KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü  kadrosunda  münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen bazı mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 7 Ocak – 25 Ocak, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

Konu kadrolar 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddelerinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi  çerçevesinde doldurulacaktır.

 

KADRO ADI         :

RAPORTÖR

Hizmet Sınıfı        :

Yasama Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

I (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 16

Münhal Sayısı       :

4

 

I.YASAMA İLE İLGİLİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

(1)Komitelere sunulan tasarı ve öneriler hakkında ön araştırma yapar; tasarı ve önerilerle yürürlükteki yasalar arasındaki ilişkileri saptar; tasarı ve önerileri Anayasaya uygunluk yönünden inceler ve çalışma sonuçlarını toplu olarak komitelerin incelemesine sunar;

(2)Komitelerce tasarı ve öneriler üzerinde yapılan değişiklik ve düzenlemeleri saptar ve esas metne işler; verilen önergelerle ilgili işlemleri yürütür ve tasarı ve önerileri, komitenin kabul ettiği biçimde ve modern yasama teknik ve yöntemleri ile Meclis İçtüzüğünde belirtilen·ilke ve ölçütlere uygun olarak düzenler;

(3)Yürürlükteki yasaların saptanması, derlenmesi ve birleştirilmesini yapar; Yasa kütüklerini ve mevzuat dizinlerini hazırlar;

(4)Komite Başkanının istemi doğrultusunda ve İçtüzüğe uygun olarak Komite gündemini hazırlar, gündemin Komite üyelerine ve ilgililere duyurulmasını sağlar; Komite Başkanının ve Müdürlüğünün bilgisi dahilinde kurum, kuruluş ve birimlerle sözlü olarak  haberleşir;

(5)Komite toplantılarına katılır, Anayasa, İçtüzük ve mevzuat açısından komiteye danışmanlık yapar, görüşülen metni okur, toplantıyı izler, değişiklikleri kaydeder, gerekli notları alır; yapılan değişikliklerin gerekçeleriyle birlikte rapor taslağını hazırlar ve Komite Başkanının incelemesine sunar, raporun komite üyelerince imzalanmasını sağlar;

(6)Tasarı ve önerilerin Genel Kurulda görüşülmesi sırasında yapılan değişiklikleri esas metne işler; Genel Kurulca kabul edilen metnin, Cumhurbaşkanlığına gönderilen metinle; Resmi Gazete’de yayınlanan metnin de yayın  için gönderilen esas metinle karşılaştırma ve denetimini yapar; varsa hatanın düzeltilmesi için gerekli işlemleri yürütür;

(7)İşlemleri tamamlanan yasama dosyasını Müdürlüğüne gönderir;

(8)Görevlendirildiği takdirde geçici ve özel komiteler ile araştırma ve soruşturma komitelerinde de görev yapar;

(9)Görevlendirildiği takdirde, Yasama ve Denetim  Hizmetleri Kayıt ve İnceleme Bürosunda Yasama, bilgi edinme ve denetim hizmetlerinin gerektirdiği işlemleri yürütür; Genel Kurul dosyalarının hazırlanmasını sağlar; Genel Kurul işlemlerinin yürütülmesine yardımcı olur;

(10)Yasama Uzmanlarıyla   işbirliği yapar;

(11)Müdürlüğünün görev alanına giren hizmetlerle ilgili olarak kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir; ve

(12)Görevlerinin düzenli bir biçimde ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinden, Yasalar ve Kararlar Şube Amiri ile Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürüne karşı sorumludur.

II.TUTANAK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

(1)Meclis Genel Kurul görüşmeleri ile Komite görüşmelerinin banda alınmasını gözetir;

(2)Stenografların çalışmalarını gözetir, tutanakların tam ve eksiksiz olarak düzenlenmesini sağlamak amacıyla gerekli hususları  saptayarak stenograflara yardımcı olur ve stenograflar tarafından yazılan tutanakların denetimini yapar;

(3)Tutanak Dergilerine ait cilt fihristlerinin ve yıllık fihristlerin hazırlanmasına yardımcı olur;

(4)Açık oy tablolarını denetler ve tutanak dergisine ekler;

(5)Daha alt derecedeki Raportörlerin çalışmalarını izler, denetler ve onların hizmet içi eğitimlerine yardımcı olur;

(6)Amirlerinin vereceği benzeri diğer görevleri yönerilere uygun olarak yerine getirir;ve

(7)Görevlerinin düzenli bir biçimde ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinden Tutanaklar Şube Amiri ile Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürüne karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Hukuk, Siyasal Bilimler, İdari bilimler, İktisat veya Maliye konularında bir fakülte veya dengi bir yüksek okulu bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış  olmak;

    Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisi bulunmaması halinde en az bir yı1 çalışmış olmak;

(3)Anayasa ve İçtüzüğü, hukuk mevzuatını ve yasa tekniği ile araştırma ve rapor yazma tekniklerini çok iyi bilmek; yazılı ve sözlü anlatım yeteneğine sahip olmak,

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

KÜTÜPHANE  DOKÜMANTASYON VE BİLGİ İŞLEM MEMURU

Hizmet Sınıfı        :

Kültür Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

II (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 12-13-14

Münhal Sayısı       :

1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Yerli ve yabancı yayın dünyası ile uluslararası kuruluşların yayınlarını izler, sağlama yöntemlerini saptar ve sağlar;

(2)Sağlanan yayınların uluslararası düzeyde kataloglanması hizmetleriyle konu başlıklarının hazırlanmasını ve güncel tutulmasını sağlar; kitap koleksiyonun otomasyon hizmetlerini yürütür;

(3)Gazete ve dergilerin abone, izleme ve duyuru hizmetleriyle katalog etkinliklerini yürütür;

(4)Milletvekillerinin, Komitelerin ve Örgüt çalışanlarının bilgi ve belge gereksinimlerini karşılar, referans hizmetleri ile bilgi yayımı ve ödünç verme hizmetlerini yürütür;

(5)Örgütün gereksinimleri doğrultusunda kaynakçalar hazırlar, yayımlanmasını sağlar ve bu amaca yönelik bilgi bankaları oluşturur;

(6)Gazete, dergi, tutanak ve Resmi Gazete ve yasal mevzuat başta olmak üzere, Örgütün güncel ve gelecekteki gereksinimlerine yanıt verebilecek nitelikte dokümantasyon çalışmaları yapar;

(7)Bilgi işlem sistemleriyle ilgili her düzeydeki çalışmaları yürütür;

(8)Milletvekillerinin yasama ve denetim çalışmaları ile ilgili olarak istekleri doğrultusunda araştırmalar yapar; durum raporları düzenler ve gerektiğinde bunların yayına hazırlanmasını sağlar;

(9)Aktüaliteyi izler, güncel konularda isteğe bağlı kalmadan araştırma yapar, sonuçları rapor yada bilgi profili haline getirir; bilgi bankaları oluşturur, kaynakçalar hazırlar;

(10)Daha alt derecedeki Kütüphane ve Dokümantasyon memurlarını yetiştirme, yapacakları çalışma ve araştırmalarda onları yönlendirme ve onların hizmete yatkınlıklarını, aralarında işbirliği ve işbölümü sağlama yönünde amirine yardımcı olur;

(11)Amirlerinin vereceği benzeri nitelikte görevleri yönerilere uygun olarak yerine getirir; ve

(12)Görevlerinin düzenli, etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1)Kütüphanecilik dalında bir fakülte, yüksek okul veya akademiyi bitirmiş olmak;

(2)Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisi bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olmak .

(3)Araştırma ve Rapor yazma tekniklerini bilmek ve yazılı ve sözlü anlatım yeteneğine sahip olmak;

(4)İngilizce veya yabancı başka bir dil bilmek tercih nedenidir.

(5)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

İÇ GÜVENLİK MEMURU

Hizmet Sınıfı        :

İç Güvenlik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

I (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 13-14

Münhal Sayısı       :

2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Meclisin tüm binalarının ve çalışma salonlarının iç güvenliğini sağlar; bu yerleri muhtemel sabotaj ve tehlikelere karşı korur ve gerekli koruyucu önlemleri alır;

(2)Meclisin tüm bina, tesis ve eklentilerine ve bu yerlerde bulunan kişi, araç ve gerece yönelik muhtemel sabotaj, tehlike, tehdit ve eylemlere karşı gerekli koruyucu ve önleyici önlemleri alır;

(3)İç güvenlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesini sağlar;

(4)Görevlendirildiği takdirde Meclis Başkanına veya  Başkan Yardımcısına güvenlik görevlisi olarak hizmet yapar  ve iç ve dış seyahatlerde koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütür;

(5)Meclisin tüm binalarına ve çalışma salonlarına giriş ve çıkışı  ve bina içi  ziyaretçi ve misafir akışını gözetir, denetler, düzenler ve sağlar;

(6)Milletvekillerinin, misafir ve ziyaretçileri ile güvenlik ve düzen içerisinde görüşebilmeleri için gerekli önlemleri alır;

(7)Dinleyicilerin Meclis binası içinde kendilerine ayrılan yerlerde kurallara uygun olarak davranmalarını gözetir ve kulis ve dinleyici localarının güvenliğini ve düzenini sağlar;

(8)Gereğinde Meclis avlusunda iç trafik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak;

(9)Yukarıda belirlenen görevler ile amirlerince verilecek benzeri diğer görevleri, güvenlik ve koruma hizmetleriyle ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik kurallarına ve amirlerinin yönerilerine uygun olarak yerine getirir; ve

(10)Görevlerinin düzenli bir biçimde ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Cumhuriyet Meclis Genel Sekreterliği Örgütünde bir alt derecede  en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olmak;

(2)Güvenlikle ilgili görevleri yerine getirebilecek yeterlik ve yeteneğe sahip olmak

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

 

*****

 

KADRO ADI         :

STENOGRAF

Hizmet Sınıfı        :

Steno-Daktilo Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

II (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 12-13

Münhal Sayısı       :

3

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Meclis Genel Kurulunda ve Komite toplantılarında yapılan konuşmaları yönerilere uygun olarak stenografi ile saptar, çözer ve tutanakları ses alma aygıtından yararlanmak suretiyle denetleyerek Tutanak Dergisine esas olacak şekilde düzenler;

(2)Dilbilgisi kurallarına uygun olarak noktalama ve paragraflama hatalarını da düzeltmek sorumluluğu ile verilen yönerilere göre mektup, rapor ve benzeri metinleri doğru bir şekilde daktilo eder;

(3)Amirlerinin vereceği benzeri görevleri yönerilere uygun olarak yerine getirir; ve

(4)Görevlerinin düzenli bir biçimde ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Stenograf yetiştiren bir meslek okulunu veya bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olmak.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

YASAMA VE PARLAMENTER HİZMETLER MEMURU

Hizmet Sınıfı        :

Yardımcı Yasama Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

III (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 11-12

Münhal Sayısı       :

2

 

I. YASAMA HİZMETLERİNDE GÖREVLENDİRİLDİKLERİ TAKDİRDE GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

(1)Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına sunulan Yasa ve Karar  Tasarı ve Önerileri ile Sayıştay Raporlarının, dilekçelerin ve resmi tezkerelerin gerektirdiği kayıt ve dosyalama işlemlerini yerine getirir ve amirlerinin  gözetim ve denetimde ve yönerilerine uygun olarak gerekli yazışmaları hazırlar;

(2)Genel Kurul gündemlerinin ve gelen evrak listelerinin hazırlanması, basılması ve dağıtılması, tasarı ve önerilerin komitelere iletilmesi ve halkın bilgisine sunulması yönünde yardımcı hizmetleri, amirlerinin yönerileri çerçevesinde yerine getirir;

(3)Yazılı ve sözlü sorular ile genel görüşme, Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması ve güvensizlik önergelerinin gerektirdiği sekreterlik hizmetlerini, gereğine ve yönerilere uygun olarak yerine getirir;

(4)Başkanlığın Genel Kurula sunuş işlemlerinin ve Genel Kurul yönetimlerinin gerektirdiği hazırlık hizmetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olur;

(5)Başkanlık Divanı ile Danışma Kurulu Kararlarının gerektirdiği kayıt, dosyalama ve yayına hazırlama hizmetlerini yöneriler çerçevesinde yürütür;

(6)Genel Sekreterlik Örgütünün daktilo hizmetlerini yürütür;

(7)Yasa kütüklerinin  yöneriler çerçevesinde düzenlenmesine , yasa ve karar dizinlerinin tutulmasına; yasa birleştirme çalışmalarına ve yasama etkinliklerine ilişkin yıllık raporların hazırlanmasına yardımcı olur ve görevlendirildiği takdirde komitelerde, Raportörlerin gözetiminde ve yönerileri çerçevesinde sekreterlik hizmetlerini yürütür;

(8)Görevlendirildiği takdirde arşiv ve kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak;

(9)Görevlerinin düzenli bir biçimde, eksiksiz ve hizmet gereklerine uygun olarak yerine getirilmesinden Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürüne karşı sorumludur.

 

II.PARLAMENTER HİZMETLERDE GÖREVLENDİRİLDİKLERİ TAKDİRDE GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 (1)Siyasal Partiler Grupları ve Milletvekilleri ile ilgili kayıt; dosyalama ve dokümantasyon hizmetlerini, yöneriler çerçevesinde yerine getirir;

(2)Parlamenter hizmetlerinin gerektirdiği sekreterlik işlerinin yürütülmesi yanında milletvekillerinin ziyaretçilerle ilişkilerini ve Siyasal Parti Grup Başkanlıkları ile milletvekillerinin telefon görüşmelerinin, daktilo, fotokopi, evrak dağıtımı ve benzeri hizmetlerinin düzen içinde·yerine getirilmesi yönünde verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirir;

(3)Gereğinde Milletvekillerinin pasaport işlemlerinin izlenmesi ve sonuçlandırılması hizmetlerini yerine getirir;

(4)Milletvekillerinin özlük dosyalarının düzenlenmesi, izlenmesi  ve arşivlenmesi ile milletvekillerini tanıtıcı belgelerin hazırlanması hizmetlerini yürütür;

(5)Milletvekillerince ve Grup Başkanlıklarınca istenen bilgi ve belgelerin hazırlanması konusunda kendisine verilen görevleri  yerine getirir;

(6)Parlamenterlerin tanıtıcı belge ve işaretlerin, Milletvekillerinin kimlik kartlarının ve milletvekili albümünün hazırlanması konusunda kendisine verilen görevleri yerine getirir;

(7)Başkanlığa gelen her türlü evrakın giriş, çıkış, iç ve dış dağıtım hizmetlerinin gerektirdiği görevleri yerine getirir;

(8)Genel Sekreterlik Örgütünün daktilo hizmetlerini yürütür;

(9)Görevlendirildiği takdirde, Başkanlığın özel sekreterlik hizmetlerinin gerektirdiği kayıt, dosyalama görevleri ile halkla ve ziyaretçilerle ilişkilerin gerektirdiği görevleri yerine getirir;

(10)Görevlendirildiği takdirde arşiv ve kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak;

(11)Amirlerinin vereceği, parlamenter hizmetlerinin gerektirdiği diğer görevleri, yönerilere uygun olarak yerine getirir; ve

(12)Görevlerinin, yönerilere ve hizmet gereklerine uygun bir biçimde ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinden İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur.

 

III.ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLENDİRİLDİĞİ TAKDİRDE:

(1)Özel Kalem Müdürlüğünün her türlü resmi ve özel yazışmalarını daktilo eder;

(2)Özel Kalem Müdürlüğünün kayıt, dosyalama ve dökümantasyon hizmetlerini yöneriler çerçevesinde yerine getirir;

(3)Özel Kalem Müdürünün vereceği mevkiine uygun diğer görevleri yönerilere uygun olarak yerine getirir; ve

(4)Görevlerinin yönerilere ve hizmet gereklerine uygun bir biçimde yerine getirilmesinden Özel Kalem Müdürüne karşı sorumludur.

 

IV.BASIN, DIŞ İLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLENDİRİLDİĞİ TAKDİRDE:

(1)Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğünün her türlü haber, bildiri, demeç ve yazışmalarını daktilo eder;

(2)Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğünün kayıt, dosyalama ve dokümantasyon hizmetlerini yöneriler çerçevesinde yerine getirir.

(3)Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürünün vereceği mevkiine uygun diğer görevleri yönerilere uygun olarak yerine getirir; ve

(4)Görevlerinin yönerilere ve hizmet gereklerine uygun bir biçimde yerine getirilmesinden Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürüne karşı sorumludur.                                        

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

     Ancak, üç yıl  çalışmış   olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde bir alt derecede en az bir yıl hizmet etmiş olmak;

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

SANTRAL OPERATÖRÜ

Hizmet Sınıfı        :

Yardımcı Genel Hizmetler Sınıfı

Derecesi              :

I (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem  7-8-9

Münhal Sayısı       :

1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Cumhuriyet Meclisi telefon santralının düzenli, teknik gereklere ve hizmet gereklerine uygun bir biçimde çalışmasını sağlar;

(2)İç ve dış iletişim ve telefonla haberleşme hizmetleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirir;

(3)Amirlerince verilecek mevkiine uygun diğer görevleri, yönerilere uygun olarak yerine getirir; ve

(4)Görevlerinin eksiksiz olarak ve düzenli bir biçimde yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Ortaokul veya dengi bir okulu bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olmak;

(3)İşitme özürlü olmamak;

(4)Düzgün ve anlaşılabilir bir dille konuşabilme yeteneğine sahip olmak;

(5)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.