KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

İlaç ve Eczacılık Dairesi kadrosunda münhal bulunan kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan      28 Mayıs  – 20 Haziran, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkii 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

KADRO ADI

: GENEL ECZA DEPOSU MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Ecza ve Kimya Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 16

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Genel Ecza ve Tıbbi Müstahzarat Şube Amiri'ne karşı sorumlu olarak görev yapar;

(2)Bakanlığa bağlı Sağlık Servislerinin ve ülkenin her türlü tıbbi müstahzarat, malzeme, alet ve diğer gereksinimlerine ilişkin raporlar hazırlar ve önerilerde bulunur;

(3)Depodaki malzemelerin stok seviyelerini devamlı kontrol altında tutarak seviyenin %25'in altına düştüğü anda amirlerine bilgi verir ve sağlanmasına yardımcı olur;

(4)Depoya yapılacak taleplerin süratle hazırlanmasını ve dağıtımını sağlar;

(5)Yıllık ihale listelerini zamanında düzenleyip amirine sunar;

(6)Şube Amiri'nin yokluğunda onun görev ve sorumluluklarını yürütür;

(7)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir.

II. Aranan Nitelikler:

(1)Tanınmış bir Üniversitenin Eczacılık Fakültesini veya dengi bir Yüksek Okulu bitirmiş olmak; ve

(2)İlaç ve Eczacılık Dairesinde Ecza ve Kimya Hizmetleri Sınıfının bir alt derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak,

     Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu  haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(4)İlk uygulamada, aranan nitelikleri haiz personel bulunmaması halinde Ecza ve Kimya Hizmetleri Sınıfının III’ üncü derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak.