Yayın: 18 Mayıs, 2012 15:15
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 12/2012

                                                                                                                                                         

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ

MÜNHAL TERFİ KADROLARI İLANI VE SINAVLARI DUYURUSU

                                                                     

KADRO ADI

MÜNHAL
KADRO ADEDİ

II. Derece Müdür Muavini

1

III. Derece İdari İşler Şube Amiri

1

III. Derece Hava Trafik Kontrol Şube Amiri

1

III. Derece Teknik İşler Şube Amiri

1

III. Derece Meydan İşletme Şube Amiri

1

III. Derece Meydan İtfaiye Şube Amiri

1

I. Derece Meydan Haberleşme Sorumlusu

1

I. Derece Meydan İşletme Sorumlusu

1

I. Derece Meydan İtfaiye Sorumlusu

1

I. Derece Teknik İşler Sorumlusu

1

I. Derece Hava Trafik Kontrol Ekip Sorumlusu

2

 

EKTEKİ HİZMET ŞEMALARINDA BELİRTİLEN
ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR

1.    Başvurular

      Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurularını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http:khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden veya Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve sınav harcı makbuzu ile birlikte en geç   8 Haziran, 2012 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdırlar.

2.   Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri

      Sınav 28 Haziran, 2012 Perşembe günü yapılacaktır. Sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler, başvuruların tamamlanmasından sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından KKTC Kimlik Numarası ve Aday numarasi ile duyurulacaktır.

      Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.                                     

3.   Sınav Ücreti

Sınav ücreti 25 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun  alınması gerekmektedir.

4.   Sınav Yöntemi, Konular ve Süre

Sınav yazılı ve çoktan seçmeli yöntemle yapılacak ve adaylara cevaplamaları için 50 soru sorulacaktır.  Sınav süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, münhal ilan edilen mevkilerin bağlı bulunduğu hizmet sınıfları için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan ve aşağıda verilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır.

Tüm Münhal Mevkiler İçin Sınav Konuları

- Türkçe

- 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası

- Anayasa

- Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

- Görevleri ile ilgili teknik konular

- Genel Kültür (Kıbrıs Tarihi-Kıbrıs Coğrafyası-Güncel Konular)

- İngilizce (Intermediate)

5.   Yazılı Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.

Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

6.   Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.

Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı 50 ve üzeri puan olacaktır. Münhal sayısının bir buçuk katı kadar en yüksek başarıyı gösteren adaylar sözlü yarışma sınavına (mülakat) çağrılacaktır.

Sonuçlar, aynı gün sınavın tamamlanmasından sonraki ilk saatlerde, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun  web sitesinden yayınlanacaktır.

7.   Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasında açıklanmasından sonra en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz  ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulur.

8.   Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar   tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

      Yazılı sınav sonrasındaki sözlü sınavların (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece KHK Web
      Sitesi
’nden yapılacaktır

 Çetin Uğural

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                               Başkanı