KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Talim ve Terbiye Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve en geç 7 Ocak, 2009 Çarşamba günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

Yazılı yarışma sınavı 8 Ocak, 2009 Perşembe günü sabah saat 09:30’da yapılacaktır. Sınav yeri müracaatların bitiş tarihi günü web sayfamızdan duyurulacaktır.

SINAV KONULARI :

-          Türkçe (Metin kavrama ve sözcük bilgisi)

-          Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

-          Ölçme – Değerlendirme

-          Program geliştirme

-          Genel kültür, Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs’la ilgili güncel konular

-          Yabancı dil İngilizce (Intermediate Level)

KADRO ADI

: TALİM VE TERBİYE KURULU ÜYESİ

Hizmet Sınıfı

: Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

Derecesi       

: I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 15-16

Münhal Sayısı

: 1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Talim ve Terbiye Dairesinin bir programa bağlı veya verilen direktifler altındaki fonksiyonlarının yerine getirilmesinde görev alır;

(2)Talim ve Terbiye Kurulunda Üyelik görevi yapar;

(3)Eğitim-Öğretimle ilgili projelerin bilimsel araştırmalarını yürütür, değerlendirir ve bunlarla ilgili görüşlerini bildirir;

(4)Her dereceli genel ve mesleki okullarda eğitimi geliştirmek, verimi artırmak ve çağdaş düzeye ulaştırmak için öğretim programlarında gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda önerilerde bulunur;

(5)Daire Müdürünün vereceği diğer uygun görevleri yapar; ve

(6)Görevlerinin yerine getirmesinden Müdür ve Müdür Muavinine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1)Uygun konularda üniversite veya bir yüksek okuldan mezun olup pedagoji sertifikasına sahip olmak veya öğretmen yetiştiren bir yüksek okuldan diploma almış olmak;

(2)Okul Müdürlüğü yapmış olmak veya üç yıl Müdür Muavinliği, Atölye Şefliği, Bölüm Şefliği yapmış olmak veya yüksek lisans derecesine sahip olup en az sekiz yıl öğretmenlik yapmış olmak veya on yıl başarılı öğretmenlik yapmış olmak;

(3)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ve diğer ülkelerde eğitim sorunları ile eğitim sistem ve temayülleri hakkında genel bilgi sahibi olmak;

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(5)İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek, avantaj sayılır;

(6)Yukarıdaki niteliklerde eşitlik olması halinde, eğitim konusunda bilimsel ehliyeti olanlar tercih edilir.