KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Su İşleri Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 23 Temmuz – 22 Ağustos, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

KADRO ADI

: ETÜD VE PLAN ŞUBE AMİRİ

Hizmet Sınıfı

: Yöneticilik  Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticile)

Derecesi       

: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17B

Münhal Sayısı

:1

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Her türlü su kaynaklarından azami  yararlanmayı  sağlamak amacıyla inkişaf,  master plân, plânlama ve proje çalışmalarını yapar ve yaptırır;

(2)Her türlü harita yapar veya sağlar;

(3)Her türlü hidrolojik araştırma, rasatlar, su analizleri, kuyulara ait dokümanlar v s. gibi done ve  dokümanları  toplar ve  bunları sistematik bir şekilde tasnif eder ve arşivler;

(4)Şehir ve kasabaların kanalizasyon işlerine ait etüt ve planlama çalışmalarını yapar, projelerini hazırlar;

(5)Sulama, kurutma, taşkın kontrolü, içme, kullanma ve sanayi suyu sağlama maksatlı su kaynaklarını geliştirme projelerinin master plân ve plânlama çalışmalarını yapar,  projelerin teknik ve  ekonomik yönden yapılabilirliğini ortaya çıkarır, projelerini hazırlar,  raporlarını yazar ve yazdırır;

(6)Şubesinin  faaliyetlerini  her yönü ile  düzenler,  çalışmaları devamlı olarak izler ve denetler, yıllık çalışma programlarını hazırlar Dairenin  diğer  Şube  Amirleri  ile gerekli  koordinasyonu  ve  işbirliğini sağlar, şubesinin aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlar;

(7)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir;

(8)Görevlerinin yerine getirilmesinden, Müdür ve Müdür Muavinine karşı sorumludur.

   

II. Aranan Nitelikler:

(1)İnşaat Mühendisliği diploması veren bir Fakülte veya dengi bir Yüksek Okulu bitirmiş olmak;

(2)Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfının I. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlk uygulamada aranan niteliklere sahip personel bulunmaması halinde Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfının II. Derecesinde en az altı yıl çalışmış olmak;

(4)Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılacaktır;

(5)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.