KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi  kadrosunda  münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 5 Şubat – 22 Şubat, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

 

KADRO ADI         :

KARDİYOLOJİ UZMANI

Hizmet Sınıfı        :

Tabiplik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

II (İlk Atama Yeri)

Maaş                   :

Barem 17B – 17A

Münhal Sayısı       :

5

Münhal Yeri          :

Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Teknik yönden ilgili Klinik  Şefine, idari yönden ise görev yaptığı Hastanenin Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yapmak;

(2)İhtisas alanına giren hastaların tüm muayene, bakım ve tedavilerini yapmak;

(3)Acil durumlarda veya ihtiyaç halinde uzmanlık alanı ile ilgili diğer servislerde görev yapmak;

(4)Hasta  müşahade  ve  tabelalarının  düzenli  ve  usulüne   uygun  olarak yazılmasında klinik şefine karşı sorumlu olmak;

(5)Herhangi bir zamanda servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle Hastaneden kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve tedaviyi yapmak;

(6)Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer şubelerden gelen
davetleri kabul etmek ve görüşlerini bildirmek;

(7)Poliklinik   ve    servislerinde    ihbarı    mecburi    bir    bulaşıcı    hastalık görüldüğünde bir raporla durumu Hastane Başhekimine bildirmek;

(8)Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları Hastane Başhekimine bildirmek;

(9)Servisine ait bütün demirbaş eşyanın   bakımı,   muhafazası   ile  tüketim maddelerinin  yerinde  ve  ekonomik  kullanımından   klinik  şefine  karşı sorumlu olmak;

(10)İlgili makamlar tarafından istendiği zaman otopsi yapmak ve adli tıp vakalarında ücretsiz şahadette bulunmak;

(11)Görevlendirildiği taktirde, Bakanlığa bağlı Okullarda ders vermek, ayrıca  servisindeki   personelin   hizmet   içi   eğitimini   klinik  şefi nezaretinde yürütmek;

(12)İlgili Klinik Şefi kadrosunun boş olması halinde bu kadroya atanmış en kıdemli uzman, klinik şefi görevlerini ifa eder.

(13)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Tabip ünvanı taşımak;

(2)Kardiyoloji dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak;

(3)Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak;

(4)Yabancı bir dil bilmek;

(5)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

Anılan mevkie hizmet dışından müracaat edecek adaylardan ÜST DÜZEY Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır.