KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Devlet Laboratuvarı Dairesi  kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 7 Mayıs  – 23 Mayıs, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

KADRO ADI

: MİKROBİYOLOJİ ŞUBE AMİRİ

Hizmet Sınıfı

: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

Derecesi       

: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17 B

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Müdür ve Müdür Muavinine karşı sorumlu olarak Dairenin Mikrobiyoloji Şubesini yönetir;

(2)Başta besinlerin, suların, kozmetiklerin ve ilaçların mikrobiyolojik analizleri, ilaçların pirojenite, sterilite ve toksisite deneyleri olmak üzere, bu Yasa ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Müdür tarafından bu şube için belirlenen maddelerin mikrobiyolojik analizlerini yapar, yaptırır ve denetler;

(3)Analiz bulgularını değerlendirip usulüne göre raporlar düzenler ve gerektiğinde mahkemelerde bilirkişi olarak tanıklık yapar;

(4)İdaresindeki personeli eğitir ve Müdürün vereceği diğer uygun görev ve analizleri yapar; ve

(5)Şubesi ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlar.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Uygun konularda fakülte veya dengi yüksek öğretim kurumu diplomasına ek olarak mikrobiyoloji dalında uzmanlık belgesi ile besin mikrobiyolojinde deneyim sahibi olmak; veya

  (B)Devlet Laboratuvarında Paramedikal Hizmetler Sınıfının 1'inci derecesinde en az üç yıl başarılı çalışmış olmak;

   Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır; veya

   (C)Uygun konularda fakülte veya dengi yüksek öğretim kurumu mezunu olup tanınmış bir gıda kalite kontrol laboratuvarının mikrobiyolojik analizler yapan bölümünde en az yedi yıl çalışmış olmak ve bunu belgelerle kanıtlamış olmak;

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(3)İyi derece İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek.

 

Bu mevkie hizmet dışından müracaat edecek adaylardan ÜST DÜZEY Yeterlik Sınavı’nı geçme koşulu aranmaktadır.