KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

İçişleri Bakanlığı kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 1 Nisan  – 25 Nisan, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

 

KADRO ADI

: MİMAR

Hizmet Sınıfı

: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 13-14-15

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Bakanlığın mimari projelerini yapar, denetler ve mimari açıdan tatbikatını denetler;  

(2)Planların hazırlanmasında gerekli araştırmaları  yapar,  plânların  hazırlanmasına katılır;  

(3)Proje kontrol çalışmalarını yapar ve denetler;  

(4)Amirleri  tarafından verilecek  mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve  

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.  

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Mimarlık diploması veren bir fakülte veya dengi bir yüksek öğretim kurumundan Mimar olarak mezun olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak, üç yıl  çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin  bulunmaması halinde  en  az  bir  yıl  çalışmış  olma  koşulu aranır.

(3)İlgili   mevzuat uyarınca  yapılacak   sınavlarda başarılı olmak.  

 

*****

KADRO ADI

: İNŞAAT MÜHENDİSİ

Hizmet Sınıfı

: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 13-14-15

Münhal Sayısı

:5

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Bakanlığın  inşaat  projelerini,  betonarme,  hesap  maliyet  ve malzeme keşiflerini, arazi ve bina ölçüsü işlerini yapar;

(2)İnşaatların tatbikatını  organize  eder  ve  gözetir,  denetimini yaparak ödeme raporlarını düzenler;

(3)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve  

(4)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.  

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)İnşaat Mühendisliği diploması  veren  bir  fakülte  veya  dengi bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin  bulunmaması  halinde  en az  bir  yıl  çalışmış  olma  koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.  

 

*****

KADRO ADI

: MALİYE VE MUHASEBE MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Mali Hizmetler Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 15-16

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Bakanlığın her türlü mali işleri ile muhasebe işlerini belirli esaslara  ve  yürürlükteki  ilgili mevzuata  göre  yapar;   

(2)Amirleri  tarafından  verilecek  mevkiine  uygun  diğer görevleri yerine getirir; ve  

(3)Görevlerinin yerine  getirilmesinden  amirlerine  karşı sorumludur.  

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Mali  Hizmetler Sınıfının II.derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak, üç  yıl  çalışmış olma  koşulunu  haiz uygun  nitelikte kamu görevlisinin  bulunmaması   halinde en  az  bir  yıl  çalışmış  olma  koşulu aranır.

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.