KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 10 Nisan  – 2 Mayıs, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

 

KADRO ADI

: RESMİ KABZ İŞLERİ VE ŞİRKETLER MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Sanayi ve Ticaret Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 12-13-14

Münhal Sayısı

:2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Üstlerinin direktifi altında her türlü şirket ve ticari unvan tescillerine ait işlemleri yasalara, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapar; tescil sonrası değişikliklerin kayıtlarına ait işlemleri yapar ve bunların tamamlanmasından üstlerine karşı sorumlu olur;

(2)Müdürün görevlendirmesi halinde Limited Şirketlerin Resmi Kabz İşlerinin ve tasfiyelerinin tüm aşamalardaki işlemlerinin yürütülmesinde Resmi Kabz ve Tasfiye İşleri Memuruna yardımcı olur;

(3)Kayıtsız şirket ve ticari unvanlara ait istihbarattan sorumlu olur ve bu konudaki istihbaratı değerlendirip, gerekli soruşturma ve yasalarda öngörülen kovuşturmanın yapılmasından sorumlu olur;

(4)Müdürün verebileceği her türlü uygun görevi yapar.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Ekonomi, Maliye, İdari İlimler, Hukuk, Ticaret; İşletmecilik veya İstatistik konularında Fakülte; Akademi veya dengi bir Yüksek okulu bitirmiş olmak ve bir alt derecede en az üç yıl hizmet etmiş olmak.

   Ancak; üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır; veya

   (B)Lise veya dengi bir öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve Sanayi ve Ticaret Hizmetleri Sınıfının bir alt derecesinde en az üç yıl veya Kamu Görevlileri Yasasının 75(2). maddesi uyarınca bu sınıfa girmeğe hak kazanmış olmak ve Orta Öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının en az üçüncü derecesinde dört yıl hizmet etmiş olmak

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI

: SINAİ MÜLKİYET MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Sanayi ve Ticaret Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 12-13-14

Münhal Sayısı

:2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Üstlerinin direktifi altında Ticaret Markalarının ve Patentaların  tescillerine, tescillerinin yenilenmesine ve tescil sonrası meydana gelen  çeşitli değişikliklerle ilgili kayıt işlemlerine ait muamelelerin yapılıp tamamlanmasından üstlerine karşı sorumlu olur;

(2)Yabancı dilde alınan başvuruların tercümesinden sorumlu olur;

(3)Müdürün yapacağı atamaya binaen Müdürün Başkanlığında toplanan Marka İnceleme Komitesine üye veya raportör olarak katılır ve bu toplantılar için gerekli inceleme evrakının ve tutanakların hazırlanmasından sorumlu olur;

(4)Tescil ve yenileme belgelerinin ve sicil kayıtlarının yanlışsız olarak yapılmasından sorumlu olur ve bunlara ilişkin denetimi bizzat yapar;

(5)Sınai Mülkiyet memuruna tüm işlerinde yardımcı olur;

(6)Müdürün verebileceği her türlü uygun görevi yapar.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Ekonomi, Maliye, İdari İlimler, Hukuk; Ticaret, İşletmecilik veya İstatistik konularında  Fakülte, Akademi veya dengi bir Yüksek Okulu bitirmiş olmak ve bir alt derecede en az. üç yıl hizmet etmiş olmak.

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşuluna haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır; veya

(B)Lise veya dengi bir öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve Sanayi ve Ticaret Hizmetleri sınıfının bir alt derecesinde en az üç yıl veya Kamu Görevlileri Yasasının 75(2). maddesi uyarınca bu sınıfa girmeğe hak kazanmış olmak ve Orta Öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının en az üçüncü derecesinde dört yıl çalışmış olmak.

(2)İlgili  mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.