

Münhal mevkilere yapılacak müracaatlarla birlikte aşağıda belirtilen belgelerin de kurumlar  aracılığı ile Komisyonumuza iletilmesi gerekmektedir.

      a)   Sınav yönteminde belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilecek belgeler;

b)   Personel Dairesi Müdürlüğü’nün kontrolünden geçirilmiş, son üç yıllık performans   değerlendirme formları.

4.       Başarı Puanı ve Sonuçların Açıklanması

Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Sonuçlar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinden yayınlanacaktır.

5.       Münhal Mevkilerin Doldurulma Yöntemi

Konu kadrolar, 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasa’nın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası çerçevesinde doldurulacaktır.

6.       Aranan Nitelikler

Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası kuralları çerçevesinde; konu kadrolara müracaat edecek adaylardan Planlama ve İnşaat Dairesi kadroları altında bulunan münhal kadroların bir alt derecesinde 3 filli hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az 4 yıl olmak üzere toplamda en az 7 yıl çalışmış olmak koşulu aranacaktır.

Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası uyarınca; Kamu Görevlileri Yasası’nın 73’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası tahtında münhal kadrolara, ilk derece yükselmesini aldıktan sonra 2’nci derece yükselmesi için müracaatçı olacak adaylardan aşağıdaki koşullar aranacaktır.

(1)  Belirli bir süre çalışma koşulu;

      (A)  Halen çalıştığı kadro ve bulunduğu derecede fiili bir yıl çalışmış olmak.

(B)  Yukarıdaki (A) bendinde yer alan bir fiili hizmet yılı dışında kamu görevinde (sürekli  personel ve/veya geçici ve/veya sözleşmeli personel olarak) yapılan hizmetler ilk derece yükselmesinde hizmetinin hesaplanmasında dikkate alınan süre düşüldükten sonra kalan süre de dikkate alınarak altı yıl çalışmış olmak.

(C)  Atanacağı bir üst derecenin parasal karşılığını çekmiş olmak.

(Ç)  Esas Yasa’nın 75’inci maddesinin (2)’nci veya (3)’üncü fıkraları gereğince bir üst sınıfa geçmış olanlar için bu fıkranın (A) bendinde aranan bir yıl çalışmış olmak koşulu, üç yıl çalışmış olma koşulu olarak aranır.

7.       Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

    Çetin Uğural

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                 Başkanı