KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

İçişleri Bakanlığı kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan    24 Haziran  – 25 Temmuz, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

KADRO ADI

:İZİN MAKAMI SEKRETERİ

Hizmet Sınıfı

: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi   Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

Derecesi       

: III (İlk Atama ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17B

Münhal Sayısı

: 1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Yürürlükte bulunan Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası kurallarının Uygulanmasını sağlamak amacıyla;

(A) İzin Makamı Başkanı tarafından verilecek görevleri yapar;  

(B) İzin Makamı toplantılarında toplantı tutanaklarını tutar;  

      (C) Toplantılarda alınan kararları  ilgili  makam  veya kişiye iletir

      (Ç) İzin ,Makamının haberleşmesini yapar ve kayıtlarını muhafaza eder;

(D) İzin  Makamı  sekreterliğinde  çalıştırılan   tüm  personelin dosyalarının  düzenli  olarak  tutulmasını  sağlar  ve  özlük haklarını mevzuat çerçevesinde düzenler;

(2) İzin Makamı Başkanı tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve  

(3) Görevlerinin yerine  getirilmesinden  İzin  Makamı Başkanına karşı sorumludur.  

II. Aranan Nitelikler:

(1) Uygun konularda bir üniversite, akademi veya yüksek  okul bitirmiş olup kamu görevinde en az on yıl çalışmış olmak;veya

(2) Lise  veya  dengi  bir  orta  öğretim  kurumunu bitirmiş  olup kamu görevinde en az on beş yıl çalışmış Olmak;

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.