KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 9 Haziran – 4 Temmuz, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

Konu mevkilerin görev yerleri terfi alacakların halen görev yaptıkları yerler olarak belirtilmiştir.

KADRO ADI

: BESLENME UZMANI

Hizmet Sınıfı

: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 16

Münhal Sayısı

:1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Görevli bulunduğu gıda kontrol biriminin sorumluluğunu yürütür;

(2) Her türlü gıda maddesinin depolanmasından başlayarak işlenip tüketiciye sunulduğu ana kadar  olan tüm alanlarda gıda kontrolü yapar;

(3) Besin Katkı Maddeleri Tüzüğü ile Besin Maddeleri Tüzüğünde öngörülen kuralların uygulanması yönünde Müdürlüğe yardımcı olur;

(4) Kendine bağlı birimlerin ve gıda kontrol memurlarının görev bölümünü sağlar, denetler, hizmet içi eğitimlerini yürütür ve beslenme konularında topluma yönelik eğitim yapar;

(5) Çocuk beslenmesi ve gelişmesi, Ana sağlığı ve Beslenmesi ve Sanitasyon gibi konularda gıda kontrol memurlarına yardımcı olur;

(6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Bir Fakültenin Gıda. Mühendisliği veya diyetisyenlik ile ilgili bölümlerini veya bu konularda eğitim yapan yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak;

(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

      Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3) En az bir yıl süre ile beslenme konusunda kurs görmüş olmak;

(4) Geçerli bir ya,bancı dili bilmek avantaj sayılır;

(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

******

KADRO ADI

:SIHHIYE MÜFETTİŞİ

Hizmet Sınıfı

: Sağlık Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11 – 12

Münhal Sayısı

:3

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Bulunduğu sağlık merkezi bölgesinde çevre sağlığı, halk sağlığı, gıda ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütür;

(2) İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonunu, çöp ve gübrelerin sağlığa uygun bir biçimde yok edilmesini sağlar, gereken işlemleri yapar;

(3) Barınakları, iş yerlerini denetler, sağlığa zarar verebilecek durumları saptar ve gerekli önlemleri aldırır;

(4) Genel yerleri denetler ve kayıtlarını tutar;

(5) Ölülerin sağlığa uygun bir biçimde gömülmesini, mezarlıkları ve mezbahaları denetler;

(6) Gıda numuneleri alarak tahlil ettirir ve gerekli işlemleri yapar;

(7) Sağlık merkezlerinde görevli hekimlerle immünizasyon çalışmalarına katılır ve gerekli kayıtları tutar;

(8) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(9) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Sağlık koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(3) Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılır.

   

******

KADRO ADI

: ZİYARETÇİ HEMŞİRE

Hizmet Sınıfı

: Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 14 – 15 

Münhal Sayısı

:5

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) İdari yönden Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimine, teknik yönden Sağlık Başhemşiresine karşı sorumlu olarak,  bulunduğu sağlık merkezi bölgesinde yaşayan insanları tanır, onlarla iyi ilişkiler kurar , bölgedeki  evleri bir program çerçevesinde ziyaret ederek doğum, ölüm ve göç gibi nüfus olaylarını saptayıp, sağlık merkezi hekimliğine bildirir ve kayıtlarını tutar; 

(2) Bölgesindeki evleri bir program çerçevesinde gezerek ana çocuk sağlığı, evde ve sağlık merkezinde gebe ve hasta bakımı, aile planlaması ve diğer immünüzasyon ile çocuk izlemi gibi ziyaretçi hemşirelik hizmetlerini yürütür ve istatistikleri tutar;

(3) Bölgedeki diğer koruyucu hekimlik hizmetlerinin yürütülmesinde ve halk sağlığı eğitiminde bölgedeki sıhhiye müfettişleri ile işbirliği yapar;

(4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(5) Görevlerinin yerine getirilmesinde amirlerine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunun ebelik/hemşirelik bölümünden mezun olmak;

(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak

   

******

KADRO ADI

: ZİYARETÇİ HEMŞİRE

Hizmet Sınıfı

: Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 12 – 13 

Münhal Sayısı

:2

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) İdari yönden Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimine, teknik yönden Sağlık Başhemşiresine karşı sorumlu olarak,  bulunduğu sağlık merkezi bölgesinde yaşayan insanları tanır, onlarla iyi ilişkiler kurar , bölgedeki  evleri bir program çerçevesinde ziyaret ederek doğum, ölüm ve göç gibi nüfus olaylarını saptayıp, sağlık merkezi hekimliğine bildirir ve kayıtlarını tutar; 

(2) Bölgedeki evleri bir program çerçevesinde gezerek ana çocuk sağlığı, evde ve sağlık merkezinde gebe ve hasta bakımı, aile planlaması ve diğer immünüzasyon ile çocuk izlemi gibi ziyaretçi hemşirelik hizmetlerini yürütür ve istatistikleri tutar;

(3) Bölgedeki diğer koruyucu hekimlik hizmetlerinin yürütülmesinde ve halk sağlığı eğitiminde bölgedeki sıhhiye müfettişleri ile işbirliği yapar;

(4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(5) Görevlerinin yerine getirilmesinde amirlerine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunun ebelik/hemşirelik bölümünden mezun olmak;

(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak

   

******

KADRO ADI

: ZİYARETÇİ HEMŞİRE

Hizmet Sınıfı

: Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11 – 12 

Münhal Sayısı

:2

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) İdari yönden Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimine, teknik yönden Sağlık Başhemşiresine karşı sorumlu olarak,  bulunduğu sağlık merkezi bölgesinde yaşayan insanları tanır, onlarla iyi ilişkiler kurar , bölgedeki  evleri bir program çerçevesinde ziyaret ederek doğum, ölüm ve göç gibi nüfus olaylarını saptayıp, sağlık merkezi hekimliğine bildirir ve kayıtlarını tutar; 

(2) Bölgedeki evleri bir program çerçevesinde gezerek ana çocuk sağlığı, evde ve sağlık merkezinde gebe ve hasta bakımı, aile planlaması ve diğer immünüzasyon ile çocuk izlemi gibi ziyaretçi hemşirelik hizmetlerini yürütür ve istatistikleri tutar;

(3) Bölgedeki diğer koruyucu hekimlik hizmetlerinin yürütülmesinde ve halk sağlığı eğitiminde bölgedeki sıhhiye müfettişleri ile işbirliği yapar;

(4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(5) Görevlerinin yerine getirilmesinde amirlerine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunun ebelik/hemşirelik bölümünden mezun olmak;

(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak