KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim  Dairesi  kadrolarında münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan  12 Mart  – 4 Nisan, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

-YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ

 

KADRO ADI

:YÜKSEK  ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ

Hizmet Sınıfı

:Eğitim Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

:I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

:Barem 15-16

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Yurt içinde, Türkiye'de veya diğer ülkelerde yüksek öğretim kurum ve kuruluşlarında öğrenim gören öğrencilerimizi  ilgilendiren eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin düzenlenmesinde ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olur;

(2)Burs, nakdi yardım ve benzeri yardımların sağlanması tahakkuk işlerini yapar ve yapılmasını sağlar;

(3)Öğrencilerin öğrenim kurumlarına kayıt-kabul işlemlerine ve staj yeri bulmalarına yardımcı olur;

(4)Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve kültür işleri ile ilgili olarak Daireden aldığı prensip kararlarına uygun şekilde Türkiye ve diğer dış  ülkeler   Eğitim Bakanlıkları, ilgili diğer Bakanlık ve Öğretim Kurumları ile temas kurar ve öğrencilerin sorunlarının giderilmesinde işbirliğinde bulunur;

(5)Her öğrenci hakkında  dosya açar ve saptanan esaslara  uygun olarak düzgün bir biçimde tutar , öğrencilerin genel durumları hakkında  yılda en az bir rapor düzenler;

(6)İlgili mevzuata uygun olarak  yurt dışında görevlendirilebilir;

(7)Müdür veya müdür muavini tarafından verilecek mevkiine uygun  diğer görevleri yerine getirir;

(8)Görevlerinin yerine getirilmesinde   Müdüre karşı sorumludur.Dış ülkede görevlendirilenler , bulundukları ülkede  görevli Büyükelçiye  ya da temsilciye karşı sorumludurlar , ancak  fonksiyonel yönden Daire Müdürüne olan sorumlulukları devam eder.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Uygun konularda bir Üniversite, Akademi veya Yüksek Okul bitirmiş olup, eğitim alanında ehliyet kazandırıcı bir kurs takip etmiş olmak veya öğretmen yetiştiren bir yüksek okulu bitirmiş olmak:

(2)Öğretim Kurumlarında en az on yıl başarılı  öğretmenlik yapmış olmak veya en az iki yıl  okul idareciliği yapmış olmak ;

(3)Eğitim kadrosunda ek bir öğrenim avantaj sayılır;

(4)EETME "A" derecesinde İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek;

(5)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

-EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ-

 

KADRO ADI

:EĞİTİM-ÖĞRETİM UZMANI

Hizmet Sınıfı

:Eğitim Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

:I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

:Barem 15-16 Değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 114.(2) maddesinde öngörülen fark

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Bakanlığa bağlı her tür ve düzeydeki okullarda görev yapan öğretmenlerin; Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda  çağdaş eğitim teknolojisinin koşullarına uyumlarını ve yetişmelerini sağlamak üzere çalışmalar yapar; ilgili müdürlerden gelen istekleri inceler ve gerekli planlama ve programları yaparak etkinliğin gerçekleşmesi için görevleri koordine eder; Dairenin planladığı Hizmet içi Eğitim kurslarını yürütür ve bu kurslarda fiilen görev alır;

(2)Kalite iletişim araçlarından yararlanılarak Bakanlıkça yaptırılacak eğitim- öğretim işlevlerinin koordinasyonunu sağlar;

(3)Bakanlığa bağlı okullardaki ders araçları ve donatımlarının çağdaş eğitim teknolojisine uygunluğunu araştırır ve bu konuda öneriler hazırlar; Ortak ders dışı eğitsel etkinliklerini Daire Müdürü ve Müdür Muavininin direktiflerine göre yürütür;

(4)Bakanlığın değişik kademelerinde görev yapan personel ile Bakanlığa bağlı her tür ve düzeydeki okullarda görev yapan öğretmenlerin Türkiye ve üçüncü ülkelerdeki kurs ve burs olanaklarından yararlanmaları için çalışmalar yapar, rapora bağlar ve önerilerde bulunur;

(5)Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar; ve

(6)Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdür ve Müdür Muavinine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Uygun konularda bir Üniversite, akademi veya bir yüksek okul bitirmiş olup, eğitim alanında ehliyet kazandırıcı bir kurs takip etmiş olmak veya öğretmen yetiştiren bir yüksek okulu bitirmiş olmak;

(2)İlköğretim veya Genel Ortaöğretim veya Mesleki Teknik Öğretim kurumları kadrolarında en az 10 yıl başarılı öğretmenlik yapmış olmak veya en az 2 yıl okul idareciliği yapmış olmak;

(3)Eğitim konusunda ek bir öğrenim avantaj sayılır;

(4)İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek (EETME "A" derecesi kıstas olarak alınır);

(5)Kıbrıs'ta ve yabancı ülkelerdeki eğitim problemleri ile temayülleri hakkında genel bilgi sahibi olmak;

(6)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

-MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ-

 

KADRO ADI  

:EĞİTİM-ÖĞRETİM UZMANI

Hizmet Sınıfı

:Eğitim Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

:I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

:Barem 15-16 Değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 114.(2) maddesinde öngörülen fark

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Okul içi ve okullar arası etkinlikleri koordine eder;

(2)Milli günlerin kutlanmasında ve diğer anma günlerinde görev yapar ve benzeri görevleri koordine eder;

(3)Okullardan gelen istatistiki verileri toplar, yorumlar, rapor ve öneriler ortaya koyar;

(4)Okul idareciliği görevlerini Müdür adına koordine eder;

(5)Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(6)Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdür ve Müdür Muavinine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Uygun konularda Üniversite, Akademi veya bir yüksek okul bitirmiş olup, eğitim alanında ehliyet kazandırıcı bir kurs takip etmiş olmak veya öğretmen yetiştiren bir yüksek okulu bitirmiş olmak;

(2)Genel Ortaöğretim veya Mesleki Teknik Öğretim Kurumları kadrolarında en az on yıl başarılı öğretmenlik yapmış olmak veya en az iki yıl okul idareciliği yapmış olmak;

(3)Eğitim konusunda ek bir öğrenim avantaj sayılır;

(4)İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek;(EETME "A" Derecesi kıstas olarak alınır.)

(5)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.