KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 2 Nisan  – 25 Nisan, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

 

KADRO ADI

: BAKIM-ONARIM ŞUBESİ ATÖLYE ŞEFİ  (MAKİNE)

Hizmet Sınıfı

: Teknisyen Hizmetler Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 14-15

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) İdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden  Bakım-Onarım Şube
Amirine karşı sorumlu olarak Makine Mühendisinin denetimi altında atölyenin günlük işlerini yürütmek;

(2) Atölyedeki demirbaşın sorumlusu olmak ve gereksinimlerini sağlamak veya sağlatmak;

(3) Atölye personeline imalat, monte ve bakım işlerinde yön vermek, personelin hizmet içi eğitimini sağlamak;

(4) Atölyeye giren malzemenin usulüne göre kullanılmasını sağlamak;

(5) Bakanlığa  bağlı  servislerdeki aygıtların  periyodik  bakım ve onarımları  için program hazırlamak ve amirlerinin onayına sunmak;

(6) Mesleği ile ilgili monte ve onarım işlerini bilfiil yürütmek veya yürütülmesini sağlamak;

(7) Sağlık tesislerindeki  arızaların derhal giderilmesinden sorumlu olmak; ve

(8) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1) Mesleki veya teknik bir orta öğretim kurumunun Makine Bölümünden mezun olmak;

(2) (A) Bir alt derecede Makine Bölümünde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

   (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

   (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

KADRO ADI

: MESUL HEMŞİRE

Hizmet Sınıfı

: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 13-14-15

Münhal Sayısı

:9

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)   İdari yönden Başhekime, teknik yönden  amirlerine karşı sorumlu olarak bulunduğu servisin tıbbi ve yönetsel tüm işlemlerini yürütmek;

(2)   Servis hemşirelik hizmetleri ile hastaya ulaştırılması gereken diğer tüm hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak;

(3)   Hemşirelik personelinin sayı, nitelik ve durumlarına göre çalışma saati çizelgelerini, yıllık izinlerini, özür izinlerini düzenlemek ve Baş Hemşireye sunmak;

(4)   Hemşirelik personelinin görev dağılımını yazılı olarak yapmak, bakım planlarının amacına uygun ve doğru olarak uygulanmasını sağlamak;

(5)   Baş Hemşire ve Baş Hemşire Yardımcıları ile vizit yaparak uygulamalarına ilişkin bilgi vermek;

(6)   Görevli bulunduğu servisteki hemşirelik personelinin sorun ve şikayetlerine çözüm aramak, iş doyumu ve morallerini yükseltici düzenlemeler yapmak, çalışmalarında danışmanlık ve rehberlik yapmak;

(7)   Servisteki personel ve hastaların, staj için gelen öğrenci hemşirelerin eğitimi için Hizmet içi eğitim hemşiresi ve okul yöneticileri ile işbirliği yapmak;

(8)   Sorumluluğu altındaki personelin, oryantasyon eğitimlerinde Baş Hemşireliğe yardım etmek. Hizmet içi eğitim hemşiresi ile birlikte servis içi eğitim programlarının planlama ve uygulamasına katılmak;

(9)   Mesleği ile ilgili sorumlu olduğu serviste yapılacak araştırmalara katılmak, destek sağlamak. Ayrıca mesleki gelişimini sağlamak amacı ile gerekli eğitimlere (kurs, seminer, workshop) katılmak;

(10)     Narkotik ilaçların kullanımını ve saklanmasını kontrolü altına almak, bunlara ilişkin talimatlara uymak ve uyulmasını sağlamak;

(11)     Hemşirelik bakımında gerekli olan tekniklere ve enfeksiyon kontrol kurallarına uymak/uyulmasını sağlamak;

(12)     Tüm uygulama ve işlemlerin etik kurallara uyularak hasta hakları doğrultusunda yapılmasını sağlamak; ve

(13)     Amirleri tarafından kendisine verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)   Bir Üniversite veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Hemşirelik veya Ebelik   bölümlerinin birinden lisans diplomasına sahip olmak;

(2)   (A) Paramedikal   Hizmetler   Sınıfının   III. Derecesinde fiilen en az  üç yıl        çalışmış olmak;

      (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

      (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)   İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

 

*****

KADRO ADI

: TEKNİSYEN

Hizmet Sınıfı

: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11-12

Münhal Sayısı

:5

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

İdari yönden Hastane Başhekimine, Teknik yönden Bakım-Onarım Şube Amirine ve diğer Amirlerine karşı sorumlu olarak;

(1) Makine bölümünde görevlendirildiği taktirde;

(A)  Bakım-Onarım Atölye Şefi’ne (Makine) denetimi altında kazan sistemlerinin güvenli şekilde çalışmasını sağlamak;

(B) Havalandırma sisteminin bakımını yapmak;

(C) Çamaşırhane ve mutfak aygıtlarını devamlı denetim altında tutmak;

        (Ç) Sıhhi tesisatın bakım ve onarımını sağlamak; ve

(D) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

 (2) Elektrik ve Elektronik bölümünde görevlendirildiği taktirde;

(A)  Bakım-Onarım Şubesi Atölye Şeflerinin (Elektronik) ve (Elektrik) denetimi altında monte edilecek ve bakım ve onarımı yapılacak elektrik ve elektronik aygıtlar ile ilgili işlemleri gözetmek;

(B) Elektrojen grubunu çalışmaya hazır bir durumda bulundurmak;

(C) Zayıf Akım sistemlerini devamlı denetim altında yapmak; ve

        (Ç)Tıbbi aygıtların onarımını amirlerinin gözetimi altında yapmak; ve

(D) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

  

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)   Mesleki veya teknik bir orta öğretim kurumunun Makine, Elektrik veya Elektronik bölümlerinin birinden mezun olmak;

(2)    (A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

         (B)Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

         (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını  çekmek.

            (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.