KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

   

Çevre Koruma Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan        9 - 27 Haziran, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkii 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

   

KADRO ADI

: ÇEVRE MÜHENDİSİ

Hizmet Sınıfı

: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 13 - 14 - 15

Münhal Sayısı

:2

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması; bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve yok edilmesi; kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına ve refahına uygun çevre koşullarının yaratılması konularında plan, proje ve araştırmaların hazırlanmasında ve uygulanmasında görev almak;

(2)Tehlikeli atıkların ve kimyasalların, toksit etkilerinin azaltılmasını ve önlenmesini sağlamak, geri dönüşümün sağlanması ve bertarafı  işlemlerinde görev almak;

(3)Çevre sağlığı dikkate alınarak, katı atık toplama, taşıma, nihai uzaklaştırma ve geri kazanım ve yeniden kullanım konularında her türlü planlama ve tasarım hizmetlerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında görev almak;

(4)Hava kirliliği kaynaklarının ve hava kalitesinin belirlenmesini, hava kirliliğinin önlenmesi için bu kaynakların kontrol altına alınması ile ilgili konularda üstlerine rapor hazırlamak, çalışmalarda bulunmak;

(5)Gürültü kirliliğinin önlenmesi ile ilgili araştırmalar yapmak, gerektiği durumlarda üstlerine rapor hazırlamak ve denetim konularında görev almak;

(6)Görevi ile ilgili her türlü teknik ayrıntının hazırlanmasında yardımcı olmak ve üstlerine rapor sunmak;

(7)Gerekli durumlarda çevresel etki değerlendirme çalışmalarında bulunmak;

(8)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek  ve

(9) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

   

   

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğretim kurumundan, Çevre Mühendisi olarak mezun olmak ;

(2) (A) Çevre Koruma Dairesinde, Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfının bir alt derecesinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

(B)Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

(4)Yabancı dil bilmek avantaj sayılır.