KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

   

Personel Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 1 Nisan  – 25 Nisan, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

   

KADRO ADI

:I. SINIF ODACI

Hizmet Sınıfı

: Odacı ve şoför Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 8-9

Münhal Sayısı

: 42

   

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Görevli  olduğu  çalşma yerlerini,  mesai  saatlarına  uyacak şekilde açar ve kapatır;  

(2)Çalışma yerlerini temiz ve düzenli tutar;  

(3)Mektup, evrak, posta vs.'nin dağıtımını yapar;  

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve  

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.  

  

II. Aranan Nitelikler:

(1)Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfının II'nci  Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak. üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamugörevlisinin bulunmaması halinde  en az bir  yıl  çalışmış  olma  koşulu aranır.

(2)Bisiklet veya motosiklet kullanabilmek;  

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;