KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Kültür Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan               18 Ağustos – 5 Eylül, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

   

KADRO ADI

: KÜLTÜR MERKEZİ YÖNETMENİ

Hizmet Sınıfı

: Kültür  Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 15 - 16

Münhal Sayısı

: 1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Görevli bulunduğu Kültür Merkezini bağlı olduğu Kütüphaneler ve Yayın Şube Amirinin direktifleri uyarınca yönetir.

(2) Sorumlu olduğu merkezde düzenlenecek etkinliklerin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesini sağlar.

(3) Müdürlükçe uygun görülen bölgelerde çeşitli sanat kolları oluşturulmasını ve halkın sanat ilişkilerinin geliştirilmesini koordine eder.

(4) Bina, demirbaş ve diğer eşyaların korunma,  bakım ve idamesinden sorumlu olur.

(5) Amirlerinin verdiği  mevkiine uygun diğer görevleri yapar.

(6) Görevlerinde amirlerine karşı sorumludur.

   

II. Aranan Nitelikler:

(1) (a) Uygun konularda bir üniversite, Konservatuar, Akademi, Yüksek okul veya benzeri bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve Kültür Hizmetleri Sınıfının bir alt derecesinde en az 3 yıl çalışmış olmak; ancak 3 yıl çalışmış olmak koşuluna haiz uygun evsafta kamu görevlisinin bulunmaması halinde asgari 1 yıl çalışmış olmak; veya

       (b) Lise veya dengi bir öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve Kültür Hizmetleri Sınıfının bir alt derecesinde en az 3 yıl çalışmış olmak; ancak 3 yıl çalışmış olmak koşuluna haiz uygun evsafta kamu görevlisinin bulunmaması halinde asgari 1 yıl çalışmış olmak; veya Kamu Görevlileri Yasasının 75 (2) maddesi uyarınca bu sınıfa girmeye hak kazanmış olmak ve orta öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının en az II’nci derecesinde 6 yıl çalışmış olmak.

(2) Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünde belirtilen sınavları geçmiş olmak

(3) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek.