Yayın: 14.07.2010 14:00

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

GENELGE NO : 6/2010

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi kadrosunda münhal bulunan 3 adet (münhal sayısında değişiklik olabilir) I. Derece Yüksek Öğretim Müfettişi için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve en geç 29 Temmuz, 2010 Perşembe günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

Belirtilen tarihten geç gönderilen dilekçeler işleme konmayacaktır.

Sınav Ücreti 21 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi veya Şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar bu mevkiin bağlı bulunduğu hizmet sınıfı için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan aşağıda belirtilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır.

-                Türkçe-Metin Kavrama ve Sözcük Bilgisi

-                Kamu Görevlileri Yasası

-                Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi’nin görev alanına giren yasa, tüzük ve uygulamalar

-                Genel Kültür, Kıbrıs Tarihi ve Kıbrısla ilgili güncel konular

-                Yabancı Dil İngilizce – Upper Intermedıate Level

Yukarıda belirtilen münhal kadro için sınav tarihi 10 Ağustos, 2010 Salı günü olup sınav yeri ve saati müracaatların bitim tarihinden sonra web sayfamızdan duyurulacaktır.

   

KADRO ADI

: YÜKSEK  ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ

Hizmet Sınıfı

: Eğitim Hizmetleri Sınıfıa

Derecesi       

: I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 15 – 16

Münhal Sayısı

: 3

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Yurt içinde, Türkiye'de veya diğer ülkelerde yüksek öğretim kurum ve kuruluşlarında öğrenim gören öğrencilerimizi  ilgilendiren eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin düzenlenmesinde ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olur;

(2)Burs, nakdi yardım ve benzeri yardımların sağlanması tahakkuk işlerini yapar ve yapılmasını sağlar;

(3)Öğrencilerin öğrenim kurumlarına kayıt-kabul işlemlerine ve staj yeri bulmalarına yardımcı olur;

(4)Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve kültür işleri ile ilgili olarak Daireden aldığı prensip kararlarına uygun şekilde Türkiye ve diğer dış  ülkeler   Eğitim Bakanlıkları, ilgili diğer Bakanlık ve Öğretim Kurumları ile temas kurar ve öğrencilerin sorunlarının giderilmesinde işbirliğinde bulunur;

(5)Her öğrenci hakkında  dosya açar ve saptanan esaslara  uygun olarak düzgün bir biçimde tutar , öğrencilerin genel durumları hakkında  yılda en az bir rapor düzenler;

(6)İlgili mevzuata uygun olarak  yurt dışında görevlendirilebilir;

(7)Müdür veya müdür muavini tarafından verilecek mevkiine uygun  diğer görevleri yerine getirir;

(8)Görevlerinin yerine getirilmesinde   Müdüre karşı sorumludur.Dış ülkede görevlendirilenler , bulundukları ülkede  görevli Büyükelçiye  ya da temsilciye karşı sorumludurlar , ancak  fonksiyonel yönden Daire Müdürüne olan sorumlulukları devam eder.

II. Aranan Nitelikler:

(1)Uygun konularda bir Üniversite, Akademi veya Yüksek Okul bitirmiş olup, eğitim alanında ehliyet kazandırıcı bir kurs takip etmiş olmak veya öğretmen yetiştiren bir yüksek okulu bitirmiş olmak.

(2)Öğretim Kurumlarında en az on yıl başarılı  öğretmenlik yapmış olmak veya en az iki yıl  okul idareciliği yapmış olmak ;

(3)Eğitim kadrosunda ek bir öğrenim avantaj sayılır;

(4)EETME "A" derecesinde İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek;

(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.