KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Sosyal Sigortalar Dairesi  kadrosunda  münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 7 Şubat – 29 Şubat, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddelerinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi  çerçevesinde doldurulacaktır.

 

KADRO ADI            

:MUHASEBE AMİR YARDIMCISI

Hizmet Sınıfı            

:Mali Hizmetler Sınıfı

Derecesi                  

:I (Yükselme Yeri)

Maaş                       

:Barem 15 – 16 

Münhal Sayısı           

:1

Münhal Yeri              

:Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Mali mevzuat kuralları çerçevesinde Sosyal Sigortalar Fonunun işleyişi ile ilgili muhasebe düzenini yürütür;

(2)Fonun aylık mizanı ile gelir-gider hesaplarının ve bilânçosunun çıkarılmasına yardımcı olur;

(3)Dairenin yıllık yönetim giderleri bütçesinin ve iş programı ile çalışma raporunun hazırlanmasında Muhasebe Amirliğine düşen görevlerin yerine getirilmesinde yardımcı olur;

(4)Kıymetli evrakı korur;

(5)Bankalarla Sosyal Sigortalar Fonu arasındaki ilişkilerin yürütülmesine yardımcı olur;

(6)Fonun mal varlığı ile ilgili konularda Yatırım ve Plânlama birimi ile birlikte eşgüdüm içinde çalışır;

(7)Amirleri tarafından verilecek yetki çerçevesinde, Bölgesel Kuruluşları mali konularda denetlemede Muhasebe Amirine yardımcı olur;

(8)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(9)Görevlerinin yerine getirilmesinde Amirlerine karşı sorumludur.

 

 II. Aranan Nitelikler:

(1)Mali Hizmetler Sınıfının II'nci Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         

:MUHASEBE MEMURU

Hizmet Sınıfı        

:Mali Hizmetler Sınıfı

Derecesi             

:II (Yükselme Yeri)

Maaş                  

:Barem 12 – 13 – 14  

Münhal Sayısı       

:4

Münhal Yeri         

:Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Muhasebe Amiri veya Yardımcısının buyruk ve yönerileri çerçevesinde Dairenin muhasebe işlerini yürütür;

(2)Fonun gelir-gider hesaplarının ve bilânçosunun çıkarılmasında ve Muhasebe Amirliğinin görev sahasına giren diğer işlerin yapılmasında Amirlerine yardımcı olur;

(3)Gerektiği hallerde, görevlerini bilgisayar vasıtasıyla yerine getirir;

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden Amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Mali Hizmetler Sınıfının III'üncü Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI        

:SİGORTALAR BAŞKATİBİ

Hizmet Sınıfı       

:Kitabet Hizmetleri Sınıfı

Derecesi           

:I (Yükselme Yeri)

Maaş                

:Barem 13 – 14  

Münhal Sayısı      

:1

Münhal Yeri          

:Lefkoşa                      

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Dairenin haberleşme, daktilo, kayıt, dosyalama ve diğer kitabet ve arşiv işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar;

(2)Daireye ait malzeme ve ayniyatla ilgili tüm işlemlerin organizasyonunu yapar ve bundan sorumludur;

(3)Daire personelinin özlük hakları ile ilgili işlemlerin düzenli bir şekilde yapılmasından sorumludur;

(4)Odacılık, şoförlük, temizlik ve diğer bakım ve onarım işlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlar;

(5)Daireye ait resmi hizmet araçlarının kayıtlarını tutar ve işlemlerini yapar;

(6)Maiyetindeki personeli ve bu personelin görev alanına giren işleri gözetir;

(7)Dairenin basılı formlarının aksatılmadan, zamanında basılmasından sorumludur;

(8)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(9)Görevlerinin yerine getirilmesinden Amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde, en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.