Yayın: 31 Aralık, 2012 10:30
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 28/2012

                                                                                                                                                                   

ORMAN DAİRESİ

MÜNHAL TERFİ KADROLARI İLANI VE SINAVLARI DUYURUSU

                                                                       

 

 

Münhal Kadro Adı
Münhal Kadro Adedi Muhtemel Münhal Yerleri
I.Derece Mühendis 1 Lefkoşa
EKTEKİ HİZMET ŞEMALARINDA BELİRTİLEN
ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR

1.     Başvurular

Münhal mevki için aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurularını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nunhttp://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden veya Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapmalı ve sınav harcı makbuzu ile birlikte en geç 16 Ocak, 2013 Çarşamba günü çalışma saati bitimine kadar, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırmalıdırlar.

2.     Sınav Tarihi

Sınav Tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından duyurulacaktır.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

3.     Sınav Ücreti

Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü’nde belirlenen tutardaki sınav ücretinin, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir.

4.     Sınav Yöntemi

2 Mayıs, 2012 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılacak olan Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat) aşağıdaki kriterler çerçevesinde100 puan üzerinden Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacaktır.

1)     Hizmet Süresi (20 Puan) 

2)     Yabancı Dil (10 Puan)

3)     Performans Değerlendirme (15 Puan)

4)     Görevi ile igili kazanılan nitelikler; (20 Puan)

a)     Fazladan yapılan öğrenim;

b)    Katılınan veya eğitimci olarak bulunulan eğitim, seminer konferans;

c)     Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan vekaleten ve süresi üç aydan az olmayan görevlendirmeler;

5)     Halen bulunduğu ve atanacağı kadronun görev, yetki ve sorumlulukları  ile ilgili kendini ifade  etme (25 Puan)

6)     Genel Değerlendirme (10 Puan)

     

Münhal mevkie yapılacak müracaatlarla birlikte aşağıda belirtilen belgelerin de kurumlar aracılığı ile Komisyonumuza iletilmesi gerekmektedir.

     

a)     Sınav Yönteminde belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilecek belgeler;

b)    Personel Dairesi Müdürlüğü’nün kontrölünden geçirilmiş,son üç yıllık performans değerlendirme formları.

c)     Konu münhal kadroya müracaat edecek  kamu görevlilerinin maaş bordroları.

      

5.     Başarı Puanı ve Sonuçların Açıklanması

Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Sonuçlar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinden yayınlanacaktır.

6.     Münhal Mevkiin Doldurulma Yöntemi               

Konu kadro, 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasa’nın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası çerçevesinde doldurulacaktır.

7.   Aranan Nitelikler

         Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası kuralları çerçevesinde; konu kadroya müracaat edecek adaylardan, Orman Dairesi’nde münhal kadronun bir alt derecesinde 3 fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az 4 yıl olmak üzere toplamda en az 7 yıl çalışmış olmak koşulu aranacaktır.

          Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası uyarınca; Kamu Görevlileri Yasası’nın 73’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası tahtında münhal kadroya, ilk derece yükselmesini aldıktan sonra 2’nci derece yükselmesi için müracaatçı adaylardan aşağıdaki koşullar aranacaktır.

         (1) Belirli bir süre çalışma koşulu;

         (A) Halen çalıştığı kadro ve bulunduğu derecede fiili bir yıl çalışmış olmak.

(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan bir fiili hizmet yılı dışında kamu görevinde (sürekli personel ve/veya işçi ve/veya geçici ve/veya sözleşmeli personel olarak) yapılan hizmetler ilk derece yükselmesinde hizmetinin hesaplanmasında dikkate alınan süre düşüldükten sonra kalan süre de dikkate alınarak altı yıl çalışmış olmak.

         (C) Atanacağı bir üst derecenin parasal karşılığını çekmiş olmak.

         (Ç) Esas Yasa’nın 75’inci maddesinin (2)’nci veya (3)’üncü fıkraları gereğince bir üst sınıfa geçmiş olanlar için bu fıkranın (A) bendinde aranan bir yıl çalışmış olma koşulu, üç yıl çalışmış olma koşulu olarak aranır.

8.    Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web   Sitesi Kanalıyla Yapılacak                                                                                                                                            

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

     

      YUKARIDAKİ MÜNHAL KADRONUN İLANI VE SINAVI DUYURUSUNUN, İLGİLİ KURUMDA ÇALIŞAN TÜM KAMU GÖREVLİLERİNİN İMZA KARŞILIĞINDA BİLGİSİNE GETİRİLMESİ SAYGIYLA RİCA OLUNUR.

Çetin Uğural         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                            Başkanı