KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Çevre Koruma Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 16 Temmuz  – 15 Ağustos, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Konu mevkilerin muhtemel münhal yerleri, Lefkoşa olarak belirtilmiştir.

KADRO ADI

:MÜDÜR MUAVİNİ

Hizmet Sınıfı

: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

Derecesi       

: II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17 A

Münhal Sayısı

: 1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Daire görevlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak;

(2)İdari, Teknik ve Bölge birimlerinin yapmış olduğu çalışmaları denetlemek, yerinde müdahale etmek ve bu çalışmalarla ilgili bilgiler vermek;

(3)Personelin sevk ve idaresinde  Müdüre yardımcı olmak;

(4)Müdürün yokluğu halinde ona vekâlet etmek;

(5)Müdür tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek  ve

(6)Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdüre karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğretim kurumundan Mimar, İnşaat Mühendisi, Çevre Mühendisi, Makine Mühendisi, Kimya Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Maden Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Biyolog, Elektrik Elektronik Mühendisi, Ziraat Mühendisi,  Meteoroloji Mühendisi veya Peyzaj Mimarı olarak mezun olmak;

(2)Çevre Koruma Dairesinde, bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak veya  Çevre Koruma Dairesinin üniversite mezuniyeti veya yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının I. Derecesinde en az beş yıl çalışmış olmak;

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(4)Yabancı dil bilmek avantaj sayılır.

 

*****

KADRO ADI

: DOĞAL HAYAT ŞUBE AMİRİ

Hizmet Sınıfı

: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

Derecesi       

: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17 A

Münhal Sayısı

: 1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

 (1)Şubesinin teknik ve idari işlerinin yürütülmesinden sorumludur.

 (2)Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, plânlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak veya kurdurmak;

 (3)Uluslararası koruma sözleşmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma esaslarını Çevre Yasasını dikkate alarak tespit etmek ve yeni düzenlemeler yapmak;

 (4)Kendi konularındaki çevre envanterini ve çevre durum raporlarını hazırlamak;

 (5)Uluslararası sözleşme ile koruma altına alınan, canlı türleri (flora, fauna) ile alanların korunması konusunda tedbirler almak;

 (6)Ülkenin bitki ve hayvan türü genlerinin muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek;

 (7)Dairenin belirlediği çevre  politikaları amaçlarına ve ulusal plânlarda önerilen hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak üzere ülkenin öncelikli çevre araştırma alanları ve araştırma programlarını belirlemek ve bu doğrultuda araştırma projelerin hazırlanmasını, satın alınmasını, yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak;

 (8)Araştırma faaliyetlerini izlemek ve denetlemek;

 (9)Dairenin diğer şube amirleri ile gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak;

(10)Şubesi ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak;

(11)Şubesi ile ilgili yapılan işlerin zamanında ve standartlara uygun olarak ve nitelikli bir biçimde yapılmasını sağlamak ve denetlemek;

(12)Şubesi ile ilgili eğitim çalışmalarını yürütmek;

(13)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek ve

(14)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğretim kurumundan Mimar, İnşaat Mühendisi, Çevre Mühendisi, Makine Mühendisi, Kimya Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Maden Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Biyolog, Elektrik Elektronik Mühendisi, Ziraat Mühendisi,  Meteoroloji Mühendisi veya Peyzaj Mimarı olarak mezun olmak;

(2)Çevre Koruma Dairesinde, Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfının veya Tarım ve Orman Mühendisliği ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfının veya Paramedikal Hizmetleri Sınıfının I. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(4)Yabancı dil bilmek avantaj sayılır.

 

*****

KADRO ADI

:VETERİNER HEKİM

Hizmet Sınıfı

: Tabiplik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II  ( Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17 B- 17 A

Münhal Sayısı

: 1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Çevre Koruma Dairesi şubelerinde ve bölge birimlerinde görev yapmak;

 (2)Her çeşit hayvan hastalıklarını denetlemek, kontrol ve tedavisini yapmak;

 (3)Laboratuvarlarda gerekli muayeneleri yapmak;

 (4)Bölümü ile ilgili yenilikleri araştırmak, uygulamak ve kontrol etmek;

 (5)Ülkedeki endemik hayvan türlerinin korunması ve çoğalmasıyla ilgili çalışmalarda görev yapmak  ve çalışmaların yapılmasını denetlemek;

 (6)Dairenin teknik ve idari birimlerinin yapacağı çalışmalarda yer almak;

 (7)Çevre ve halk sağlığı konularında çalışmalar yapmak;

 (8)Gerektiği durumlarda çevresel etki değerlendirme çalışmalarında bulunmak;

 (9)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek ve

(10)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine  karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir üniversitenin Veterinerlik Fakültesinden, Veteriner Hekim olarak mezun olmak ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliğine üye olmak;

(2)Çevre Koruma Dairesinde, Tabiplik Hizmetleri Sınıfının III. Derecesinde Veteriner Hekim olarak en az üç yıl çalışmış olmak;

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(4)Yabancı dil bilmek avantaj sayılır.