KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi  kadrosunda  münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen bazı mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 17 Ocak – 22 Şubat, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

Konu kadrolar 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddelerinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi  çerçevesinde doldurulacaktır.

 

Konu mevkilerin görev yerleri terfi alacakların halen görev yaptıkları yerler olarak belirlenmiştir.

 

 

KADRO ADI         :

TIBBİ KİMYAGER – BİYOLOG – BİYOKİMYAGER - MİKROBİYOLOG

Hizmet Sınıfı        :

Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

I (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 16

Münhal Sayısı       :

3

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)İdari yönden görevlendirildiği Hastanenin Başhekimine, teknik yönden Klinik Şefine ve   Şube   Amirine   karşı sorumlu olarak hastanede  mevcut laboratuvarın Hematoloji, Mikrobiyoloji,    Biyokimya, Thalassemia, Genetik ve Endokrinoloji bölümlerinde Klinik Şefi ve Şube  Amirleri   ile  Uzmanların  gözetiminde  tahliller  yapmak veya yapılmasını sağlamak;

(2)Görevli bulunduğu laboratuvarın teknik ve idari işlerini Klinik Şefinin veya Şube Amirinin genel ya da özel olarak vereceği yönergeler uyarınca gerçekleştirmek;

(3)Görev yaptığı bölüm veya bölümlerde mevcut laboratuvar reaktif ve serumların bakım ve muhafazasından sorumludur, mevcut tıbbi aygıt ve demirbaş eşyanın denetimini yapmak, arıza ve noksanları zamanında amirlerine bildirmek;

(4)Laboratuvar ihtiyaçlarını saptamak ve ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak, aylık ve yıllık istatistiki raporları zamanında derleyip ilgililere sunmak; ve

(5)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Biyoloji,Mikrobiyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Tıbbi Biyoloji, Biyokimya veya Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinin birinden lisans diplomasına sahip olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

     (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

    (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)Yabancı bir dil bilmek;

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

FİZYOTERAPİST

Hizmet Sınıfı        :

Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

I (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 16

Münhal Sayısı       :

3

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Teknik yönden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi Klinik Şefine, idari yönden ise Baş Fizyoterapiste karşı sorumlu olarak görev yapmak ve Fizik Tedavi ile ilgili programlamayı yapmak ve uygulamak veya uygulatmak;

(2)Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı ve ilgili doktor tarafından teşhisi konmuş ve  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi Klinik Şefliğine iletilmiş yeterli tıbbi bilgiyi içeren reçeteli hastalara Baş Fizyoterapist ile istişare halinde Elektroterapi,  Mekanoterapi, yüzeysel   ısı   tedavisi,   derin   ısı   tedavisi,   su   banyoları,   parafin banyoları, eksersizler, masaj ve diğer uygulamaları yapmak; hastaları rehabilite etmek, teşhise yardımcı bazı testler yapmak;

(3)Hasta randevularında servis sekreterine yardımcı olmak; aylık ve yıllık istatistiki raporların düzenlenmesini sağlamak ve ilgililere iletmek;

(4)Servisindeki tıbbi alet ve araçların bakımlı ve çalışır durumda olmasından ve denetiminden sorumlu olmak;

(5)Hastaların durumları hakkında rapor hazırlamak ve ilgililere iletmek; ve

(6)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun fizyoterapi ile ilgili bölümünden lisans diplomasına sahip olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

     (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

    (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)Yabancı bir dil bilmek;

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

BAŞ HEMŞİRE YARDIMCISI

Hizmet Sınıfı        :

Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

II (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 13 – 14 – 15

Münhal Sayısı       :

5

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)İdari ve teknik yönden amirlerine karşı sorumlu olarak sağlık servislerine bağlı Hastane ve polikliniklerde görev yapmak; hemşire kadrosundaki personelin idari ve teknik yönden organizasyonunun yapılmasında,  eğitilmesinde ve  mesleki  bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesinde Baş Hemşireye yardımcı olmak;

(2)Hemşirelik hizmetleri hedefleri, hizmet standartları,  görev tanımları, hasta sınıflama sistemleri, görevlendirme sistemlerinin geliştirilmesi, hemşirelik personelinin yönetimi, kalite güvenliği programlarının uygulanması vb. İşlevlerde Baş Hemşireye yardım etmek;

(3)Servis sorumlu hemşireleri ile görüşüp, servis yönetimine ilişkin danışmanlık yapmak;

(4)Baş Hemşire ile birlikte hemşire ve ebelerin performans değerlendirmesini yapmak;

(5)Sık sık servis vizitleri yaparak hizmetlerdeki aksaklık, eksik, kusur, çevre ve enfeksiyon kontrolü düzenleyici kurallara uyulup uyulmadığı ve politikadan sapmaları araştırmak, önlem almak ve Baş Hemşireye bilgi vermek;

(6)Hizmet içi eğitimlerin düzenli yürütülmesini sağlamak amacı ile Hizmet içi eğitim hemşiresi ile işbirliği yapmak, oryantasyon ve hizmet içi eğitim programlarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesine katılmak, Baş Hemşireye bilgi vermek;

(7)Hemşirelerin görev dağılımı, çalışma saati çizelgelerini izin cetvellerini onaylamak ve izlemek;

(8)Acil durumlar için hemşirelik personeli dağılım listesini hazırlamak; ve

(9)Amirleri tarafından kendisine verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir Üniversite veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Hemşirelik veya Ebelik  bölümlerinin birinden lisans diplomasına sahip olmak;

(2)(A)Paramedikal   Hizmetler   Sınıfının   III. Derecesinde fiilen en az  üç yıl çalışmış  olmak;

     (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde  sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az  dört yıl çalışmış olmak;

     (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

TIBBİ KİMYAGER-BİYOLOG-BİYOKİMYAGER-MİKROBİYOLOG

Hizmet Sınıfı        :

Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

II (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 13 – 14 – 15

Münhal Sayısı       :

3

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)İdari yönden Hastane  Başhekimine, teknik yönden Klinik Şefine, Şube   Amirine   ve   üstüne   karşı   sorumlu   olarak   Hastanede laboratuvarların   Hematoloji,   Mikrobiyoloji, Biyokimya, Thalassemia, Genetik, Kan Bankası ve bölümlerinde   mevcut uzmanlar gözetiminde tahliller yapmak;

(2)Görev yaptığı bölüm veya bölümlerde mevcut laboratuvar rekatif ve serumların   bakım ve muhafazalarından sorumlu olmak,  bunların envanter ve kayıtlarını tutmak;

(3)Laboratuvar  ihtiyaçlarını   saptamak  ve   ihtiyaçların   karşılanmasında yardımcı olmak; aylık ve yıllık raporları tutmak ve bir üst amirine sunmak; ve

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Biyoloji, Mikrobiyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Tıbbi Biyoloji, Biyokimya veya Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinin birinden lisans diplomasına sahip olmak;

(2)(A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

    (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

    (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

KLİNİK PSİKOLOĞU

Hizmet Sınıfı        :

Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

II (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 13 – 14 – 15

Münhal Sayısı       :

1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimine karşı sorumlu olarak Psikiyatri Klinik Şefinin   ve   diğer   uzmanların   yönerge   ve   sorumluluğu   altında Bakanlıkça görevlendirildiği kuruluşlarda hastalara zeka testi, kişilik testi  yapmak ve Psikoterapi  uygulamaları  ile diğer araştırmaları yapmak;

(2)Psikoloji laboratuvarının çalışmasından sorumlu olmak;

(3)Hastanın günlük yaşayış ve davranışlarını izlemek, bulguları ilgili uzman hekime vermek;

(4)Hasta-Personel ilişkilerini tedavi ve bakım olanaklarının etkili şekilde gelişmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak; servisindeki tıbbi aygıt, alet ve  malzemelerin  eksiksiz çalışır durumda  olmasında  Klinik Şefine yardımcı olmak;

(5)Servisteki test malzemelerinin iyi kullanılmasından, bakımından ve diğer Psikologlar arasında işbirliği sağlanmasından sorumlu olmak;

(6)Aylık ve yıllık istatistiki bilgilerin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamak ve ilgililere sunmak; ve

(7)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir Üniversite veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Psikoloji veya Sosyoloji   bölümlerinin birinden lisans diplomasına sahip olmak;

(2)Klinik Psikoloji konusunda yüksek lisans yapmış olmak;

(3)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

    (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

    (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

FİZYOTERAPİST

Hizmet Sınıfı        :

Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

II (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 13 – 14 – 15

Münhal Sayısı       :

2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Teknik yönden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi Klinik Şefine, idari yönden Baş Fizyoterapiste karşı sorumlu olarak görev yapmak ve Fizik Tedavi ile ilgili programlamayı yapmak ve uygulamak veya uygulatmak;

(2)Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı ve ilgili doktor tarafından teşhisi konmuş ve  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi Klinik Şefliğine iletilmiş yeterli tıbbi bilgiyi içeren reçeteli hastalara Baş Fizyoterapist ile istişare halinde Elektroterapi,  Mekanoterapi, yüzeysel   ısı   tedavisi,   derin   ısı   tedavisi,   su   banyoları,   parafin banyoları, eksersizler, masaj ve diğer uygulamaları yapmak; hastaları rehabilite etmek, teşhise yardımcı bazı testler yapmak;

(3)Servisindeki tıbbi araç ve aletlerin bakımlı ve çalışır durumda olmasından ve denetiminden sorumlu olmak;

(4)Hastaların durumları hakkında rapor hazırlamak; aylık ve yıllık istatistiki bilgileri düzenli olarak tutmak ve bir üstüne iletmek; ve

(5)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir Üniversite veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Fizyoterapi ile ilgili bölümünden lisans diplomasına sahip olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

     (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

    (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

ECZACI

Hizmet Sınıfı        :

Ecza ve Kimya Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

I (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 16

Münhal Sayısı       :

2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Hastane Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yaptığı Hastanenin eczacılık hizmeti veren ünitelerindeki hizmetleri, yürürlükteki yasa ve tüzükler çerçevesinde verimli bir biçimde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak;

(2)Sağlık Servislerinde görevli hekim ve diş hekimlerince düzenlenen reçetelerde yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygunluk gösterenleri işleme bağlı tutmak;

(3)Eczaneye intikal eden ve çıkan her türlü tıbbi müstahzar ile tıbbi malzemenin kayıtlarını tutmak, paralarını tahsil etmek;

(4)Uyum göstermeyen reçeteleri düzenleyen hekimleri doğrudan veya Hastane Başhekimi aracılığıyla uyarmak;

(5)Eczaneden  servislere verilmiş olan  her tür tıbbi  müstahzar ve malzemenin    kullanılışını    denetlemek    ve    bütçe    hazırlıklarında Hastanenin yıllık ilaç ve malzeme ihtiyaçlarını saptayıp Hastane Başhekimine sunmak;

(6)Tüm bu görevlerine ilişkin ve savurganlığı önleyici verim artırıcı önerilerini içeren raporlar hazırlayıp periyodik olarak bir yıllık sürelerle amirlerine iletmek;

(7)Eczane personelinden sorumlu olmak, onları yönetmek;

(8)Gerektiğinde Bakanlığa bağlı ilaç imalatı, ilaç kalite ve denetim hizmetleri, lisans fiyatlandırma sahaları ile depolama hizmetlerinde de Bakanlığın vereceği yönerge çerçevesinde görev yapmak; ve

(9)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Eczacılık Fakültesinden veya Eczacılıkla ilgili bölümünden lisans diplomasına sahip olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

    (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

    (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)Yabancı bir dil bilmek;

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

ECZACI

Hizmet Sınıfı        :

Ecza ve Kimya Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

II(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 13 – 14 – 15 

Münhal Sayısı       :

2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Hastane Başhekimine ve bir üst amirine karşı sorumlu olarak tedavi kurumlarının eczacılık hizmeti veren ünitelerindeki hizmetleri, yürürlükteki  yasa  ve  tüzükler çerçevesinde  verimli  bir  biçimde yürütmek;

(2)Sağlık Servislerinde görevli hekim ve diş hekimlerince düzenlenen reçetelerde yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygunluk gösterenleri işleme bağlı tutmak; uygun olmayanları amirlerine iletmek ve uyum göstermeyen reçeteleri düzenleyen hekimlerin uyarılması için bir üst amirinin bilgisi çerçevesinde Başhekimin bilgisine getirmek;

(3)Eczaneye intikal eden ve çıkan her türlü tıbbi müstahzar ile tıbbi malzemenin kayıtlarını tutmak, paralarını tahsil etmek aylık ve yıllık istatistiki raporların düzenlenmesinde yardımcı olmak ve ilgililere iletmek;

(4)Eczaneden servislere verilmiş olan her türlü tıbbi müstahzar ve malzemenin kullanılışını denetlemek;

(5)Tüm bu görevlerine ilişkin ve savurganlığı önleyici verim artırıcı önerilerini içeren raporlar hazırlayıp periyodik olarak bir yıllık sürelerle amirlerine iletmek;

(6)Eczane personelinin yönetiminde bir üst amirine yardımcı olmak;

(7)Gerektiğinde Bakanlığa bağlı ilaç imalatı,  ilaç kalite ve denetim hizmetleri, lisans fiyatlandırma sahaları ile depolama hizmetlerinde de Bakanlığın vereceği yönerge çerçevesinde görev yapmak; ve

(8)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Eczacılık Fakültesinden veya Eczacılıkla ilgili bölümünden lisans diplomasına sahip olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

     (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

    (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

RADYOGRAFER

Hizmet Sınıfı        :

Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

I(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 14 – 15 

Münhal Sayısı       :

2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)İdari  yönden  Hastane  Başhekimine,  teknik yönden  Radyoloji (Diagnostik) Servis Klinik Şefine karşı sorumlu olarak, röntgen laboratuvarına   başvuran   veya   sevkedilen   hastaların   röntgen filmlerini, Radyoloji (Diagnostik) Uzmanı veya diğer doktorların istemi üzerine çekmek veya çektirmek;

(2)Formüle uygun olarak banyoyu hazırlamak veya hazırlattırmak;

(3)Çekilen filmlerin developanını yapmak veya yaptırmak;

(4)Aylık ve yıllık istatistiki raporları düzenlemek ve amirlerine sunmak; ve

(5)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Bir Üniversitenin veya dengi    bir   yüksek  öğretim    kurumunun   Radyoloji ile  ilgili  iki yıllık önlisans   bölümünden  mezun olmak; 

(B)Yukarıdaki (A) bendindeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday bulunmaması halinde Sağlık Meslek Lisesi,   Sağlık  Koleji  veya dengi  bir  meslek okulunun  Radyoloji bölümünü bitirmiş olmak;

(C)Yukarıdaki  bentlerdeki nitelikleri taşıyan uygun    nitelikte aday bulunmaması halinde Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneği kanıtlamış olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

     (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

    (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

ANESTEZİ TEKNİSYENİ/HEMŞİRESİ 

Hizmet Sınıfı        :

Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

I(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 14 – 15 

Münhal Sayısı       :

1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)İdari yönden Baş Hemşireye, teknik yönden Anestezi, Reanimasyon ve Yoğun Bakım Servisi Klinik Şefine ve Anestezi ve Reanimasyon Uzmanına karşı sorumludur;

(2)Ameliyat edilecek hastanın, ameliyata razı olduğuna dair imzasının bulunup bulunmadığını denetlemek ve anestezi uzmanına bilgi vermek;

(3)Anestezi aygıtının bakımından, temizlenmesinden, sterilizasyonundan ve sürekli kullanılabilir halde bulundurulmasından sorumlu olmak;

(4)Anestezide kullanılacak bütün ilaç ve anestezik malzemeyi hazırlatmak ve istedikçe iletilmesini sağlamak;

(5)Ameliyat masasında hastaya pozisyon verilmesinde yardımcı olmak;

(6)Anestezi ve ameliyat devamı sürecinde uzman hekimin verdiği görevleri yerine getirmek veya getirilmesini sağlamak;

(7)Ameliyat sonunda hastanın ameliyat masasından yatağına kadar götürülmesini gözetmek veya gözetilmesini sağlamak ve ilgili servis Mesul Hemşiresine bilgi vermek veya verilmesini sağlamak;

(8)Yoğun bakımda  görev yapmak; ve

(9)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Bir Üniversitenin veya  dengi    bir     yüksek   öğretim     kurumunun    Anestezi Teknisyenliği  ile  ilgili  iki yıllık önlisans   bölümünden  mezun   olmak;  

   (B)Yukarıdaki (A) bendindeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday bulunmaması halinde Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak;

(C)Yukarıdaki   bentlerdeki nitelikleri taşıyan uygun   nitelikte aday   bulunmaması  halinde Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup anestezi dalında en az altı aylık bir kurs görmüş olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

    (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

(C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

TIP LABORATUVARI TEKNİSYENİ 

Hizmet Sınıfı        :

Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

II(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 12 – 13  

Münhal Sayısı       :

3

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)İdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden ilgili Klinik Şefine veya  Şube Amiri ile bir üst amirine karşı sorumlu olarak Laboratuvar Uzmanı, Kimyager,  Biyolog, Biyokimyager  veya Mikrobiyologların gözetiminde basit tahliller yapmak;

(2)Laboratuvar aletlerinin temizlik ve düzenli olmasını sağlamak; ve

(3)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Bir Üniversitenin veya  dengi  bir  yüksek öğretim   kurumunun Tıp laboratuvarı Teknisyenliği ile   ilgili  iki    yıllık     önlisans    bölümünden   mezun    olmak;   

   (B)Yukaridaki (A) bendindeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday bulunmaması halinde Sağlık Meslek Lisesi,  Sağlık Koleji veya dengi  bir  meslek  okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınav  sonucu  yukarıda  belirtilen  hizmetleri  yerine  getirebilecek mesleki  yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

    (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde  sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

    (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

ANESTEZİ TEKNİSYENİ /HEMŞİRESİ

Hizmet Sınıfı        :

Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

II(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 12 – 13  

Münhal Sayısı       :

1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)İdari yönden Baş Hemşireye, teknik yönden Anestezi, Reanimasyon ve Yoğun Bakım Servisi Klinik Şefine ve Anestezi ve Reanimasyon Uzmanına ve bir üst amirine karşı sorumlu olmak;

(2)Ameliyat edilecek hastanın, ameliyata razı olduğuna dair imzasının bulunup bulunmadığını, paramedikasyon olup olmadığını denetlemek ve anestezi ve reanimasyon uzmanına bilgi vermek;

(3)Anestezi aygıtının bakımından, temizlenmesinden, sterilizasyonundan ve sürekli kullanılabilir halde bulundurulmasından üst amirlerine karşı sorumlu olmak;

(4)Anestezide kullanılacak bütün ilaç ve anestezik malzemeyi hazırlatmak ve istedikçe iletmek;

(5)Ameliyat masasında hastaya pozisyon verilmesinde yardımcı olmak;

(6)Anestezi ve ameliyat devamı sürecinde uzman hekimin ve amirlerinin verdiği görevleri yerine getirmek;

(7)Ameliyat sonunda hastanın ameliyat masasından yatağına kadar götürülmesini gözetmek ve gözetilmesini sağlamak ve ilgili servis Mesul Hemşiresine bilgi vermek;

(8)Yoğun bakım da görev yapmak; ve

(9)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Bir Üniversitenin veya  dengi    bir     yüksek   öğretim     kurumunun    Anestezi Teknisyenliği  ile  ilgili  iki yıllık önlisans   bölümünden  mezun   olmak;

(B)Yukarıdaki (A) bendindeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday bulunmaması halinde Sağlık  Meslek  Lisesi,  Sağlık  Koleji veya dengi bir  meslek  okulunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak;

(C)Yukarıdaki bentlerdeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday bulunmaması halinde Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup anestezi dalında en az altı aylık bir kurs görmüş olmak;                               

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

    (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde  sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az     dört yıl çalışmış olmak;

    (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

            *****

 

KADRO ADI         :

RADYOGRAFER

Hizmet Sınıfı        :

Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

II(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 12 – 13  

Münhal Sayısı       :

3

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)İdari  yönden  Hastane  Başhekimine,  teknik yönden  Radyoloji (Diagnostik) Servis Klinik Şefine ve bir üst amirine karşı sorumlu olarak, röntgen laboratuvarına   başvuran   veya   sevkedilen   hastaların   röntgen filmlerini, Radyoloji (Diagnostik) Uzmanı veya diğer doktorların istemi üzerine çekmek veya çektirmek;

(2)Formüle uygun olarak banyoyu hazırlamak;

(3)Laboratuvar  aygıt  ve  araçlarının   temizliğinin   düzeninin sağlanmasında bir üst amirine yardımcı olmak;

(4)Aylık ve yıllık istatistiki bilgilerin tutulmasında ve ilgililere sunulmasında amirlerine yardımcı olmak; ve

(5)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Bir Üniversitenin veya dengi  bir  yüksek öğretim kurumunun Radyoloji ile ilgili iki  yıllık önlisans   bölümünden  mezun  olmak;

(B)Yukarıdaki (A) bendindeki nitelikleri taşıyan  uygun nitelikte aday bulunmaması  halinde  Sağlık Meslek Lisesi,  Sağlık  Koleji  veya  dengi bir meslek  okulunun Radyoloji bölümünü bitirmiş olmak;       

    (C)Yukarıdaki bentlerdeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday bulunmaması halinde Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneği kanıtlamış olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

     (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde    sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

(C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

TIP LABORATUVARI TEKNİSYENİ 

Hizmet Sınıfı        :

Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

III(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 11 – 12    

Münhal Sayısı       :

3

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)İdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden ilgili Klinik Şefine veya  Şube Amiri ile amirlerine karşı sorumlu olarak Laboratuvar Uzmanı, Kimyager,  Biyolog, Biyokimyager veya Mikrobiyologların gözetiminde basit tahliller yapmak;

(2)Laboratuvar aletlerinin temizlik ve düzenli olmasını sağlamak; ve

(3)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Bir Üniversitenin veya  dengi  bir  yüksek öğretim   kurumunun Tıp laboratuvarı  Teknisyenliği ile   ilgili  iki    yıllık     önlisans    bölümünden   mezun    olmak;          

    (B)Yukarıdaki (A) bendindeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday bulunmaması halinde Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

    (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde  sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

(C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

ANESTEZİ TEKNİSYENİ/HEMŞİRESİ 

Hizmet Sınıfı        :

Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

III(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 11 – 12   

Münhal Sayısı       :

2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)İdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden Anestezi, Reanimasyon ve Yoğun Bakım Servisi Klinik Şefine ve Anestezi ve Reanimasyon Uzmanına ve amirlerine karşı sorumlu olmak;

(2)Ameliyat edilecek hastanın, ameliyata razı olduğuna dair imzasının bulunup bulunmadığını, Paramedikasyon olup olmadığını denetlemek ve anestezi ve reanimasyon uzmanına bilgi vermek;

(3)Anestezi aygıtının bakımından, temizlenmesinden, sterilizasyonundan ve sürekli kullanılabilir halde bulundurulmasından üst amirlerine karşı sorumlu olmak;

(4)Anestezide kullanılacak bütün ilaç ve anestezik malzemeyi hazırlatmak ve istedikçe iletmek;

(5)Ameliyat masasında hastaya pozisyon verilmesinde yardımcı olmak;

(6)Anestezi ve ameliyat devamı sürecinde uzman hekimin ve amirlerinin verdiği görevleri yerine getirmek;

(7)Ameliyat sonrası yoğun bakımda görev yapmak; ve

(8)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Bir Üniversitenin veya  dengi    bir     yüksek   öğretim     kurumunun    Anestezi  Teknisyenliği  ile  ilgili  iki yıllık önlisans   bölümünden  mezun   olmak;

(B)Yukarıdaki   (A)    bendindeki   nitelikleri    taşıyan    uygun      nitelikte     aday  bulunmaması    halinde   Sağlık Meslek Lisesi,    Sağlık Koleji  veya  dengi   bir   meslek okulunun ilgili bölümünü    bitirmiş olmak;

    (C)Yukarıdaki bentlerdeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday bulunmaması halinde Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup anestezi dalında en az altı aylık bir kurs görmüş olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

     (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde  sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

     (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

RADYOGRAFER

Hizmet Sınıfı        :

Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

III(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 11 – 12   

Münhal Sayısı       :

3

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)İdari  yönden  Hastane  Başhekimine,  teknik yönden  Radyoloji (Diagnostik) Servis Klinik Şefine ve amirlerine karşı sorumlu olarak, röntgen laboratuvarına   başvuran   veya   sevk edilen   hastaların   röntgen filmlerini, Radyoloji (Diagnostik) Uzmanı veya diğer doktorların istemi üzerine çekmek;

(2)Formüle uygun olarak banyoyu hazırlamak;

(3)Çekilen filmlerin developanını yapmak;

(4)Laboratuvar aygıt ve araçlarının temizliğini yapmak, laboratuvarı devamlı temiz ve düzenli tutmak;

(5)Aylık ve yıllık istatistiki bilgilerin tutulmasında ve ilgililere sunulmasında amirlerine yardımcı olmak; ve

(5)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Bir  Üniversitenin  veya   dengi   bir    yüksek   öğretim   kurumunun   Radyoloji İle  ilgili  iki yıllık önlisans   bölümünden  mezun olmak;

 (B)Yukarıdaki (A) bendindeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday bulunmaması halinde   Sağlık  Meslek  Lisesi,  Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunun Radyoloji bölümünü bitirmiş olmak;              

    (C)Yukarıdaki bentlerdeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday bulunmaması halinde Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneği kanıtlamış olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

     (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

    (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

ORTEZ - PROTEZ TEKNİSYENİ 

Hizmet Sınıfı        :

Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

III(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 11 – 12   

Münhal Sayısı       :

1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)İdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden ilgili Klinik Şefine ve Şube Amirine karşı sorumlu   olarak Protez Laboratuvarında  amirlerine yardımcı olarak protez hizmetlerini yürütmek;

(2)Protez Laboratuvarındaki ve bulunduğu servisteki aygıt ve aletlerin eksiksiz çalışır ve temiz olması için gereğini yapmak;

(3)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Ortez-Protez Teknisyenliği ile ilgili iki yıllık önlisans bölümünden mezun olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

     (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde  sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

    (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

DİŞ BAKIM VE TEKNİSYENİ 

Hizmet Sınıfı        :

Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

III(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 11 – 12   

Münhal Sayısı       :

1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Diş Hekimliği Servisi Klinik Şefi ve Diş Protezi Uzmanına ve amirlerine karşı sorumlu olarak diş protez laboratuvarında ve diş hekimliğine bağlı servislerinde protetik diş tedavisi ile ilgili laboratuvar teknisyenliği hizmetlerini yürütmek;

(2)Protez Laboratuvarındaki  veya  bulunduğu  servisteki aygıt ve aletlerin eksiksiz çalışır durumda olmasında bir üst derecedeki amirine yardımcı olmak;

(3)Görevleri ile ilgili kayıtları tutmak, aylık ve yıllık istatistiklerin hazırlanmasına yardımcı olmak;

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

     (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde  sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az  dört yıl çalışmış olmak;

    (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

PATOLOJİ TEKNİSYENİ 

Hizmet Sınıfı        :

Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

III(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 11 – 12   

Münhal Sayısı       :

1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)İdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden Patoloji Servisi Klinik Şefine, Patoloji Uzmanına karşı sorumlu olarak  Patoloji  Laboratuvarında  görev  yapmak ve  gerçekleştirilen tetkiklerde Patoloji Uzmanına yardımcı olmak;

(2)Preparatları saptamak, boyamak, gerekli hallerde ilk taramaları yapmak veya yaptırmak, laboratuvarın ve laboratuvar aletlerinin temiz ve düzenli olmasını sağlamak; ve

(3)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

    (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde  sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

    (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

ODİYOMETRİST  

Hizmet Sınıfı        :

Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

III(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 11 – 12   

Münhal Sayısı       :

1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)İdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden Kulak-Burun-Boğaz Servisi Klinik Şefine karşı sorumlu olarak Odiyometris Laboratuvarına başvuran veya Kulak–Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanları tarafından sevk edilen hastaların odiyolojik tetkiklerini yapmak veya yapılmasına yardımcı olmak;

(2)Medikal ve cerrahi   tedavi ile yeterli işitme sağlanamayan hastaların tekrar
avaluasyonunu yapmak ve gerekli İşitme aygıtı ve diğer tedavileri sağlamak; işitme
aygıtının seçimini ve uyumunu yapmak; periyodik olarak hastaların izlenmesini sağlamak; aylık ve yıllık istatistiki bilgileri derleyip ilgililere sunmak;

(3)Konuşma Terapisi ile ağır işiten hastaların rehabilitasyonunu sağlamak;

(4)Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanları ile hastaları  konusunda devamlı işbirliği yapmak; ve

(5)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Odiyometri ile ilgili iki yıllık önlisans bölümünden mezun olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

    (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

(C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

HEMŞİRE  

Hizmet Sınıfı        :

Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

I(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 14 – 15    

Münhal Sayısı       :

26

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Amirlerine karşı sorumlu olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışmak, hastaların bakımı ile ilgili sorun ve gereksinimlerine ilişkin servisteki mesul hemşireye ve diğer hemşire amirlerine danışmak ve bilgi vermek;

(2)Servisten sorumlu hemşire ile birlikte hasta kabulünü yapmak, görevlendirildiği hastayı ayrılan oda ve yatağa almak, hasta ve ailesinin uyumunu sağlamak;

(3)Hasta bakımının planlanmasında gerekli verileri standartlar doğrultusunda servis sorumlu hemşiresinin istemine uygun olarak toplamak, kaydetmek ve bakım planının geliştirilmesinde hastadan sorumlu olan servis hemşiresine yardım etmek;

(4)Hastanın beslenme gereksinimini gidermek için hastanın durumuna göre yemek yeme pozisyonunu ayarlamak, hastaya doğru diyetin ulaşmasını kontrol etmek, kendi yiyemeyen hastalara yardım etmek, hastanın iştah durumunu gözlemek ve değişimle ilgili bulgular hakkında servisten sorumlu hemşireye bilgi vermek;

(5)Servisten sorumlu hemşirenin istemi doğrultusunda ölmekte olan hastanın, sakin, huzurlu bir ortamda bulunmasını ve aileye gereken desteği sağlamak. Ölümü halinde cesedi hazırlamak ve morga gönderilmesini sağlamak;

(6)Hasta için gerekli olan hijyenik bakımları (yatak bakımı, ağız bakımı, meme bakımı vb.) servis hemşiresinin istemi doğrultusunda uygulamak;

(7)Bakım için gerekli olan araç – gereç ve malzemeleri dezenfekte etmek ve gerekli olan malzemenin çalışır durumda, temiz ve yeterli olmalarını sağlamak veya sağlatmak;

(8)Servise kabul edilen hastaların yaşam bulgularını almak, ağırlık, boy ölçümlerini yapmak, kaydetmek, hastaya rahat ve güvenli bir ortam sağlamak;

(9)Hekimin sözlü, telefoniyen (24 saat içinde yazılı ve imzalı hale getirilmesi koşuluyla) yazılı ve imzalı istemini almak ve servis sorumlu hemşiresinin gözetiminde oral ve parenteral yollarla verilecek ilaçları uygulamak, infüzyon ve transfüzyon işlemlerini başlatmak, kayıt ve takip etmek;

(10)Muayene, tanı ve tedavi girişimleri için hastayı hazırlamak ve ilgili hemşirelik işlevlerini yerine getirmek;

(11)Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallara uyarak, hasta hakları doğrultusunda yapmak;

(12)Mesleki ilerleme ve gelişim için seminer, konferans vb. ve hizmet içi eğitim programlarına katılmak;

(13)Hasta ve hasta ailesinin bakım konusundaki eğitim gereksinimini servis sorumlu hemşiresi ile birlikte saptamak ve bu doğrultuda eğitim vermek;

(14)Hekimle birlikte vizit yapmak, servisten sorumlu hemşire ile hastaların teslim vizitlerine katılarak diğer meslektaşlarına teslim ettiği hastalarla ilgili rapor vermek;

(15)Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallara uyarak, hasta hakları doğrultusunda yapmak; ve

(16)Amirleri tarafından verilecek  ve mevkiine uygun görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Hemşirelik Meslek Yüksekokulu    veya     dengi    bir     Meslek Yüksekokulunun Hemşirelik  bölümünden önlisans diplomasına sahip olmak veya Sağlık Meslek              

    Yüksekokullarının Hemşirelik programından mezun olmak; veya

    (B)Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir Meslek Okulunun Hemşirelik bölümünden mezun olmak ;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

    (B)Yukarıdaki   (A)   bendinde  yer   alan   üç  fiili  hizmet  yılına  ilaveten   kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

       (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

EBE

Hizmet Sınıfı        :

Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

I(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 14 – 15    

Münhal Sayısı       :

4

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Amirlerine karşı sorumlu olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışmak;

(2)Hemşire amirlerinin görevlendirildiği hastaların bakımı ve gereksinimlerine ilişkin girişimlerde servisten sorumlu hemşireye, servis hemşiresine danışma ve bilgi vermek;

(3)Görevlendirildiği hastayı ayrılan oda ve yatağına almak, uyumunu sağlamak, rahat ve güvenli ortam sağlamak, odada gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol etmek, takip formlarını hazırlamak; hastanın tüm sistemlerinin işlevlerine ilişkin gözlem yapmak;

(4)İlgili Hekim kontrolünde servise gelen sancılı gebenin yaşam bulgularını (ateş, nabız, solunum, T.A.), ANT ve ÇKS almak, kaydetmek ve değişiklik veya anormallikleri hekime haber vermek;

(5)İlgili Hekim kontrolünde gebeyi travay boyunca (doğuma kadar) muayene etmek ve ÇKS takibini yapmak;

(6)Hekimlerin gözetim ve denetiminde normal doğumları gerçekleştirmek;

(7)Hekimin istemi olan indiksüyonu uygulamak;

(8)Doğum sonrası annenin kanama kontrolünü yapmak, anneye gerekli hijyenik bakımı, ayrıca bebeğin emzirilmesi, göbek – göz vb. bakımları vermek ve anneye bu uygulamaları öğretmek;

(9)Hastanın yemek için uygun pozisyonunu sağlamak, doğru diyet / tepsi verilip verilmediğini kontrol etmek, yiyemeyen hastanın yemeğini yedirmek / yardım etmek, isteme göre sıvı almasını sağlamak, amirlerine hastanın iştah durumu ile ilgili bilgi vermek ve gözlemlerini kaydetmek;

(10)İlgili Hekimin istemi doğrultusunda ve Hemşire amirlerinin gözetimi altında, hastaya oral, parenteral ve topikal olarak verilecek ilaçları vermek ve kaydetmek, uygulanan ilaç ve tedavilerin etki ve yan etkilerini gözlemek, kaydetmek, bilgi vermek;

(11)Muayene, tanı ve tedavi girişimleri için hastayı hazırlamak ve ilgili ebelik – hemşirelik işlevlerini yerine getirmek; hastanın gereksinimlerinin uygulama anında ve sonrasında hastanın yanında olmak; hastayı izlemek, bulguları kaydetmek ve hemşire amirlerine bildirmek;

(12)Hastanın damar yolunu açmak, kateter bakımı yapmak, infüzyon ve tranfüzyon işlemini başlatmak, izlemek, kan ve IV sıvı şişelerini değiştirmek veya çıkarmak, izlem ve gözlemlerini kaydetmek; aldığı – çıkardığı sıvı izlenimini kendi şiftinde yapmak ve kaydetmek;

(13)Durumu kritik hastanın muayene, tetkik ve tedavi, sevk edilmesi amacıyla diğer birimlere güvenli şekilde götürülmesi ve geri getirilmesine refakat etmek;

(14)Servisten sorumlu Hemşire ve Yüksek ebe ile hastaların vizitine katılmak;

(15)Mesleki ilerleme ve gelişimi için, seminer, konferans ve hizmet içi etkinliklere katılmak;ve

(16)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Hemşirelik Meslek     Yüksekokulu     veya     dengi bir Meslek Yüksekokulunun Ebelik bölümünden önlisans     diplomasına sahip olmak   veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Ebelik programından mezun olmak; veya

    (B)Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir Meslek Okulunun Ebelik bölümünden mezun olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

    (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde  sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

    (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

HEMŞİRE  

Hizmet Sınıfı        :

Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

II(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 12 – 13     

Münhal Sayısı       :

26

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Amirlerine karşı sorumlu olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışmak ve hastaların bakımı ile ilgili sorun ve gereksinimlerine ilişkin servisten sorumlu hemşireye ve diğer hemşire amirlerine danışmak ve bilgi vermek;

(2)Servisten sorumlu hemşire ile birlikte hasta kabulünü yapmak, görevlendirildiği hastayı ayrılan oda ve yatağa almak, hasta ve ailesinin uyumunu sağlamak;

(3)Hasta bakımının planlanmasında gerekli verileri standartlar doğrultusunda servis sorumlu hemşiresinin istemine uygun olarak toplamak, kaydetmek ve bakım planının geliştirilmesinde hastadan sorumlu olan servis hemşiresine yardım etmek;

(4)Hastanın beslenme gereksinimini gidermek için hastanın durumuna göre yemek yeme pozisyonunu ayarlamak, hastaya doğru diyetin ulaşmasını kontrol etmek, kendi yiyemeyen hastalara yardım etmek, hastanın iştah durumunu gözlemek ve değişimle ilgili bulgular hakkında servisten sorumlu hemşireye bilgi vermek;

(5)Servisten sorumlu hemşirenin istemi doğrultusunda ölmekte olan hastanın, sakin, huzurlu bir ortamda bulunmasını ve aileye gereksindiği desteği sağlamak. Ölümü halinde cesedi hazırlamak ve morga gönderilmesini sağlamak;

(6)Hasta için gerekli olan hijyenik bakımları (yatak bakımı, ağız bakımı, meme bakımı vb.) servis hemşiresinin istemi doğrultusunda uygulamak;

(7)Bakım için gerekli olan araç – gereç ve malzemeleri dezenfekte etmek ve gerekli olan malzemenin çalışır durumda, temiz ve yeterli olmalarını sağlamak veya sağlatmak;

(8)Servise kabul edilen hastaların yaşam bulgularını almak, ağırlık, boy ölçümlerini yapmak, kaydetmek, hastaya rahat ve güvenli bir ortam sağlamak;

(9)Hekimin sözlü, telefoniyen (24 saat içinde yazılı ve imzalı hale getirilmesi koşuluyla), yazılı ve imzalı istemini almak ve servis sorumlu hemşiresinin gözetiminde oral ve parenteral yollarla verilecek ilaçları uygulamak, infüzyon ve transfüzyon işlemlerini başlatmak, kayıt ve takip etmek;

(10)Muayene, tanı ve tedavi girişimleri için hastayı hazırlamak ve ilgili hemşirelik işlevlerini yerine getirmek.

(11)Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallara uyarak, hasta hakları doğrultusunda yapmak;

(12)Mesleki ilerleme ve gelişim için seminer, konferans vb. ve hizmet içi eğitim programlarına katılmak;

(13)Hasta ve hasta ailesinin bakım konusundaki eğitim gereksinimini servisten sorumlu hemşire ile birlikte saptamak ve bu doğrultuda eğitim vermek;

(14)Hekimle birlikte vizit yapmak, servisten sorumlu hemşire ile hastaların teslim vizitlerine katılarak diğer meslektaşlarına teslim ettiği hastalarla ilgili rapor vermek;

(15)Hastanın damar yolunu açmak, kateter bakımı yapmak, infüzyon ve tranfüzyon işlemini başlatmak, izler, kan ve IV sıvı şişelerini değiştirmek veya  çıkarmak; izlem ve gözlemlerini kaydetmek. Aldığı – çıkardığı sıvı izlenimini kendi şiftinde yapmak ve kaydetmek; ve

(16)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Hemşirelik Meslek Yüksekokulu veya   dengi bir    Meslek     Yüksekokulunun Hemşirelik  bölümünden önlisans diplomasına sahip olmak veya Sağlık Meslek Yüksekokulullarının Hemşirelik programından mezun olmak; veya

    (B)Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir Meslek Okulunun Hemşirelik bölümünden mezun olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

     (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

     (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

EBE  

Hizmet Sınıfı        :

Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

II(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 12 – 13     

Münhal Sayısı       :

4

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Amirlerine karşı sorumlu olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışmak;

(2)Hemşire amirlerinin görevlendirildiği hastaların bakımı ve gereksinimlerine ilişkin girişimlerde servisten sorumlu hemşireye, servis hemşiresine danışma ve bilgi vermek;

(3)Görevlendirildiği hastayı ayrılan oda ve yatağına almak, uyumunu sağlamak rahat ve güvenli ortam sağlamak, odada gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol etmek, takip formlarını hazırlamak. Hastanın tüm sistemlerinin işlevlerine ilişkin gözlem yapmak;

(4)İlgili hekim kontrolünde servise gelen sancılı gebenin yaşam bulgularını (ateş, nabız, solunum, T.A), ANT ve ÇKS almak, kaydetmek ve değişiklik veya anormallikleri hekime haber vermek;

(5)İlgili hekim kontrolünde gebeyi travay boyunca (doğuma kadar) muayene etmek ve ÇKS takibini yapmak;

(6)Hekimlerin gözetim ve denetiminde normal doğumları gerçekleştirmek;

(7)Hekimin istemi olan indiksüyonu uygulamak;

(8)Doğum sonrası annenin kanama kontrolünü yapmak, anneye gerekli hijyenik bakımı, ayrıca bebeğin emzirilmesi, göbek – göz vb. bakımları vermek ve anneye bu uygulamaları öğretmek;

(9)Hastanın yemek için uygun pozisyonunu sağlamak, doğru diyet / tepsi verilip verilmediğini kontrol etmek, yiyemeyen hastanın yemeğini yedirmek / yardım etmek, isteme göre sıvı almasını sağlamak, amirlerine hastanın iştah durumu ile ilgili bilgi vermek ve gözlemlerini kaydetmek;

(10)İlgili Hekimin istemi doğrultusunda ve Hemşire amirlerinin gözetimi altında, hastaya oral, parenteral ve topikal olarak verilecek ilaçları vermek ve kaydetmek uygulanan ilaç ve tedavilerin etki ve yan etkilerini gözlemek, kaydetmek, bilgi vermek;

(11)Muayene, tanı ve tedavi girişimleri için hastayı hazırlamak ve ilgili ebelik – hemşirelik işlevlerini yerine getirmek; hastanın gereksinimlerinin uygulama anında ve sonrasında hastanın yanında olmak hastayı izlemek bulguları kaydetmek ve hemşire amirlerine bildirmek;

(12)Hastanın damar yolunu açmak, katerer bakımı yapmak, infüzyon ve tranfüzyon işlemini başlatmak, izlemek; kan ve IV sıvı şişelerini değiştirmek veya çıkarmak; izlem ve gözlemlerini kaydetmek; aldığı – çıkardığı sıvı izlenimini kendi şiftinde yapmak ve kaydetmek;

(13)Durumu kritik hastanın muayene, tetkik ve tedavi, sevk edilmesi amacıyla diğer birimlere güvenli şekilde götürülmesi ve geri getirilmesine refakat etmek;

(14)Servisten sorumlu hemşire ve Yüksek ebe ile hastaların vizitine katılmak;

(15)Mesleki ilerleme ve gelişimi için, seminer, konferans ve hizmet içi etkinliklere katılmak;ve

(16)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Hemşirelik Meslek Yüksekokulu veya dengi bir Meslek Yüksekokulunun  Ebelik bölümünden     önlisans    diplomasına     sahip olmak    veya    Sağlık     Meslek Yüksekokullarının Ebelik programından mezun olmak; veya

    (B)Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir Meslek Okulunun Ebelik bölümünden mezun olmak;

 (2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

    (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde  sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az  dört yıl çalışmış olmak;

(C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

HEMŞİRE

Hizmet Sınıfı        :

Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

III(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 11 – 12      

Münhal Sayısı       :

27

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Amirlerine karşı sorumlu olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışmak ve hastaların bakımı ile ilgili sorun ve gereksinimlerine ilişkin servisten sorumlu hemşireye ve diğer hemşire amirlerine danışmak ve bilgi vermek;

(2)Servisten sorumlu hemşire ile birlikte hasta kabulünü yapmak, görevlendirildiği hastayı ayrılan oda ve yatağa almak, hasta ve ailesinin uyumunu sağlamak;

(3)Hasta bakımının planlanmasında gerekli verileri standartlar doğrultusunda servis sorumlu hemşiresinin istemine uygun olarak toplamak, kaydetmek ve bakım planının geliştirilmesinde hastadan sorumlu olan servis hemşiresine yardım etmek;

(4)Hastanın beslenme gereksinimini gidermek için hastanın durumuna göre yemek yeme pozisyonunu ayarlamak, hastaya doğru diyetin ulaşmasını kontrol etmek, kendi yiyemeyen hastalara yardım etmek, hastanın iştah durumunu gözlemek ve değişimle ilgili bulgular hakkında servis sorumlu hemşiresine bilgi vermek;

(5)Servis sorumlu hemşiresinin istemi doğrultusunda ölmekte olan hastanın, sakin, huzurlu bir ortamda bulunmasını ve aileye gereksindiği desteği sağlamak; ölümü halinde cesedi hazırlamak ve morga gönderilmesini sağlamak;

(6)Hasta için gerekli olan hijyenik bakımları (yatak bakımı, ağız bakımı, meme bakımı vb.) servis hemşiresinin istemi doğrultusunda uygulamak;

(7)Bakım için gerekli olan araç – gereç ve malzemeleri dezenfekte etmek ve gerekli olan malzemenin çalışır durumda, temiz ve yeterli olmaları sağlamak veya sağlatmak;

(8)Servise kabul edilen hastaların yaşam bulgularını almak, ağırlık, boy ölçümlerini yapmak, kaydetmek, hastaya rahat ve güvenli bir ortam sağlamak;

(9)Hekimin sözlü, telefoniyen (24 saat içinde yazılı ve imzalı hale getirilmesi koşuluyla), yazılı ve imzalı istemini almak ve servis sorumlu hemşiresinin gözetiminde oral ve parenteral yollarla verilecek ilaçları uygulamak, infüzyon ve transfüzyon işlemlerini başlatmak, kayıt ve takip etmek;

(10)Muayene, tanı ve tedavi girişimleri için hastayı hazırlamak ve ilgili hemşirelik işlevlerini yerine getirmek;

(11)Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallara uyarak, hasta hakları doğrultusunda yapmak;

(12)Mesleki ilerleme ve gelişim için seminer, konferans vb. ve hizmet içi eğitim programlarına katılmak;

(13)Hasta ve hasta ailesinin bakım konusundaki eğitim gereksinimini servis sorumlu hemşiresi ile birlikte saptamak ve bu doğrultuda eğitim vermek;

(14)Hekimle birlikte vizit yapmak, servisten sorumlu hemşire ile hastaların teslim vizitlerine katılarak diğer meslektaşlarına teslim ettiği hastalarla ilgili rapor vermek;

(15)Hastanın damar yolunu açmak, kateter bakımı yapmak, infüzyon ve tranfüzyon işlemini başlatmak, izlemek; kan ve IV sıvı şişelerini değiştirmek veya çıkarmak; izlem ve gözlemlerini kaydetmek; aldığı – çıkardığı sıvı izlenimini kendi şiftinde yapmak ve kaydetmek; ve

(16)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Hemşirelik  Meslek   Yüksekokulu veya    dengi   bir    Meslek   Yüksekokulunun Hemşirelik  bölümünden önlisans diplomasına sahip olmak veya   Sağlık Meslek Yüksekokullarının Hemşirelik programından mezun olmak; veya

     (B)Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir Meslek Okulunun Hemşirelik bölümünden mezun olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

     (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde  sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

(C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

EBE

Hizmet Sınıfı        :

Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

III(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 11 – 12      

Münhal Sayısı       :

8

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Amirlerine karşı sorumlu olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışmak;

(2)Hemşire amirlerinin görevlendirildiği hastaların bakımı ve gereksinimlere ilişkin girişimlerde servisten sorumlu hemşireye, servis hemşiresine danışma ve bilgi vermek;

(3)Görevlendirildiği hastayı ayrılan oda ve yatağına almak uyumunu sağlamak rahat ve güvenli ortam sağlamak, odada gerekli malzemeleri yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol etmek, takip formlarını hazırlamak. Hastanın tüm sistemlerinin işlevlerine ilişkin gözlem yapmak;

(4)İlgili hekimin kontrolünde servise gelen sancılı gebenin yaşam bulgularını (ateş, nabız, solunum, T.A), ANT ve ÇKS almak, kaydetmek ve değişiklik veya anormallikleri hekime haber vermek;

(5)İlgili hekimin kontrolünde Gebeyi travay boyunca (doğuma kadar) muayene etmek ve ÇKS takibini yapmak;

(6)Hekimlerin gözetim ve denetiminde normal doğumları gerçekleştirmek;

(7)Hekimin istemi olan indiksüyonu uygulamak;

(8)Doğum sonrası annenin kanama kontrolünü yapmak, anneye gerekli hijyenik bakımı, ayrıca bebeğin emzirilmesi, göbek – göz vb. bakımları ermek ve anneye bu uygulamaları öğretmek;

(9)Hastanın yemek için uygun pozisyonunu sağlamak, doğru diyet / tepsi verilip verilmediğini kontrol etmek, yiyemeyen hastanın yemeğini yedirmek / yardım etmek, isteme göre sıvı almasını sağlamak, amirlerine hastanın iştah durumu ile ilgili bilgi vermek ve gözlemlerini kaydetmek;

(10)İlgili hekimin istemi doğrultusunda ve Hemşire amirlerinin gözetimi altında, hastaya oral, parenteral ve topikal olarak verilecek ilaçları vermek ve kaydetmek uygulanan ilaç ve tedavilerin etki ve yan etkilerini gözlemek, kaydetmek, bilgi vermek;

(11)Muayene, tanı ve tedavi girişimleri için hastayı hazırlamak ve ilgili ebelik – hemşirelik işlevlerini yerine getirmek; hastanın gereksinimlerinin uygulama anında ve sonrasında hastanın yanında olmak hastayı izlemek bulguları kaydetmek ve hemşire amirlerine bildirmek;

(12)Hastanın damar yolunu açmak, katerer bakımı yapmak, infüzyon ve tranfüzyon işlemini başlatmak, izlemek, kan ve IV sıvı şişelerini değiştirmek veya çıkarmak; izlem ve gözlemlerini kaydetmek; aldığı – çıkardığı sıvı izlenimini kendi şiftinde yapmak ve kaydetmek;

(13)Durumu kritik hastanın muayene, tetkik ve tedavi, sevk edilmesi amacıyla diğer birimlere güvenli şekilde götürülmesi ve geri getirilmesine refakat etmek;

(14)Servisten sorumlu hemşire ve Yüksek ebe ile hastaların vizitine katılmak;

(15)Mesleki ilerleme ve gelişimi için, seminer, konferans ve hizmet içi etkinliklere katılmak; ve

(16)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Hemşirelik Meslek Yüksekokulu veya dengi bir Meslek Yüksekokulunun  Ebelik bölümünden    önlisans    diplomasına    sahip    olmak    veya    Sağlık    Meslek Yüksekokullarının Ebelik programından mezun olmak; veya

    (B)Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir Meslek Okulunun Ebelik bölümünden mezun olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

    (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde  sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

(C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

BAKIM-ONARIM ŞUBESİ ATÖLYE ŞEFİ (ELEKTRONİK)

Hizmet Sınıfı        :

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

I(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 14 – 15       

Münhal Sayısı       :

1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)İdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden  Bakım-Onarım Şube Amirine karşı sorumlu olarak Elektronik Mühendisinin denetimi altında atölyenin günlük işlerini yürütmek;

(2)Atölyedeki demirbaşın sorumlusu olmak ve gereksinimlerini sağlamak veya sağlatmak;

(3)Atölyeye giren malzemenin usulüne göre kullanılmasını sağlamak;

(4)Bakanlığa  bağlı  servislerdeki aygıtların  periyodik  bakım ve onarımları  için program hazırlamak ve amirlerinin onayına sunmak;

(5)Atölye personeline imalat elektronikle ilgili monte , monte ve bakım işlerinde yön vermek, hizmet içi eğitimlerini sağlamak;

(6)Elektronik aygıtlar ile ilgili monte ve onarım işlerini bilfiil yürütmek veya yürütülmesini sağlamak; ve

(7)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Mesleki veya teknik bir orta öğretim kurumunun Elektronik Bölümünden mezun olmak;

(2)(A)Bir alt derecede Elektronik Bölümünde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

    (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

    (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

AMBULANS ŞOFÖRÜ

Hizmet Sınıfı        :

Araç Sürücülüğü ve Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

I(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12        

Münhal Sayısı       :

1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Hastane Başhekimi ile Hastane Amirine karşı sorumlu olarak hastane ve sağlık servislerine ait ambulans ve seyyar dişçilik üniti dahil her çeşit aracı sürmek;

(2)Ambulans sürdüğü zaman hastanın arabaya taşınıp yerleştirilmesi, arabadan çıkarılıp ilgili servise veya yere götürülmesi işlerini yapmak;

(3)Seyyar dişçilik üniti arabasını sürdüğü zaman taşıma, indirme, yükleme işleri yanında diğer herhangi işi de yapmak;

(4)Kullandığı    araçların    bakımından,   temizliğinden    ve    kayıtların tutulmasından sorumlu olmak ve gerektiği zaman Bakanlığa bağlı taşıt araçlarını da kullanmak; ve

(5)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Ortaokul veya dengi bir öğretim kurumunu bitirmiş olmak;

(2)Ağır ve hafif araç sürücülüğü için gerekli sürüş ehliyetine sahip olmak;

(3)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

     (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

    (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(4)İlk yardım sertifikasına sahip olmak;

(5)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

MUHASEBE MEMURU  

Hizmet Sınıfı        :

Mali Hizmetler Sınıfı

Derecesi              :

I(Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 15 – 16        

Münhal Sayısı       :

1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Müdüre ve Mali İşler Şube Amirine karşı sorumlu olarak Dairenin bütçesini hazırlamak;

(2)Harcamaların bütçeye uygun şekilde yapılmasını sağlamak ve bütçe uygulayıcılarına gerekli uyarılarda bulunmak;

(3)Mali Hizmetler  Sınıfındaki personele gerektiğinde yol gösterici çalışmalarda bulunmak; ve

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Maliye, İktisat,  İstatistik, İşletmecilik, Muhasebe, Finans veya Ticaret bölümlerinin birinden lisans diplomasına sahip olmak veya Certified veya Chartered Accountant ünvanı taşımak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

    (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

(C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

 

*****

 

KADRO ADI         :

MUHASEBE MEMURU  

Hizmet Sınıfı        :

Mali Hizmetler Sınıfı

Derecesi              :

II(Yükselme Yeri)

Maaş                   :