KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi  kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan  27 Mart  – 25 Nisan, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

KADRO ADI

:İDARİ İŞLER VE SİCİL İŞLERİ MÜDÜR MUAVİNİ

Hizmet Sınıfı

: Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler Sınıfı

Derecesi       

: II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17 A

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Amirlerinin  gözetim ve denetimi  altında Komisyon kararlarını ilgili organ , merci veya kişilere bildirir .Amirlerinin sorumluluğu altında  her türlü idari yazışmaları yapar.

(2)Komisyona gönderilen sicil raporlarının gizli olarak muhafazasında sicil raporlarının  zamanında komisyona ulaşmasında  ve bu konuda icabında ilgililerin  uyarılmasında amirlerine yardımcı olur. Olumsuz sicil alan ve Komisyona yazılı itiraz eden  kamu görevlilerinin itirazı  Komisyonca değerlendirildikten sonra sonucun ilgililere bildirilmesinde ve Komisyonca istenen  sicil raporlarının  Komisyona sunulmasında  amirlerine yardımcı olur.

(3)İdari İşler ve Sicil  İşleri  müdürünün  gaybubetinde ona vekalet eder.

(4)Kendisine amirleri tarafından verilecek diğer uygun görevleri yapar

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(a)Uygun konularda üniversite veya dengi bir yüksek okuldan  mezun olmak ve kamu  hizmetinde uygun sahada en az fiili 6 yıl sorumluluk taşıyan görevler ifa etmiş olmak; veya

   (b)Lise veya dengi bir okul mezunu olmak ve  kamu hizmetinde uygun sahada  fiili 15 yıl  sorumluluk taşıyan görevler ifa etmiş olmak

(2)Kamu Görevlileri sınav tüzüğünde  belirtilen sınavlarda başarılı olmak

(3)İngilizce bilmek avantaj sayılır

 

*****

 

KADRO ADI

:SINAV İŞLERİ MÜDÜR MUAVİNİ

Hizmet Sınıfı

: Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler Sınıfı

Derecesi       

: II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17 A

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Amirlerinin  gözetim ve denetimi  altında Komisyonca açılan sınavların yapılmasında  sınav  sonuçlarının ilgililere duyurulmasında ve gelen müracaat formalarının  muhafazasında ;usulünce sıralanmasında ;zamanında komisyona sunulmasında  ve ilanı istenen münhal mevkilerin  mevzuata uygun olarak  ilan edilmesinde amirine  yardımcı olur.

(2)Komisyonun  herhangi bir kararına karşı  Yüksek idare mahkemesinde  açılan davaların takip  edilmesinde ;Hukuk dairesince istenen konuyla ilgili  her türlü evrakın addedilen  Kuruma sunulmasında  ve Komisyonun disiplin işlemleriyle  ilgili  tüm yazışma ve  hazırlıkların yapılmasında  amirlerine yardımcı olur.

(3)Sınav   İşleri  müdürünün  gaybubetinde ona vekalet eder.

(4)Kendisine amirleri tarafından verilecek diğer uygun görevleri yapar

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(a)Uygun konularda üniversite veya dengi bir yüksek okuldan  mezun olmak ve kamu  hizmetinde uygun sahada en az fiili 6 yıl sorumluluk taşıyan görevler ifa etmiş olmak; veya

  (b)Lise veya dengi bir okul mezunu olmak ve  kamu hizmetinde uygun sahada  fiili 15 yıl  sorumluluk taşıyan görevler ifa etmiş olmak

(2)Kamu Görevlileri sınav tüzüğünde  belirtilen sınavlarda başarılı olmak

(3)İngilizce bilmek avantaj sayılır