KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Genel Ortaöğretim Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve en geç 31 Aralık, 2008 Çarşamba günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

Konu mevkii 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

KADRO ADI

: SEKRETER (OKUL SEKRETERİ)

Hizmet Sınıfı

: Kitabet Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 9 – 10

Münhal Sayısı

: 8

Münhal Yeri

: Terfi Alacakların Halen Görev Yaptığı Yerler

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Görev yaptığı okulun bilgisayar, basit  muhasebe, arşiv, dosyalama, telefon, haberleşme, ambarlama ve kitaplık hizmetleri gibi iş ve işlemlerini yerine getirir;

(2)Okul Müdürü ve Müdür Muavinleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(3)Görevlerinin yerine getirilmesinden Okul Müdürü ve Müdür Muavinlerine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1)Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak;

(2)(A)Kitabet Hizmetleri Sınıfında IV. Derece Sekreter (Okul Sekreteri) olarak fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

     (B)Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

     (C)Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.