Yayın: 14.01.2010 11:30

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

GENELGE NO : 2/2010

Tanıtma Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevki için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve en geç 29 Ocak, 2010 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

Belirtilen tarihten geç gönderilen dilekçeler işleme konmayacaktır.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar bu mevkilerin bağlı bulunduğu hizmet sınıfı için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan sınav konularının bir veya birkaçından sınava tabi tutulacaklardır. Sınav yöntemi, yeri ve zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Bu mevki 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve  1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

KADRO ADI

: TANITMA MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Basın - Yayın ve Enformasyon Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 12 – 13 – 14

Münhal Sayısı

: 1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Amirlerinin  yönergeleri doğrultusunda daire  hizmetlerinin  yürütülmesinde yardımcı olur;

(2)Türkçe veya  yabancı dilde tanıtıcı yazılar yazar  basılı  ve sözlü tanıtıcı yayınların araştırma, inceleme ve değerlendirmelerini yapar;

(3)Seminer, konferans, açık oturum, panel, sergi gibi tanıtıcı etkinliklerin hazırlıklarını yapar,  katılır ve rehberlik yapar;

(4)Yabancı basın ve yayın organlarını izler;

(5)Türkçe’den yabancı  dile ve yabancı dilden  Türkçe’ye  çeviri yapar;

(6)Konusu ile ilgili olarak  amirleri tarafından verilecek  mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(7)Görevlerinin yerine getirilmesinden  amirlerine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1)Basın-Yayın, Gazetecilik, Sosyal, Siyasal ve İdari Bilimlerle  Hukuk konularında bir Fakülte veya Yüksek okulu bitirmiş  olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

     Ancak, üç yıl Çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte  kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl  çalışmış olmak   koşulu aranır; veya

(3)Çok iyi derecede İngilizce veya geçerli bir  yabancı dil bilmek ;

(4)İkinci yabancı bir dil  bilmek avantaj sayılır.

(5)İlgili mevzuat  uyarınca  yapılacak  sınavlarda başarılı  olmak.