KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Sosyal Sigortalar Dairesi  kadrosunda  münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 7 Şubat – 29 Şubat, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

 

KADRO ADI        

:MUHASEBE AMİRİ

Hizmet Sınıfı       

:Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

Derecesi              

:III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş                  

:Barem 17B 

Münhal Sayısı      

:1

Münhal Yeri        

:Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Mali mevzuat kuralları çerçevesinde Sosyal Sigortalar Fonunun işleyişi ile ilgili muhasebe düzenini kurar ve yürütülmesinden sorumlu olur;

(2)Fonun aylık mizanı ile gelir-gider hesaplarını ve bilânçosunu çıkarır;

(3)Dairenin yıllık yönetim giderleri bütçesini hazırlar ve iş programı ile çalışma raporunun hazırlanmasında Muhasebe Amirliğine düşen görevleri yapar;

(4)Kıymetli evrakın korunmasından sorumludur.

(5)Bankalarla Sosyal Sigortalar Fonu arasındakiilişkileri düzenler ve yürütür;

(6)Fonun mal varlığı ile ilgili konularda Yatırım ve Plânlama birimi ile birlikte eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışır;

(7)Mali konularda, Müdürün vereceği yetki çerçevesinde Bölgesel Kuruluşları denetler;

(8)Müdür tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(9)Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdüre ve diğer amirlerine karşı sorumludur.

 

 II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Uygun konularda bir üniversite, akademi veya yüksek okulubitirmiş olmak; veya

     (B)Lise veya dengi bir orta öğretim Kurumunu bitirmiş olup kamu görevinde en az sekiz yıl çalışmış olmak;

(2)Yüksek Öğretim gerektiren hizmet sınıflarının I'inci Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.