KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

GENELGE NO : 6/2009

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevki için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve en geç 18 Eylül, 2009 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

Bu mevki 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve  1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

KADRO ADI

: TIBBİ/PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 16

Münhal Sayısı

: 1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)  İdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden ilgili Klinik Şefi ve uzmanına karşı sorumlu olarak görev yapmak;

(2)  Hastane ve servislere yatılı olarak giren hastaların kişisel ve ailevi sorunların çözümlenmesinde ailesi ve yakın çevresi (Hastane, iş, okul vb.) ile işbirliği yapmak;

(3)  Hastaların tedavilerinde doktor ve diğer ilgili personele yardımcı olmak; servisinde mevcut tıbbi aygıt ve aletlerin eksiksiz ve çalışır olmasından sorumlu olmak;

(4)  Uzun süre yatması gereken hastaların boş zamanlarını değerlendirici etkinlikler düzenlemek;

(5)  Hastaların moral gücünün artırılmasını sağlamak ve gelişmelerinden amirlerine bilgi vermek;

(6)  Aylık ve Yıllık istatistikleri düzenleyerek Hastane Başhekimine sunmak; ve

(7)  Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine
getirmek.

II. Aranan Nitelikler:

(1)  Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Psikoloji,  Sosyoloji veya Sosyal Hizmetlerle ilgili bölümlerinin birinden lisans diplomasına sahip olmak;

(2)  (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

     (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

     (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)  Yabancı dil bilmek;

(4)  İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.