KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 13 Ekim – 7 Kasım, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

Konu mevkilerin görev yerleri terfi alacakların halen görev yaptıkları yerler olarak belirtilmiştir.

KADRO ADI

: HASTANE AMİRİ

Hizmet Sınıfı

: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 16

Münhal Sayısı

:2

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)   Hastane Şube Amirine, Hastane Şube Amirinin bulunmadığı Hastanelerde ise Hastane Başhekimine karşı sorumlu olarak, hastanenin idari,teknik ve mali işlerinin yürütülmesinde amirlerine yardımcı olmak ;

(2)  Yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde amirleri tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek;

(3)  Hastanenin  her türlü gereksinimini zamanında saptamak ve bu gereksiniminin  sağlanmasında  bütün  işlerini yapmak,  satın alma, depodan çıkış, envanter ve demirbaş kayıtları işlemlerinin gereğince yapılıp yapılmadığını denetlemek;

(4)   Hastanelerde görev yapmaları  halinde, servislerinden gelecek istatistiki   bilgileri  derlemek  veya  derletmek.   Başhekimin  onayı   ile müdürlüğe sevkine yardımcı olmak;

(5)   Hastanenin her türlü motor, aygıt, eşya ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlamak;

(6)  Müdürlükten verilen bütçe ile ilgili uygulamayı Amirlerinin yönergesi çerçevesinde uygulamak veya uygulatmak;

(7)   Gerektiği hallerde Bakanlıkta veya Dairede idari, teknik ve mevkiine uygun görevde görevlendirilebilmek; ve

(8)   Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)   Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Sağlık idareciliği ile ilgili bölümünden lisans diplomasına sahip olmak;

(2)   (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

     (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

     (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)   Yabancı bir dil bilmek;

(4)    İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

******

KADRO ADI

: HASTANE AMİRİ

Hizmet Sınıfı

: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 13-14-15

Münhal Sayısı

: 4

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)   Hastane Şube Amiri ile bir üst amirine söz konusu kadroların Hastanede bulunmaması halinde Hastane Başhekimine karşı sorumlu olarak hastanenin idari, teknik ve mali işlerin  yürütülmesinde amirlerine  yardımcı olmak;

(2)  Yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde Amirleri tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek;

(3)  Hastanenin  her türlü gereksinimini zamanında saptamak ve bu gereksiniminin  sağlanmasında  bütün  işlemleri yapmak,  satın alma, depodan çıkış, envanter ve demirbaş kayıtları işlemlerinin gereğince yapılıp yapılmadığını denetlemek;

(4)   Hastanelerde görev yapmaları  halinde, servislerinden gelecek istatistiki   bilgileri  derlemek veya derletmek. Başhekimin onayı ile müdürlüğe sevkine yardımcı olmak;

(5)   Hastanenin her türlü motor, aygıt, eşya ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlamak;

(6)  Müdürlükten verilen bütçe ile ilgili uygulamayı Amirlerinin yönergesi çerçevesinde uygulamak veya uygulatmak;

(7)  Gerektiği hallerde Bakanlık veya Dairede idari, teknik ve mevkiine uygun görevde görevlendirilebilirler; ve

(8)   Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)   Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Sağlık İdareciliği ile ilgili bölümünden lisans diplomasına sahip olmak;

       (2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

     (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde  sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

     (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

      (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.