KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Tanıtma Dairesi kadrosunda  münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti  aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan  25 Şubat – 21 Mart, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

I. Derece Tanıtma Memuru ve II. Derece Tanıtma Memuru mevkileri  8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddelerinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi  çerçevesinde doldurulacaktır.

 

Konu mevkiler için ilk uygulama kuralı daha önce uygulandığından dikkate alınmayacaktır.

 

 

KADRO ADI       : MÜDÜR MUAVİNİ

Hizmet Sınıfı        : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan diğer yöneticiler )

Derecesi             :II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş                 : Barem 17 A

Münhal Sayısı      :1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Müdürün yönergeleri uyarınca daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olur ve yokluğunda ona  vekâlet eder;

(2)Daire  birimleri arasında işbirliğini sağlar ve bu birimleri denetler;

(3)Müdür tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(4)Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdüre  karşı  sorumludur.

 

 II. Aranan Nitelikler:

(1)Uygun konularda  Üniversite veya  Yüksek Okul  bitirmiş  olmak

(2)Bir alt derecede en az  bir yıl çalışmış olmak veya yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının I'nci derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

(3)Pek iyi derecede İngilizce veya geçerli  yabancı bir dil bilmek.

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI       : Şube Amiri

Hizmet Sınıfı        : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan diğer yöneticiler )

Derecesi             :III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş                 : Barem 17 B

Münhal Sayısı      :1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Daire faaliyetlerinin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlar;

(2)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanıtılması amacıyla her türlü basılı ve sözlü yayınları izler, araştırır, inceler ve değerlendirir;

(3)Seminer, konferans, açık oturum, panel ve sergi gibi tanıtıcı  etkinlikleri ve rehberlik  hizmetlerini planlar;  düzenler ve  yürütür; Türkçe ve yabancı dillerdeki her türlü yazışmaların yapılmasını ve çeşitli dillerde ülkemizi tanıtıcı yazıların  yazılmasını sağlar;

(4)İleriye dönük çalışmalarla ilgili olarak plân ve öneriler hazırlatarak veya hazırlayarak amirlerine sunar;

(5)Çeşitli kaynaklardan elde edilen yayınlarla, yapılan faaliyetlerin ve yazışmaların, ileride ve gerektiğinde kullanılabilecek biçimde, gerek ses ve gerekse basılı yayın arşivinde korunmasını sağlar;

(6)Şubesine bağlı birimlerde görev yapan personelin  hizmet içi eğitimlerini sağlar ve denetler;

(7)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri  yerine getirir; ve

(8)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

 II. Aranan Nitelikler:

(1)Uygun konularda Üniversite veya  Yüksek Okul  bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş olup kamu hizmetinde en  az sekiz yıl çalışmış olmak;

(2)Yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının 1'nci derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

(3)İyi derecede İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek;

(4)Geçerli ikinci bir yabancı dil bilmek avantaj sayılır;

(5)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

KADRO ADI       : TANITMA MEMURU

Hizmet Sınıfı        : Basın - Yayın ve Enformasyon Hizmetleri Sınıfı

Derecesi             :I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş                 : Barem 15 – 16

Münhal Sayısı      :2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Amirlerinin  yönergeleri doğrultusunda daire  hizmetlerinin  yürütülmesinde Şube Amirine yardımcı olur;

(2)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanıtılması amacıyla her türlü basılı ve sözlü yayınları izler, araştırır, inceler ve değerlendirir;

(3)Seminer, konferans, açık oturum, panel ve sergi gibi tanıtıcı etkinliklerin hazırlıklarını yapar ve katılır; her türlü yazışmaların çeşitli dillerde ülkemizi tanıtacak  şekilde yazılmasını ve rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlar;

(4)Türkçe’den yabancı dillere ve yabancı  dillerden  Türkçe’ye çeviri yapar;

(5)Yazışmaları denetler; tanıtıcı malzeme gönderilmesini sağlar;

(6)Konusu ile ilgili olarak amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(7)Görevlerinin yerine getirilmesinden  amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Basın-Yayın, Gazetecilik, Sosyal, Siyasal ve İdari Bilimlerle  Hukuk konularında bir Fakülte veya Yüksek okulu bitirmiş olmak;

(2)(A)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

     Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir  yıl çalışmış olmak koşulu aranır; veya

    (B)İlk uygulamada Tanıtma Biriminde görevli veya Sözleşmeli veya Geçici olarak en az bir yıl çalışmış olmak;

(3)Çok iyi derecede İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek;

(4)İkinci yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır;

(5)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

KADRO ADI       : TANITMA MEMURU

Hizmet Sınıfı        : Basın - Yayın ve Enformasyon Hizmetleri Sınıfı

Derecesi             :II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş                 : Barem 12 – 13 – 14  

Münhal Sayısı      :1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Amirlerinin  yönergeleri doğrultusunda daire  hizmetlerinin  yürütülmesinde yardımcı olur;

(2)Türkçe veya  yabancı dilde tanıtıcı yazılar yazar  basılı  ve sözlü tanıtıcı yayınların araştırma, inceleme ve değerlendirmelerini yapar;

(3)Seminer, konferans, açık oturum, panel, sergi gibi tanıtıcı etkinliklerin hazırlıklarını yapar,  katılır ve rehberlik yapar;

(4)Yabancı basın ve yayın organlarını izler;

(5)Türkçe’den yabancı  dile ve yabancı dilden  Türkçe’ye  çeviri yapar;

(6)Konusu ile ilgili olarak  amirleri tarafından verilecek  mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(7)Görevlerinin yerine getirilmesinden  amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Basın-Yayın, Gazetecilik, Sosyal, Siyasal ve İdari Bilimlerle  Hukuk konularında bir Fakülte veya Yüksek okulu bitirmiş  olmak;

(2)(A)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

Ancak, üç yıl Çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte  kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl  çalışmış olmak   koşulu aranır; veya

     (B)İlk uygulamada Tanıtma Biriminde görevli veya  Sözleşmeli veya  geçici  olarak en az bir yıl çalışmış  olmak;

(3)Çok iyi derecede İngilizce veya geçerli bir  yabancı dil bilmek ;

(4)İkinci yabancı bir dil  bilmek avantaj sayılır.

(5)İlgili mevzuat  uyarınca  yapılacak  sınavlarda başarılı  olmak