KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 13 Mayıs  – 6 Haziran, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

KADRO ADI

: MÜDÜR MUAVİNİ

Hizmet Sınıfı

: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı ( Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

Derecesi       

: II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17A

Münhal Sayısı

:1

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Dairenin tüm etkinliklerinde ve idari işlerde Müdürün en yakın yardımcısıdır;

(2)Müdürün yokluğunda Müdüre vekâlet eder, Müdürün yetki ve görevlerini vekâlet görevi devam ettiği sürece kullanır;

(3)Dairenin aylık ve yıllık çalışma raporlarının hazırlanmasından sorumludur;

(4)Dairede görev yapan tüm personelin işleri ile çalışma düzeninin ayarlanıp yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur; ve

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdüre karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1)Uygun konularda üniversite veya yüksek okul bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak veya yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının birinci derecesinde en az beş yıl çalışmış olmak;

(3)İyi derecede İngilizce veya geçerli başka bir yabancı dil bilmek;

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

*****

KADRO ADI

: BÖLGE ŞUBE AMİRİ

Hizmet Sınıfı

: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17B

Münhal Sayısı

:3

Muhtemel Münhal Yeri

: Gazimağusa, Girne, Güzelyurt

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Dairenin ilgili bölgelerindeki tüm etkinliklerinin yürütülmesinden ve uygulanmasından Daire adına sorumlu olur;

(2)Bölgesindeki müze, eski eser ve ören yerlerinin bakımını, gelişmesini ve korunmasını sağlayacak her türlü önlemi ilgili şubeyle işbirliği içinde alır;

(3)Bölgesindeki arkeolojik kazı ve satıh araştırmalarına ilişkin çalışmaları kazı şubesiyle birlikte yürütür;

(4)Bölgesindeki her türlü taşınır ve taşınmaz eski eser ile döşeme ve demirbaştan sorumlu olur ve bunların envanterini yapar veya yapılmasını sağlar;

(5)Belirlenen esaslar çerçevesinde diğer bölgelerle ve şubelerle uyum içinde çalışır;

(6)Gerektiğinde, bu Yasanın 9'uncu maddesi kuralları çerçevesinde vardiya veya rotasyon usulüyle çalışır; ve

(7)Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdür ve Müdür Muavinine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1)Arkeoloji veya eski eser konusunda bir üniversite veya yüksek okul bitirmiş olmak;

(2)Yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının I. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

(3)İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek;

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

*****

KADRO ADI

: RÖLEVE VE RESTORASYON ŞUBE AMİRİ

Hizmet Sınıfı

: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe

 Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler )

Derecesi       

: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17B

Münhal Sayısı

:1

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Bakım ve onarım isteyen tüm taşınmaz eski eserlerin röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerin hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur ve bu amaçla çalışan yabancı misyonlara yardımcı olur ve bunlarla işbirliği yapar;

(2)Taşınmaz eski eserler ile eski eser alanlarının planlarının çizilmesinden sorumludur;

(3)Tarihi doku ve tarihi çevrenin korunması için gerekli planları hazırlar;

(4)Müze binalarının bakım ve onarımına ilişkin her türlü iş ve işlemlerden sorumludur;

(5)Yönetiminde çalışan teknik personelin eğitiminden sorumludur;

(6)Belirlenen esaslar çerçevesinde diğer şubelerle uyum içerisinde çalışır;

(7)Gerekli hallerde, bu Yasanın 8’inci maddesi kuralları çerçevesinde vardiya veya rotasyon usulü ile çalıştırılabilir;

(8)Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(9)Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdür ve Müdür Muavinine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1)Mimarlık konusunda bir fakülte veya dengi bir yüksek okul bitirmiş olmak;

(2)Yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının I’inci Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

(3)İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek;

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

*****

KADRO ADI

: KAZI İŞLERİ ŞUBE AMİRİ

Hizmet Sınıfı

: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe

 Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler )

Derecesi       

: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17B

Münhal Sayısı

:1

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Satıh araştırma, arkeolojik kazı envanteri, bakım-onarım, eski eserleri koruma ve yayın işlerini yapar ve bu konularda Müdüre karşı sorumludur;

(2)Arkeolojik kazıları ilgili bölge sorumlularıyla birlikte gerçekleştirir ve ele geçen buluntuları ilgili şubeye teslim eder;

(3)Arkeolojik kazıları çağdaş yöntemlerle gerçekleştirir ve kazı sonuçlarını yayımlanacak şekilde ve bilimsel esaslara göre hazırlar; gerekirse yayımlar;

(4)Daire teknik personelinin kazı konusunda eğitilmeleri için yapılan kazılar hakkında seminer ve konferanslar düzenler;

(5)Dairenin her türlü basın, yayın ve tanıtma iş ve işlemlerinden sorumludur;

(6)Dairenin yazı, araştırma, bakım, donanım, restorasyon, röleve, faaliyet raporu, bilimsel araştırma gibi etkinliklere ilişkin belgelerini derler ve gerekirse yayımlar;

(7)Müze koleksiyonlarındaki eski. eserlerin yayınlanacak şekilde araştırmasını yapar;

(8)Taşınır eski eser hizmetlerinin bilimsel seviyeye çıkarılması için gerekli önlemleri alır;

(9)Personel ile halkın eski eserler konusunda eğitilmeleri için plân ve programlar yapar ve uygulanmasını sağlar;

(10)Eski eserlere ilişkin araştırmalarda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlarla sürekli ilişki halinde bulunur; verilen ürünleri arşivler ve gerekirse yayımlar;

(11)Daire kütüphanesinden sorumludur ve kütüphanenin gelişip zenginleşmesi için her türlü iş ve işlemleri yapar;

(12)Gerekli hallerde bu Yasanın 9'ncu maddesi kuralları çerçevesinde vardiya  veya rotasyon usulüyle çalıştırılabilir;

(13)Belirlenen esaslar çerçevesinde diğer şubelerle uyum içerisinde çalışır;

(14)Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(15)Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdür ve Müdür Muavinine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Arkeoloji veya Eski Eser konusunda bir üniversite veya yüksek okul bitirmiş olmak;

(2)Yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının I'inci derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

(3)İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek;

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

*****

KADRO ADI

: MÜZELER VE ÖREN YERLERİ ŞUBE AMİRİ

Hizmet Sınıfı

: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe

 Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler )

Derecesi       

: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17B

Münhal Sayısı

:1

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Müzelerde ve depolarda bulunan her türlü eski eserin bakım ve onarımından sorumludur;

(2)Eski eserlerin tespit, tescil ve envanter işlerinin sağlıklı bir biçimde yapılmasını sağlar

(3)Eski eser alanlarının korunması için önlemler alır, eski eser alanlarını tahrip edici her türlü faaliyetin, kaçak kazaların ve eski eser kaçakçılığının önlenmesi için önlemler alır;

(4)Eski eserlerin tanıtılmasında, müzelerde ve sergilerde teşhir edilmesinde, gerekli araştırına çalışmaları yapar ve emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlar;

(5)Müze ve ören yerlerine giriş ücretlerinin belirlenmesi, makbuzlarının basımı, dağıtılması ve denetiminden sorumludur;

(6)Eski eser alanlarının ve müzelerin tanıtılmasında gerekli kitap ve broşürlerin hazırlanıp bastırılmasında diğer Şube Amirleri ile işbirliğinde bulunur;

(7)Yeni müzeler açılmasında gerekli çalışmalarda bulunur, açılan müzelerde eski eserlerin teşhir edilmesi ve bunların kronolojik bir düzende yerleştirilmesini sağlar;

(8)Yönetimindeki teknik personelin eğitimleri için, seminer ve konferanslar düzenler;

(9)Dairenin yazı, araştırma, onarım, restorasyon, röleve, faaliyet raporu, istatistik, bilimsel araştırma gibi etkinliklere ilişkin belgelerini derler ve gerekirse yayımlar;

(10)Taşınır eski eser hizmetlerinin bilimsel seviyeye çıkarılması için gerekli önlemleri alır

(11)Eski eserlere ilişkin araştırmalarda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlarla sürekli ilişki halinde bulunur;

(12)Arkeoloji kütüphanesinin kurulması; geliştirilmesi ve yönetiminden sorumludur;

(13)Gerekli hallerde bu Yasanın 9’ncu maddesi kuralları çerçevesinde vardiya veya rotasyon usulüyle çalıştırılabilir;

(14)Belirtilen esaslar çerçevesinde diğer şubelerle uyum içerisinde çalışır;

(15)Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(16)Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdür ve Müdür muavinine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1)Arkeoloji veya Eski Eser konusunda bir üniversite veya yüksek okul bitirmiş olmak;

(2)Yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının I'inci derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

(3)İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek;

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.