KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve en geç 17 Aralık, 2008 Çarşamba günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

Yazılı yarışma sınavı 19 Aralık, 2008 Cuma günü yapılacaktır. Sınav yeri ve saati müracaatların bitiş tarihinden sonraki gün web sayfamızdan duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı olarak bildirilmeyecektir.

Sınav Konuları:

-         Sağlık idareciliği ve hastane yönetimi konularında akademik bilgi.

Konu mevki için hizmet dışından müracaat edecek adaylardan Orta Düzey Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır.

 

KADRO ADI

: HASTANE AMİRİ

Hizmet Sınıfı

: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (İlk Atanma Yeri)   

Maaş             

: Barem 11 – 12 – 13

Münhal Sayısı

: 1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)   Hastane Şube Amiri ile Amirlerine, söz konusu kadroların hastanede bulunmaması durumunda Hastane Başhekimine karşı sorumlu olarak hastanenin idari, teknik ve mali işlerinin yürütülmesinde Amirlerine yardımcı olmak;

(2)   Yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde amirleri tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek;

(3)   Hastanenin   her türlü  ihtiyaçlarını   zamanında   saptamak ve  bu ihtiyaçların   sağlanmasında   bütün   işlemleri  yapmak;   satın   alma, depodan çıkış, envanter ve demirbaş kayıtları işlemlerinin gereğince yapılıp yapılmadığını  denetlemek;  aylık ve yıllık istatistiki  bilgilerin yapılmasında amirlerine yardımcı olmak;

(4)   Aygıt, her türlü motor, eşya ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmalarını sağlamak;

(5)   Müdürlükten verilen bütçe ile ilgili uygulamayı Amirlerinin yönergesi çerçevesinde yapmak;

(6)   Gerektiği hallerde Bakanlık veya Dairede  görevlendirilebilmek; ve

(7)   Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

II. Aranan Nitelikler:

(1)   Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Sağlık İdareciliği ile ilgili bölümünden lisans diplomasına sahip olmak;

(2)   İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.