KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkil için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 17 Kasım  – 2 Aralık, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Yazılı yarışma sınavı 5 Aralık, 2008 Cuma günü Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nde yapılacaktır. Sınav saati müracaatların bitiş tarihinden sonraki gün web sayfamızdan duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

Sınav Konusu: Uzmanlık Dalları Konuları

Konu mevkie müracaat edecek adayların Üst Düzey Yeterlik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Söz konusu sınavı geçmeyen adayların müracaat etmeleri durumundan Üst Düzey yeterlik sınavı düzenlenecektir.

KADRO ADI

: ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI

Hizmet Sınıfı

: Tabiplik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (İlk Atanma Yeri)

Maaş             

: Barem 17B-17A

Münhal Sayısı

:1

Münhal Yeri

: Gazimağusa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)     Teknik yönden ilgili Klinik  Şefine, idari yönden ise görev yaptığı Hastanenin Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yapmak;

(2)     İhtisas alanına giren hastaların tüm muayene, bakım ve tedavilerini yapmak;

(3)     Acil durumlarda veya ihtiyaç halinde uzmanlık alanı ile ilgili diğer servislerde görev yapmak;

(4)     Hasta   müşahade  ve  tabelalarının  düzenli  ve  usulüne  uygun  olarak yazılmasında klinik şefine karşı sorumlu olmak;

(5)     Herhangi bir zamanda servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle Hastaneden kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve tedaviyi yapmak;

(6)     Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer şubelerden gelen davetleri kabul etmek ve görüşlerini bildirmek;

(7)     Poliklinik ve servislerinde ihbarı mecburi bir bulaşıcı hastalık görüldüğünde bir raporla durumu Hastane Başhekimine bildirmek;

(8)     Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları Hastane Başhekimine bildirmek;

(9)     Servisine ait bütün demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası  ile tüketim maddelerinin  yerinde  ve  ekonomik  kullanımından   klinik şefine  karşı sorumlu olmak;

(10)İlgili makamlar tarafından istendiği zaman otopsi yapmak ve adli tıp vakalarında ücretsiz şahadette bulunmak;

(11)Görevlendirildiği taktirde, Bakanlığa bağlı Okullarda ders vermek, ayrıca   servisindeki   personelin   hizmet   içi   eğitimini   klinik  şefi nezaretinde yürütmek.

(12)İlgili Klinik Şefi kadrosunun boş olması halinde bu kadroya atanmış en kıdemli uzman, klinik şefi görevlerini ifa eder.

     (13) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek

II. Aranan Nitelikler:

(1)     Tabip ünvanı taşımak;

(2)     Ortopedi ve Travmatoloji dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak;

(3)     Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak;

(4)     Yabancı bir dil bilmek;

(5)     İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.