KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 8 Mayıs  – 30 Mayıs, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkii 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

Anılan mevkilerin muhtemel görev yeri Lefkoşa olarak belirtilmiştir.

KADRO ADI

: MALİ İŞLER SORUMLUSU

Hizmet Sınıfı

: Mali Hizmetler Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 15 – 16

Münhal Sayısı

:2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Şube Amirinin yönergeleri uyarınca Devlet Emlâk ve Malzeme Dairesinin her türlü muhasebe işlerinin rasyonel bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olur;

(2)Mali konularda Müdürlük makamına ve Şube Amirine teklif ve tavsiyelerde bulunur, aylık mali raporları hazırlar;

(3)Daire bütçesinin hazırlanmasında Şube Amirine yardımcı olur;

(4)Dairenin tahsilâtlarının zamanında yapılmasını sağlar; ve

(5)Üstleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Maliye, İktisat, Hukuk, İstatistik, İşletmecilik, Muhasebe veya Ticaret konularında bir Fakülte, Akademi veya dengi bir Yüksek Okulu bitirmiş olmak, veya Certified veya Chartered Accountant ünvanını taşımak; veya

(B)Bir Orta Öğretim Kurumundan mezun olmak ve Kamu Görevlileri Yasasının 75’nci maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca bu sınıfa girmeye hak kazanmış olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

KADRO ADI

: I. SINIF AMBAR EMİNİ

Hizmet Sınıfı

: Mali Hizmetler Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 12-13-14

Münhal Sayısı

:4

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Dairenin ambarlarına intikal eden malzemelerin muntazaman depolanmasını, dağıtımını ve bunlarla ilgili kartların günü gününe tanzimini sağlar; ve

(2)Üstleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Maliye, İktisat, Hukuk, İstatistik, İşletmecilik, Muhasebe veya Ticaret konularında bir Fakülte, Akademi veya dengi bir Yüksek Okulu bitirmiş olmak veya Certified veya Chartered Accountant ünvanını taşımak; veya

(B)Bir Orta Öğretim Kurumundan mezun olmak ve Kamu Görevlileri Yasası’nın 75’inci maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca bu sınıfa girmeğe hak kazanmış olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak,

   Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde bir  yıl çalışmış olmak koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

 

KADRO ADI

MÜNHAL ADEDİ

I. DERECE MAKİNE MÜHENDİSİ

1

II. DERECE TEKNİSYEN

1