KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan   21 Temmuz – 15 Ağustos, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

Konu mevkilerin görev yerleri terfi alacakların halen görev yaptıkları yerler olarak belirtilmiştir.

KADRO ADI

: ECZACI KALFASI

Hizmet Sınıfı

: Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11-12

Münhal Sayısı

: 3

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Sağlık merkezleri ve polikliniklerdeki eczacılık hizmetlerini yürürlükteki yasa ve tüzükler çerçevesinde yürütür;

(2) Sağlık merkezlerinde görevli hekimler tarafından düzenlenen reçetelerin gerekli işlemlerini Yapar

(3) Sağlık merkezi eczenesine intikal eden ve çıkan her türlü tıbbi müstahzar ile tıbbi malzemenin kayıtlarını mtar;

(4) Her ay sonu sağlık merkezinde eksilen ilaçların ikmâli için gereken işlemleri yapar ve ikmâlini sağlar;

(5) Sağlık merkezi eczanelerinde eczacının denetimi altında çeşitli ilaçları hazırlar, hastalara verir ve kayıtları tutar;

(6) Amirleri tarafınden verilecek mevkiine uygm diğer görevleri yerine getirir; ve

(7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1) Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veye lise mezunu olup, sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneğirıi kanıtlamış olmak;

(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

      Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışma koşulu aranır.

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

******

 

KADRO ADI

MÜNHAL ADEDİ

I. DERECE ECZACI

2

II. DERECE ECZACI KALFASI

4