KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Çevre Koruma Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 16 Temmuz  – 15 Ağustos, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

KADRO ADI

:TİCARET MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 16

Münhal Sayısı

: 1

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Çevre ile ilgili mimari projelerin inşaat mühendisliğine giren hizmetlerini yapmak ve yürütmek;

(2)İnşaatlara ilişkin her türlü mühendislik hesapları ile şantiye denetim işlerini yapmak ve yürütmek;

(3)Ülkede yapılacak inşaatların çevresel değerlere zarar vermemesi için yapılan çalışmaları denetlemek;

(4)Gerekli durumlarda çevresel etki değerlendirme çalışmalarında bulunmak;

(5)Görevlendirilmesi halinde Bölge Birim Sorumlusu  olarak görev yapmak;

(6)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun görevleri yerine getirmek  ve

(7)Görevlerinin yerine getirilmesinde amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğretim kurumundan, İnşaat Mühendisi olarak mezun olmak;

(2)(A)Çevre Koruma Dairesinde, Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfının bir alt derecesinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

    (B)Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(4)Yabancı dil bilmek avantaj sayılır.