Yayın: 3 Temmuz, 2012 14:00
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 16/2012

 

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ

MÜNHAL TERFİ KADROSU İLANI VE SINAVI DUYURUSU

 

 

Münhal Kadro Adı                  Münhal Kadro Adedi              Muhtemel Münhal Yeri  
III. Derece Sıhhiye Müfettişi                 1                                             Lefkoşa

 

EKTEKİ HİZMET ŞEMASINDA BELİRTİLEN 

ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.

1.       Başvurular

Münhal mevki için aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurularını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden veya Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden temin edilebilen dilekçe formları(Form Gen.1) üzerinde yapmalı ve sınav harcı makbuzu ile birlikte en geç 17 Temmuz, 2012 Salı günü çalışma saati bitimine kadar, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırmalıdırlar.

2.       Sınav Tarihi

Sınav Tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından duyurulacaktır.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

3.       Sınav Yöntemi

2 Mayıs, 2012 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılacak olan Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat) aşağıdaki kriterler çerçevesinde100 puan üzerinden Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacaktır.

1)       Hizmet Süresi (20 Puan) 

2)       Yabancı Dil (10 Puan)

3)       Performans Değerlendirme (15 Puan)

4)       Görevi ile igili kazanılan nitelikler; (20 Puan)

a)       Fazladan yapılan öğrenim;

b)       Katılınan veya eğitimci olarak bulunulan eğitim, seminer konferans;

c)       Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan vekaleten ve süresi üç aydan az olmayan görevlendirmeler;

5)       Halen bulunduğu ve atanacağı kadronun görev, yetki ve sorumlulukları  ile ilgili kendini ifade  etme (25 Puan)

6)       Genel Değerlendirme (10 Puan)

 

      Münhal mevkie yapılacak müracaatlarla birlikte aşağıda belirtilen belgelerin de kurumlar  aracılığı ile Komisyonumuza iletilmesi gerekmektedir.

      a)   Yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilecek belgeler;

b)   Personel Dairesi Müdürlüğü’nün kontrolünden geçirilmiş, son üç yıllık performans değerlendirme formları.

4.   Sınav Ücreti

Sınav ücreti 25 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun  alınması gerekmektedir.

5.   Başarı Puanı ve Sonuçların Açıklanması

Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Sonuçlar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinden yayınlanacaktır.

6.   Münhal Mevkiin Doldurulma Yöntemi

Konu kadro, 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 59.(2) ve 77.(2) maddeleri çerçevesinde doldurulacaktır.

7.   Aranan Nitelikler

Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 77.(2).(B) maddesi uyarınca; konu kadroya müracaat edecek adaylardan Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde münhal kadronun bir alt derecesinde 3 filli hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az 4 yıl olmak üzere toplamda en az 7 yıl çalışmış olmak koşulu aranacaktır.

8.   Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak

      Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate
      alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

 Çetin Uğural

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                               Başkanı