KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Hukuk Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve en geç 16 Aralık, 2008 Salı günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

III. Derece Stenograf mevkisi 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

II. Derece Genel Sekreter Yardımcısı (İdari) ve I. Derece Stenograf Sorumlusu mevkileriyle ilgili olarak aranan niteliklere sahip olan adaylar bu mevkilerin bağlı bulunduğu hizmet sınıfları için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan ve aşağıda belirtilen konulardan yazılı yarışma sınavına tabi tutulacaklardır.

Yazılı yarışma sınavları 19 Aralık, 2008 Cuma günü sabah saat 9:30’da Posta Merkez Binası’nda yapılacak ve web sayfamızdan duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

II. Derece Genel Sekreter Yardımcısı (İdari)

Sınav Konuları:

- Anayasa

- Kamu Görevlileri Yasası

- Genel Kültür, Kıbrıs’la İlgili Güncel Konular

- Değiştirilmiş Şekliyle 72/1991 Sayılı Hukuk Dairesi Yasası

- Değiştirilmiş Şekliyle 9/1976 Sayılı Mahkemeler Yasası

- Bölüm 2 Avukatlar Yasası

- Bölüm 154 Ceza Yasası

- Yabancı Dil İngilizce (Upper Intermedıate Level)

 

I. Derece Stenograf Sorumlusu

Sınav Konuları

- Türkçe

- Anayasa

- Kamu Görevlileri Yasası

- Genel Kültür, Kıbrıs’la İlgili Güncel Konular

- Değiştirilmiş Şekliyle 72/1991 Sayılı Hukuk Dairesi Yasası

- Türkçe'den Steno'ya Çeviri, Steno'dan Türkçe'ye Çeviri

KADRO ADI

: GENEL SEKRETER YARDIMCISI (İDARİ)

Hizmet Sınıfı

: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

Derecesi       

: II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17A

Münhal Sayısı

: 1

Münhal Yeri

: Lefkoşa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Hukuk Dairesinin Merkez Örgütünün kayıt, idari ve mali işlerinden sorumlu olur;

(2)Başsavcı ve Başsavcı Yardımcısı tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(3)Görevlerinin yerine getirilmesinden Başsavcı, Başsavcı Yardımcısı ve Genel Sekretere karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Bir üniversitenin Hukuk, Siyasal Bilgiler, Uluslararası ilişkiler, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve İdari Bilimler konularında bir fakülte veya dengi bir yüksek okulu bitirmiş olmak ve üç yılı Hukuk Dairesinde olmak üzere kamu görevinde en az sekiz yıl çalışmış olmak; veya

      (B)Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup, en az sekiz yılı Hukuk Dairesinde sorumluluk taşıyan görevlerde olmak koşulu ile, kamu görevinde en az on beş yıl çalışmış olmak;

(2)(A)Bir alt derecede en az bir yıl çalışmış olmak; veya

     (B)Üniversite mezuniyeti veya yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının birinci derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

(3)İyi derecede İngilizce bilmek;

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

KADRO ADI

: STENOGRAF SORUMLUSU

Hizmet Sınıfı

: İdari Hizmetler Sınıfı

Derecesi       

: I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 15 – 16

Münhal Sayısı

: 1

Münhal Yeri

: Lefkoşa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Başsavcı ve Başsavcı Yardımcısının dikte ettirdiklerini harfiyen stenografi ile saptar, tutanağa geçirir ve bu notlardan süratle ve temiz daktilo eder;

(2)Dilbilgisi kurallarına uygun olarak noktalama ve paragraflama hatalarını da düzeltmek sorumluluğu ile verilen yönerilere göre mektup, rapor, hukuki görüş ve benzeri metinleri doğru bir şekilde daktilo eder;

(3)Yüksek Savcılar Kurulu ve gerektiğinde yapılan diğer toplantılarda konuşmaları harfiyen stenografi notları ile yazar; tutanağa geçirir ve bu notlardan süratle temiz daktilo eder;

(4)Stenografların hizmet gereklerine uygun olarak yetişmelerini ve hizmete yatkınlıklarını sağlar;

(5)Stenografların çalışmalarını Başsavcının direktifleri doğrultusunda planlar ve aralarında işbirliği sağlar;

(6)Stenografların yönetiminden, yönlendirilmesinden ve steno hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesinden Başsavcının direktifleri doğrultusunda birinci derecede sorumlu olur;

(7)Görevi esnasında bilgisine gelen herhangi bir hususu Başsavcı ve Başsavcı Yardımcısının izni olmadan kimseye aktaramaz ve açıklayamaz;

(8)Amirlerinin kendisine vereceği mevkiine uygun görevleri yönerilere uygun olarak yerine getirir; ve

(9)Görevlerinin eksiksiz ve düzenli bir şekilde yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Bir üniversitenin Hukuk, Siyasal Bilgiler, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve İdari Bilimler konularında bir fakülte veya dengi bir yüksek okulu bitirmiş olup üç yılı Hukuk Dairesinde olmak üzere kamu görevinde en az altı yıl çalışmış olmak; veya

     (B)Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup, Kamu Görevlileri Yasası’nın 75’inci maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca bu sınıfa girmeye hak kazanmış olmak ve Hukuk Dairesinde I’inci Derece Stenograf görevinde en az üç yıl veya II. Derece Stenograf görevinde en az 6 yıl çalışmış olmak üzere kamu görevinde en az on yıl çalışmış olmak;

          Ancak, bu koşuldan yararlanarak sınava girenlerin sınav neticeleri I. Derece stenograf olarak sınava girenlerin geçerli not almamaları halinde değerlendirmeye tabi olacaktır.

(2)Dakikada en az yetmiş kelime süratle stenograf notu alabilmek ve dakikada en az yetmiş kelime süratle temiz daktilo ve/veya bilgisayar ile yazı yazabilmek;

(3)Dürüst, iyi karakter sahibi ve tam itimada şayan olmak;

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

*****

KADRO ADI

: STENOGRAF

Hizmet Sınıfı

: Steno – Daktilo Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11 – 12  

Münhal Sayısı

: 2

Münhal Yeri

: Lefkoşa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Başsavcının, Başsavcı Yardımcısının, Başsavcı Yardımcısı Muavinlerinin, Kıdemli Savcıların ve Savcıların dikte ettirdiklerini harfiyen stenografi notları ile yazar, tutanağa geçirir ve bu notlardan süratle ve temiz daktilo yapar;

(2)Yüksek Savcılar Kurulu ve gerektiğinde yapılan sair toplantılarda konuşmaları harfiyen stenografi notları ile yazar; tutanağa geçirir ve bu notlardan süratle temiz daktilo yapar;

(3) Görevi esnasında bilgisine gelen herhangi bir hususu Başsavcı ve Başsavcı Yardımcısının izni olmadan kimseye aktaramaz ve açıklayamaz;

(4) Amirlerinin kendisine vereceği diğer uygun görevleri yerine getirir; ve

Stenografların hizmet gereklerine uygun olarak yetişmelerini ve hizmete yatkınlıklarını sağlar;

(5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1)Steno-Daktilo Hizmetleri Sınıfında IV’üncü Deresinde Stenograf olarak en az üç yıl çalışmış olmak;

      Ancak, üç yıl çalışmış olma koşuluna haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(2)Dürüst, iyi karakter sahibi ve tam itimada şayan olmak;

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.