KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Genel Ortaöğretim Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 10 Kasım – 21 Kasım, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Yazılı yarışma sınavı 25 Kasım, 2008 Salı günü sabah saat 9:30’da Mahkemeler Karşısı Posta Merkez Binası Salonu’nda yapılacaktır. Sınava çağrılar sadece web sayfamızdan yapılacak ve ayrıca adaylara yazılı olarak bildirilmeyecektir.

Sınav Konuları:

-         Türkçe (Metin kavrama ve sözcük bilgisi)

-         Anayasa

-         Kamu Görevlileri Yasası

-         Öğretmenler Yasası

-         Genel Kültür ve Güncel Konular

-         Genel Ortaöğretim Dairesi’nin Görev Alanına Giren Yasa, Tüzük ve Uygulamalar

-         Yabancı Dil İngilizce (EETME “A” Level)

KADRO ADI

: MÜDÜR MUAVİNİ   

Hizmet Sınıfı

: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı  (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan  Diğer Yöneticiler)   

Derecesi       

: II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)   

Maaş             

: Barem 17A

Münhal Sayısı

: 1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürüne görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olur ve yokluğunda ona vekâlet eder;

(2) Bağlı kuruluşların bina ve araç gereç gereksinimi ile öğretmen ve diğer personelin gereksinmelerini saptar, sağlanması için tavsiyelerini rapora bağlar;

(3) Daireye bağlı kuruluşların çalışmalarını kollar ve yönetim bakımından Müdür adına denetler, kuruluşlar ile öğretmenler hakkında verilen çalışma raporlarını değerlendirir, alınması gereken önlemleri saptar ve rapora bağlar;

(4) Bağlı kuruluşlarda kullanılan basılı evrak, fiş ve benzeri yönetim evraklarının eş örneklemesini (Standardizasyonu) sağlar. Ders dışı okul etkinlikleri yoluyla sağlanan gelirlerin korunması ve harcanmasına ilişkin gerekli kollamayı yapar ve yapılmasını sağlar.

(5) Öğretmenlerin künye defterini düzenli bir biçimde tutar, öğrenci ve öğretmen istatistikleri ile başarı istatistikleri hakkında yıllık raporlar düzenler;

(6) Dairede görevli uzman ve memurların verimli çalışmasını sağlar ve bağlı kuruluşların geliştirilmesine ilişkin  raporları değerlendirir;

(7) Müdür tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(8) Görevlerinin yerine getirilmesinde Müdüre karşı sorumludur. 

II. Aranan Nitelikler:

(1) Uygun konuda Üniversite, Akademi veya bir yüksek okulu bitirmiş olup eğitim alanında ehliyet kazandırıcı bir kurs takip etmiş olmak veya öğretmen yetiştiren bir yüksek okulu bitirmiş olmak;

(2) Eğitim Hizmetleri Sınıfının  I’inci Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak veya üç yıl Okul Müdürlüğü veya on üç yıl öğretmenlik yapmış olmak;

(3) Kıbrıs’ta ve diğer ülkelerde Genel Orta Öğretim sorunları ile temayülleri hakkında genel bilgi sahibi olmak;

(4) İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek; (EETME “A” derecesi kıstas olarak alınır.)

(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.