KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Gümrük ve Rüsumat Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan   29 Temmuz – 22 Ağustos, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Bu mevkii için ilk uygulama kuralı daha önce uygulandığından dikkate alınmayacaktır. 

KADRO ADI

: MÜFETTİŞ (MÜDÜR MUAVİNİ)

Hizmet Sınıfı

: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17A

Münhal Sayısı

: 4

   

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Gümrük hizmetlerinin bütün kademelerinde yürütülen işleri denetler ve  denetledikleri işlerle ilgili olarak Müdüre rapor sunar,

(2)Merkez ve şubelerde  görevli memurların calışmalarını izler, denetler ve Müdüre rapor sunar,

(3)Denetimlerde ortaya çıkan anomalilerin geciktirilmeden sonuçlandırılmasını sağlar;

(4)Müdürün zaman zaman çıkaracağı yönergelerin hazırlanmasında yardımcı olur ve bu yönergelerin uygulanmasını denetler,

(5)Daire personelinin eğitimini sağlamak amacıyla kurslar düzenler, ve

(6)Müdür tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir.;

   

II. Aranan Nitelikler:

(1)Uygun konularda bir Üniversite, akademi  veya yüksek okulu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak;

(2)Gümrük ve Rusumat Dairesinde bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

     Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(4)Ilk uygulamada yukarıdaki koşulara bakılmaksızın   Gümrük Hizmetleri Sınıfının I’inci derecesinde en az üç yıl veya II’inci derecesinde en az on yıl hizmetetmiş olanlar  başvurabilirler.