KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

   

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 21 Nisan  – 16 Mayıs, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

   

KADRO ADI

: MİMAR

Hizmet Sınıfı

: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 16

Münhal Sayısı

:1

   

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Şehir  Merkezinde  ve  kırsal kesimde  konut  açığını saptar;  

(2)Sosyal  Konut   yapımına   ilişkin   arsa  ve   arazilerin saptanmasını ve değerlendirilmesini sağlar;

(3)Sosyal Konut programlarının beş yıllık kalkınma plânları içerisinde  dengeli bir  şekilde alınmasını  ve  şehir  merkezlerinde  "Master  Plân"larla  birlikte  yürütülmesini sağlar;

(4)Sosyal Konut alabilmek için başvuran kişilerin hak sahibi olup olmadıklarını   saptadıktan  sonra,  hak sahiplerinin  sıralanması işlemlerini   yapar  ve  bu  konuda  ortaya  çıkacak  şikâyetleri değerlendirir;

(5)Kiralık  Sosyal  Konut  programlarının  hazırlanmasını sağlar;

(6)Saptanan Sosyal Konut arazileri üzerinde inşa edilecek sosyal  konutların  en  uygun  ve  ekonomik  projelerini  hazırlar;

(7)İnşa  edilecek sosyal  konutların  mimarlık  hizmetlerini yürütür;

(8)Saptanan  arsa  ve arazilerin  parselleme ve alt yapıya ilişkin  işlerini, şehir Plânlama Dairesi  ile  koordineli  bir şekilde projelendirir;

(9)Sosyal Konut  inşa edecek olan  kurum ve  kuruluşlar için  mimari proje hazırlar,  kurum, kuruluş ve kişiler tarafından Sosyal  Konutlara  ilişkin  özel  olarak   hazırlanmış  projelerin Yasaya   uyumluluğunu ,  ekonomik  olup olmadığını  araştırır, ekonomik ve uyumluluğunu saptadıktan sonra projeleri onaylar;

(10)Amirleri  tarafından  verilecek  mevkiine  uygun  diğer görevleri  yerine  getirir;  ve

(11)Görevlerinin  yerine  getirilmesinden  Amirlerine karşı sorumludur.

   

II. Aranan Nitelikler:

(1)Mimarlık  diploması veren bir fakülte  veya  dengi  bir yüksek  öğretim  kurumundan  "Mimar"  olarak  mezun olmak;

(2)Bir  alt  derecede  en az  üç  yıl çalışmış  olmak; Ancak,  üç yıl çalışmış  olma  koşulunu haiz  uygun nitelikte kamu  görevlisinin bulunmaması  halinde en  az bir yıl  çalışmış olma   koşulu  aranır.

(3)İlgili  mevzuat  uyarınca  yapılacak  sınavlarda  başarılı olmak.

   

*****

   

KADRO ADI

:MALİYE VE MUHASEBE MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Mali Hizmetler Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 15 – 16

Münhal Sayısı

:1

   

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Bakanlığın her türlü mali işleri ile muhasebe işlerini belirli esaslara  ve  yürürlükteki  ilgili mevzuata  göre  yapar;   

(2)Amirleri  tarafından  verilecek  mevkiine  uygun  diğer görevleri yerine getirir; ve  

(3)Görevlerinin  yerine  getirilmesinden  amirlerine  karşı sorumludur.  

   

II. Aranan Nitelikler:

(1)Mali  Hizmetler Sınıfının II.derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak, üç  yıl  çalışmış olma  koşulunu  haiz uygun  nitelikte kamu görevlisinin  bulunmaması   halinde en  az  bir  yıl  çalışmış  olma  koşulu aranır.

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.  

   

*****

             KADRO ADI

MÜNHAL ADEDİ

III. DERECE TEKNİSYEN

2