KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 30 Nisan  – 20 Mayıs, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

 

KADRO ADI

: BAŞ MÜHENDİS

Hizmet Sınıfı

:Tarım ve Orman Mühendisliği ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 16

Münhal Sayısı

:2

Münhal Yeri

:Çömlekçi Çiftliği

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Daireye bağlı çiftlik ve/veya işletmelerin idari, mali ve teknik işlerini mevcut mevzuat çerçevesinde yürütür, izler ve denetler;

(2)Sorumlusu bulunduğu  çiftlik ve/veya işletmelerin her çeşit haberleşme işlerini yürütür veya yürütülmesini sağlar;

(3)Maiyetinde çalışan memur ve işçilerin görevlerini, iş bölümü içinde ve usulüne uygun bir biçimde yürütmelerini sağlar ve denetler;

(4)Sorumluluğu dahilindeki her türlü demirbaş ile menkul ve gayrimenkulun iyi bir şekilde kullanılmaları ve korunmaları için gerekli önlemleri alır;

(5)Sorumlusu bulunduğu çiftlik ve/veya işletmelerdeki işlerin verimli bir şekilde yürütülmesi ve gelişmesi için kısa veya uzun vadeli önlemleri etüd ederek amirlerine tavsiyelerde bulunur;

(6)Müdürün gerekli gördüğü hallerde taşra birimlerinde görev yapar;

(7)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir;

(8)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve

(9)Kamu Görevlileri Yasasının 105'inci maddesinin (4)'üncü fıkrası kuralları çerçevesinde düzensiz mesai ifa eder.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir Üniversitenin Ziraat  Fakültesinden veya ziraatla ilgili herhangi bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı  olmak;

(4)İngilizce veya geçerli başka bir yabancı dil bilmek avantaj sayılacaktır·

(5)İlk uygulamada Tarım ve Orman mühendisliği ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfının III’üncü derecesinde çalışmış olanlar da bu kadroya başvurabilirler.

 

*****

 

KADRO ADI

: TARIM VE HAYVANCILIK BAŞ TEKNİSYENİ

Hizmet Sınıfı

: Tarım, Orman, Hayvancılık ve Veteriner Teknik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 14 – 15

Münhal Sayısı

:1

Münhal Yeri

:Çömlekçi Çiftliği

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Daireye bağlı çiftlik veya işletmelerde mevcut mevzuat çerçevesinde ve amirlerinin yönergeleri uyarınca teknik işlerin yürütülmesi, denetimi, izlenmesi ve yerine getirilmesinden sorumludur;

(2)Gerekli puvantaj  ve bordroları düzenler, alım satım ve ambar ile ilgili kayıtları tutar;

(3)Müdürün gerekli gördüğü hallerde çiftlik veya işletmelerde görev  yapar;

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir;

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve

(6)Kamu Görevlileri Yasasının 105'inci maddesinin (4)'üncü fıkrası kuralları çerçevesinde düzensiz mesai ifa eder.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Tarım, Orman veya Hayvancılıkla ilgili bir meslek okulunu veya dengi bir ortaöğretim kurumunu bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az  üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunamaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI

: KIDEMLİ TARIM VE HAYVANCILIK TEKNİSYENİ

Hizmet Sınıfı

: Tarım, Orman, Hayvancılık ve Veteriner Teknik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 12 – 13  

Münhal Sayısı

:1

Münhal Yeri

:Çömlekçi Çiftliği

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Daireye bağlı çiftlik veya işletmelerde mevcut mevzuat çerçevesinde ve amirlerinin yönergeleri uyarınca teknik işlerin yürütülmesi, denetimi izlenmesi ve yerine getirilmesinden sorumludur;

(2)Gerekli puvantaj ve bordroları düzenler, alım, satım ve ambar ile ilgili kayıtları tutar;

(3)Müdürün gerekli gördüğü hallerde çiftlik veya işletmelerde görev  yapar;

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir;

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve

(6)Kamu Görevlileri Yasasının 105'inci maddesinin (4)'üncü fıkrası kuralları çerçevesinde düzensiz mesai ifa eder.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Tarım, Orman ve Hayvancılıkla ilgili bir meslek okulunu veya dengi bir ortaöğretim kurumunu bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az  üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI

: I. SINIF TARIM VE HAYVANCILIK TEKNİSYENİ

Hizmet Sınıfı

: Tarım, Orman, Hayvancılık ve Veteriner Teknik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11 – 12  

Münhal Sayısı

:1

Münhal Yeri

:Çömlekçi Çiftliği

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Daireye bağlı çiftlik veya işletmelerde mevcut mevzuat çerçevesinde ve amirlerinin yönergeleri uyarınca teknik işlerin yürütülmesi, denetimi, izlenmesi ve yerine getirilmesinden sorumludur;

(2)Gerekli puvantaj ve bordroları düzenler, alım, satım ve ambar ile ilgili kayıtları tutar;

(3)Müdürün gerekli gördüğü hallerde çiftlik veya işletmelerde görev  yapar;

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir;

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur;

(6)Kamu Görevlileri Yasasının 105'inci maddesinin (4)'üncü fıkrası kuralları çerçevesinde düzensiz mesai ifa eder.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Tarım, Orman ve Hayvancılıkla ilgili bir meslek okulunu veya dengi bir ortaöğretim kurumunu bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az  üç yıl çalışmış olmak;

            Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.