Yayın: 14.01.2010 11:30

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

GENELGE NO : 3/2010

Dışişleri Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve en geç 29 Ocak, 2010 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

Belirtilen tarihten geç gönderilen dilekçeler işleme konmayacaktır.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar bu mevkilerin bağlı bulunduğu hizmet sınıfı için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan sınav konularının bir veya birkaçından sınava tabi tutulacaklardır. Sınav yöntemi, yeri ve zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

II. Derece 2’inci Sekreter mevkii 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve  1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

   

KADRO ADI

: MÜDÜR MUAVİNİ /BAŞKONSOLOS

Hizmet Sınıfı

: Üst Kademe Yöneticisi  Sayılmayan Diğer Yöneticiler

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17 A

Münhal Sayısı

: 3

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

         Merkezde görev yaptığı takdirde, Müdür/Temsilciye görevlerinin  yürütülmesinde yardımcı olmak ; Dışta görev yaptığı takdirde bulunduğu ülkede Müdür/Temsilciye görevlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak ; veya  kıdemli Sekreter/Başkonsolos düzeyindeki dış Temsilciliklerde amirlerinin direktifi altında, yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla akdedilen her türlü sözleşme ve antlaşmalarla ilgili  işleri yürütmek ; bulunduğu ülkenin basınını devamlı olarak izlemek ve raporlar hazırlamak; veya yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla Genel siyasi münasebetlerle ilgili işleri yapmak ; uluslararası ekonomik  ilişkileri izlemek ve bu konuda periyodik raporlar hazırlamak;  yabancı ülkelerle  kurulacak  ekonomik ve siyasi ilişkilerin formüle edilmesi ve  geliştirilmesine ilişkin  çalışmaları yürütmek ; yabancı ülkelerde bulunan Kıbrıs'lı Türklerin haklarının korunması ile ilgili işleri yürütmek ; Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yabancı ülkelerde temsil etmek.

            Bu mevkiye atanacak kimse Merkez Teşkilâtında görev yapabileceği gibi, Dış Temsilciliklerde Kıdemli Sekreter veya Başkonsolos olarak da  görevlendirilebilecektir. Bu kimse gerektiğinde Müdür/Temsilciye vekâlet edebilecektir.

II. Aranan Nitelikler:

12, 56/2002-24/2005-60/2007-26/2009

(1)(A)Bir üniversitenin Siyasal Bilgiler, Uluslararası İlişkiler, İdari Bilimler, İktisat, Hukuk, Yabancı Dil ve Edebiyat Ana Bilim Dallarından veya diğer uygun fakültelerinden diploma almış olmak  veya 

(B)Herhangi bir üniversiteden mezun olup yukarıdaki (A) bendinde öngörülen konularda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

(2)Dışişleri Hizmetleri Sınıfının I’nci derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak.

(3)Çok iyi derecede İngilizce veya ayni düzeyde geçerli yabancı bir lisan bilmek

(4)Geçerli ikinci yabancı bir lisan bilmek avantaj sayılacaktır.

(5)Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünde belirlenen sınavlarda başarılı olmak.

****************

KADRO ADI

: 2’İNCİ SEKRETER

Hizmet Sınıfı

: Dışişleri Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 12 – 13 – 14

Münhal Sayısı

: 3

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

         Amirlerinin direktifi altında görevli bulunduğu bölümün idaresinde ve bölümlerin çalışmalarının verimli bir şekilde yürütülmesinde bölüm sorumlusuna yardımcı olmak; kendisine verilecek siyasi, ekonomik, sosyal, malî, kültürel konularla ilgili görevleri yerine getirmek ; amirleri tarafından verilecek diğer  uygun  görevleri yerine getirmek.

         Bu mevkiye atanacaklar Merkez Teşkilâtında görev yapabilecekleri gibi Dış Temsilciliklerde de 2'nci Sekreter veya Konsolos olarak da görevlendirilebileceklerdir.

   

II. Aranan Nitelikler:

12, 56/2002-24/2005-60/2007-26/2009

(1)(A)Bir üniversitenin Siyasal Bilgiler, Uluslararası İlişkiler, İdari Bilimler, İktisat Hukuk Yabancı Dil ve Edebiyat Ana Bilim Dallarından veya diğer uygun fakültelerinden diploma almış olmak ; veya

(B)Herhangi bir üniversiteden mezun olup yukarıdaki (A) bendinde öngörülen konularda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

(2)(A)Dışişleri Hizmetleri Sınıfının III’üncü derecesinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

(B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

(C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)Çok iyi derecede İngilizce veya ayni düzeyde geçerli yabancı bir lisan bilmek

(4)Geçerli ikinci bir lisan bilmek avantaj sayılacaktır.

(5)Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünde belirlenen sınavlarda başarılı olmak.