II. DERECE ROMATOLOJİ UZMANI
               IV. DERECE ANESTEZİ TEKNİSYENİ

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 5 Mayıs  – 30 Mayıs, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

Kadro Adı                         : ROMATOLOJİ UZMANI 

Hizmet Sınıfı

: Tabiplik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (İlk Atanma Yeri)

Maaş             

: Barem 17B-17A

Münhal Sayısı

:1

Münhal Yeri

: Lefkoşa

        

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)     Teknik yönden Dahiliye Servisi Klinik Şefine, idari yönden ise görev yaptığı Hastanenin Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yapmak;

(2)     İhtisas alanına giren hastaların tüm muayene, bakım ve tedavilerini yapmak;

(3)     Acil durumlarda veya ihtiyaç halinde uzmanlık alanı ile ilgili diğer servislerde görev yapmak;

(4)     Hasta   müşahade  ve  tabelalarının   düzenli  ve   usulüne   uygun   olarak
yazılmasında Hastane  Başhekimine karşı sorumlu olmak;

(5)     Herhangi bir zamanda çalıştığı serviste çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle Hastaneden kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve tedaviyi yapmak;

(6)     Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer şubelerden gelen davetleri kabul etmek ve görüşlerini bildirmek;

(7)     Poliklinik    ve    servislerinde    ihbarı    mecburi    bir    bulaşıcı    hastalık görüldüğünde bir raporla durumu Hastane Başhekimine bildirmek;

(8)     Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları Hastane Başhekimine bildirmek;

(9)     Servisine ait bütün demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası İle tüketim maddelerinin   yerinde   ve   ekonomik   kullanımından   Hastane Başhekimine   karşı sorumludur;

(10) İlgili makamlar tarafından istendiği zaman otopsi yapmak ve adli tıp
vakalarında ücretsiz şahadette bulunmak;

(11) Görevlendirildiği taktirde, Bakanlığa bağlı Okullarda ders vermek, ayrıca çalıştığı servislerdeki personelin hizmet   içi   eğitimine yardımcı olmak;

(12) İlgili Klinik Şefi kadrosunun boş halinde bu kadroya atanmış en kıdemli uzman, klinik şefi görevlerini ifa etmek.

(13) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

             

II. Aranan Nitelikler:

(1)  Tabip unvanı taşımak;

(2)  Romatoloji dalında üst ihtisas diplomasına sahip olmak;

(3)  Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak;

(4)  Yabancı bir dil bilmek;

(5)  İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

        

****

Kadro Adı                       :  ANESTEZİ TEKNİSYENİ      

Hizmet Sınıfı

: Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi    

: IV (İlk Atanma Yeri)

Maaş                      

: Barem 7-8-9-10

Münhal Sayısı

:1

Münhal Yeri

: Lefkoşa

   

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)   İdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden Anestezi, Reanimasyon ve Yoğun Bakım Servisi Klinik Şefine ve Anestezi ve Reanimasyon Uzmanına karşı sorumlu olmak;

(2)   Ameliyat edilecek hastanın, ameliyata razı olduğuna dair imzasının bulunup bulunmadığını, paremedikasyon olup olmadığını denetlemek ve anestezi ve reanimasyon uzmanına bilgi vermek;

(3)   Anestezi aygıtının bakımından, temizlenmesinden, sterilizasyonundan ve sürekli kullanılabilir halde bulundurulmasından üst amirlerine karşı sorumlu olmak;

(4)   Anestezide kullanılacak bütün ilaç ve anestezik malzemeyi hazırlamak ve istedikçe iletmek;

(5)   Ameliyat masasında hastaya pozisyon verilmesinde yardımcı olmak;

(6)   Anestezi ve ameliyat devamı sürecinde uzman hekim veya amirlerinin verdiği görevleri yerine getirmek;

(7)   Ameliyat sonrası yoğun bakımda görev yapmak; ve

(8)   Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

   

II. Aranan Nitelikler:

(1)   Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Anestezi Teknisyenliği ile ilgili iki yıllık önlisans bölümünden mezun olmak;               

(2)   İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

   

   

II. Derece Romatoloji Uzmanı mevkii için hizmet dışından müracaat edecek adaylardan ÜST DÜZEY, IV. Derece Anestezi Teknisyeni mevkii için ise ALT DÜZEY Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır.